Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

CENTRALNY REJESTR UMÓW JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Informacje

Start

24.07.2023 (pon.), 09:00

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

380 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Finanse publiczne to procesy gromadzenia i wydatkowania środków publicznych, których  jawność realizowana będzie poprzez prowadzenie i udostępnianie danych rejestru umów. Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie zasad funkcjonowania nowego rejestru umów w świetle art. 34a i art. 34b ustawy o finansach publicznych oraz zmian wprowadzonych ustawą z 9 czerwca 2022 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Na szkoleniu omówione zostaną zasady prowadzenia przez Ministra Finansów systemu teleinformatycznego stanowiącego rejestr umów, zasady wprowadzania danych do rejestru przez kierowników jednostek sektora finansów publicznych, zasady i zakres udostępniania danych rejestru umów oraz odpowiedzialność związana m.in. z niewprowadzaniem danych lub podawaniem nieprawdziwych danych w rejestrze umów.

Adresaci szkolenia

Szkolenie dla wszystkich jednostek sektora finansów publicznych.

Program szkolenia

1. Jakie procesy obejmują finanse publiczne? – strona dochodowa/przychodowa i strona wydatkowa/kosztowa.
2. Jednostki sektora finansów publicznych oraz jawność i przejrzystość finansów publicznych – zmiana zasady jawności gospodarowania środkami publicznymi ustawą z dnia 17 września 2021 roku o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.
3. Ustawa z 9 czerwca 2022 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw i ostateczna wersja centralnego rejestru umów (CRU).
4. Podstawa prawna i pojęcie CRU w świetle art. 34a ustawy o finansach publicznych – nowy terminy wejścia w życie CRU dla wszystkich jednostek sektora finansów publicznych.
5. Rejestr umów jako system teleinformatyczny – czy jednostka sektora finansów publicznych powinna tworzyć własny rejestr umów?
6. Obowiązki kierownika jednostki sektora finansów publicznych w zakresie wprowadzania danych do rejestru umów i podawania w nim prawdziwych danych – kto ma wprowadzać dane do rejestru umów: kierownik jednostki, księgowość, zamówienia publiczne i jaki jest aktualny termin wprowadzenia danych o umowach do rejestru umów?
7. Czy rejestr umów obejmuje tylko umowy wydatkowe, czy też dochodowe? – wartość umów jakie należy wprowadzać do CRU: 500zł brutto, czy 1500zł netto, a może 5000zł netto?
8. Jak ustalić wartość przedmiotu umowy w świetle ustawy z 9 maja 2014 roku o informowaniu o cenach towarów i usług oraz w świetle ustawy z 29 września 1994 roku o rachunkowości – co się stało z kwotami netto (bez podatku VAT)?
9. Jakie umowy wprowadza się do rejestru umów ? – umowy cywilnoprawne, umowy administracji publicznej, umowy pisemne, umowy dokumentowane, umowy elektroniczne, umowy zawierane w formie szczególnej, umowy ustne i umowy zawarte w sposób dorozumiany bez użycia słów (per facta concludentia), porozumienia administracyjne, umowy w zakresie wykonywania czynności organu władzy publicznej, umowy w jednostkach oświaty, pomocy społecznej i w żłobkach dot. poboru należności publicznoprawnych niepodatkowych, itp..
10. Jakich umów nie wprowadza się do rejestru umów? – wyłączenie dla umów ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy, wyłączenie dla umów w zakresie przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, wyłączenie dla umów w zakresie przepisów o przymusowej restrukturyzacji, wyłączenie dla umów którym nadano klauzulę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych lub którym muszą towarzyszyć, na podstawie odrębnych przepisów, szczególne środki bezpieczeństwa lub jeżeli wymaga tego istotny interes bezpieczeństwa państwa lub umów dotyczących produkcji lub handlu bronią, amunicją lub materiałami wojennymi.
11. Jakie dane o umowach należy wprowadzić do rejestru umów? – numer umowy, data i miejsce zawarcia umowy, okres obowiązywania umowy, oznaczenie stron umowy, określenie przedmiotu umowy, wartość przedmiotu umowy, informacje o źródłach i wysokości współfinansowania umowy, uzupełnienie i zmiana umowy, rozwiązanie i odstąpienie od umowy, wypowiedzenie i wygaśnięcie umowy.
12. Jak rozumieć wygaśnięcie umowy – czy zapłata, kompensata, przeniesienie własności rzeczy itp. wzorem przepisów rozdziału 7 działu III ustawy z dnia 29 sierpnia Ordynacja podatkowa powinna być wykazywana w rejestrze umów jako wygaśnięcie umowy?
13. Umowa dochodowa jako należność jednostki sektora finansów publicznych.
14. Umowa wydatkowa jako zobowiązanie (zaangażowanie) jednostki sektora finansów publicznych.
15. Umowa i jej związek z budżetem i planem finansowym w świetle ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – kiedy w związku z podpisaniem umowy mogą powstać problemy z dyscypliną finansów publicznych, a kiedy dyscypliny nie ma?
16. Odpowiedzialność karna wynikającą z art. 34b ustawy o finansach publicznych za niewprowadzanie danych do rejestru umów, za podawanie nieprawdziwych danych, za nieprowadzenie, nieaktualizowanie, nieudostępnianie danych rejestru umów?
17. Problem szczególny związany z podatkiem VAT i pomniejszaniem danych wykazywanych w sprawozdaniu RB-27S, RB-27ZZ, RB-27, RB-28S i RB-28 o podatek VAT co powoduje niezgodność danych wykazywanych w rejestrze umów z danymi wykazywanymi w sprawozdaniu typu „RB”.
18. Odpowiedzi na pytania.

Osoba prowadząca kurs

doświadczony wykładowca z ponad 20 letnią praktyką, specjalista od trudnych tematów, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. Autor podręcznika „Podstawy rachunkowości budżetowej”. Współautor raportu Banku Światowego „Porównanie polskich przepisów rachunkowości sektora publicznego z międzynarodowymi standardami rachunkowości sektora publicznego (MSRSP)”

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content