Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Aktualne zasady rozpatrywania skarg, wniosków i petycji

Informacje

Start

08.03.2024 (pt.), 09:00

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

380 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Zwiększenie efektywności procesu rozpatrywania petycji, skarg i wniosków poprzez lepsze zrozumienie procedur i kroków niezbędnych do ich odpowiedniego przetworzenia.

Adresaci szkolenia

Osoby odpowiedzialne za codzienną obsługę klientów, odbieranie skarg i wniosków oraz przekazywanie ich do dalszego rozpatrywania. Pracownicy zajmujący się bezpośrednim kontaktem z klientami, którzy muszą być wyposażeni w umiejętności komunikacyjne i rozwiązywania problemów. Osoby odpowiedzialne za nadzór nad procesem rozpatrywania petycji, skarg i wniosków oraz podejmowanie decyzji w sprawach spornych lub wymagających wysokiej rangi rozstrzygnięcia.

Program szkolenia

Prawo składania petycji i sposób ich rozpatrywania.

1. Definicja petycji. Jak odróżnić petycje od skarg i wniosków?
2. Podmioty uprawnione do wnoszenia petycji. Sposoby wnoszenia petycji.
3. Do kogo mogą być wnoszone petycje? Jakie są obowiązki organów?
4. Rola strony internetowej urzędu w procedurze rozpatrywania petycji. Przykłady z praktyki.
5. Tryb postępowania z petycjami. Pozostawienie petycji bez rozpatrzenia. Petycja wielokrotna. Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji. Związek z postępowaniem skargowym. Zastosowanie znowelizowanych przepisów o doręczeniach elektronicznych do postępowania z petycjami.
6. Kontrola i weryfikacja postępowania w sprawie rozpatrywania petycji.
7. Zakres stosowania do petycji przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.

Skargi i wnioski oraz sposób ich rozpatrywania.

1. Podstawy prawne składania skarg i wniosków.
2. Zasady ogólne w postępowaniu w przedmiocie skarg i wniosków.
3. Charakter i zakres postępowania. Związki z ogólnym postępowaniem administracyjnym.
4. Przedmiot skargi i wniosku.
5. Podmioty uprawnione do składania skarg i wniosków.
6. Organy właściwe w sprawach skarg i wniosków. Komisja skarg, wniosków i petycji na podstawie ustaw samorządowych. Wskazówki praktyczne dotyczące organizacji i funkcjonowania komisji.
7. Procedura rozpatrywania skarg i wniosków:
– forma skarg i wniosków;
– czynności organu niewłaściwego;
– zastosowanie do postępowania w przedmiocie skarg i wniosków nowych sposobów doręczeń, wynikających z ustawy o doręczeniach elektronicznych i znowelizowanego kodeksu postępowania administracyjnego.
8. Udział prasy i organizacji społecznych.
9. Nadzór i okresowa kontrola załatwiania skarg i wniosków.

Osoba prowadząca kurs

Radca prawny, urzędnik służby cywilnej, trener praktyk, specjalista w zakresie postępowania administracyjnego i języka urzędowego; od
kilkunastu lat odpowiada za obsługę prawną terenowych organów administracji. Od kilkunastu lat z powodzeniem prowadzi otwarte i zamknięte szkolenia dla przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, głównie na temat prawidłowego stosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i poprawnego redagowania pism urzędowych.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content