Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Bilans, Rachunek zysków i strat oraz Informacja dodatkowa za 2023 rok w samorządowej jednostce budżetowej – przykłady, pułapki oraz nieprawidłowości.

Informacje

Start

24.01.2024 (śr.), 09:00

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

380 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Celem szkolenia jest prezentacja zagadnień związanych z procesem sporządzenia bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej za 2023 rok ze szczególnym uwzględnieniem:
-prezentacji rzeczowych aktywów trwałych oraz obrotowych;
-należności oraz zobowiązań wraz z ich przyporządkowaniem do właściwych pozycji bilansu;
-prezentacji danych w RZiS w zakresie przychodów i kosztów
-wskazaniu pułapek związanych z prezentacją danych wynikającą z niespójności przepisów prawa ( odsetki od podatków oraz pozostałe odsetki )
-zaprezentowaniu nieprawidłowości związanych z prezentacja danych w bilansie oraz RZiS na przykładach

Adresaci szkolenia

Główni księgowi, pracownicy pionów finansowo-księgowych odpowiedzialni za sporządzenie sprawozdania finansowego ( Bilans, RZiS oraz Informacja dodatkowa za 2023 rok ).

Program szkolenia

1. BILANS
1) Środki trwałe – wycena i amortyzacja – nieprawidłowości
2) Wartości niematerialne i prawne – amortyzacja – nieprawidłowości
3) Nalezności krótkoterminowe oraz długoterminowe – nieprawidłowości w zakresie prezentacji w poszczególnych pozycjach aktywów
4) Rzeczowe aktywa obrotowe – wycena i prezentacja – nieprawidłowości
5) Zobowiązania – wycena oraz prezentacja w poszczególnych pozycjach pasywów
6) Rezerwy – wadliwe ustalanie stanu rezerw do bilansu
7) Inne nieprawidłowości w zakresie prezentacji danych w poszczególnych pozycjach aktywów i pasywów na przykładzie bilansu za 2023 rok
8) Bilans a powiązania z Rb 27s, Rb 28s,Rb 27zz,Rb – N i Rb – Z
2. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
1) Prezentacja przychód oraz powiązania kont zespołu 7 z pozycjami RZiS
2) Przychody a klasyfikacja budżetowa
3) Koszty oraz powiązania z poszczególnymi pozycjami RZiS
4) Koszty w powiązaniu z klasyfikacją budżetową oraz poszczególnymi pozycjami RZiS
5) Nieprawidłowości w zakresie przyporządkowania zdarzeń/operacji do poszczególnych pozycji RZiS ( na przykład sprzedaż węgla do dochód majątkowy a nie bieżący pomimo wadliwej klasyfikacji budżetowej stosowanej dla tej operacji itd)
3. INFORMACJA DODATKOWA ZA 2023 ROK
1) 1.Prezentacja danych – nieprawidłowości;
2) 2.Uproszczenia – nieprawidłowości
3) 3.Odpisy aktualizujące – nieprawidłowości
4) 4.”Zdarzenia nadzwyczajne” – nieprawidłowości
5) 5.Zdarzenia na przełomie roku – nieprawidłowości
4. POLITYKA RACHUNKOWOŚCI A SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2023 ROK
1) Postanowienia mające wpływ na sprawozdanie finansowe;
2) Uproszczenia
3) Poziomy istotności
4) Inne regulacje wpływające na sprawozdanie finansowe – na przykład zapisy dotyczące otrzymywanych faktur na przełomie miesiąca/roku co straci na znaczeniu przy wejściu przez jednostkę w KSeF.

Osoba prowadząca kurs

trener i szkoleniowiec od 1998 roku, były pracownik w wydziale kontroli RIO, autor licznych książek i artykułów o tematyce związanej z szerokorozumianymi finansami publicznymi i rachunkowością budżetową.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content