Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Aktualne przepisy w zakresie gruntów i budynków

Informacje

Start

19.06.2023 (pon.), 10:00

Potwierdzone

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

350 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Podczas szkolenia przedstawiony zostanie w sposób praktyczny i teoretyczny aktualny stan prawny w zakresie ewidencjonowania gruntów budynków i lokali oraz ewidencjonowania cen transakcyjnych nieruchomości. 2020 i 2021 rok to lata dużych zmian w przepisach geodezyjnych – nowelizacja ustawy i nowe przepisy wykonawcze. Szkolenie więc ma charakter teoretyczny i praktyczny, gdyż omawiane jest zastosowanie regulacji prawnych w praktyce. Omówione też będą różne stanowiska  w sprawach związanych z interpretacją znowelizowanych przepisów prawnych.

Adresaci szkolenia

Na szkolenie zapraszamy pracowników administracji publicznej, gmin i powiatów, urzędów wojewódzkich i marszałkowskich oraz innych, którzy wykorzystują rejestry ewidencji gruntów i budynków oraz rejestr cen nieruchomości w praktyce zawodowej.

Program szkolenia

1. Krótka geneza ewidencji gruntów i budynków (egib) w Polsce, czyli o tym dlaczego nie ma w Polsce jeszcze katastru nieruchomości?.
2. Definicja ewidencji gruntów i budynków. Ewidencja a kataster nieruchomości, czyli o tym czym jest ten rejestr i dlaczego jest taki istotny?.
3. Charakter ewidencji gruntów i budynków. Ewidencja gruntów i budynków referencyjnym rejestrem publicznym, czyli dlaczego informacje zawarte w tym rejestrze są ważne ale nie rozwiązują wszystkich naszych problemów z nieruchomościami?.
4. Zakres informacji, który obejmuje egib, czyli o bogactwie wiedzy jaką można czerpać z tego rejestru.
• Zmniejszenie ilości ewidencjonowanych informacji o budynkach w nowym rozporządzeniu w sprawie ewidencji gruntów i budynków.
• Wyodrębnienie budynków, które nie podlegają ewidencjonowaniu w nowym rozporządzeniu w sprawie ewidencji gruntów i budynków.
5. Zakładanie, prowadzenie i aktualizacja informacji zawartych w egib, czyli o niekończącej się historii, m.in.:
• z wnioskiem czy bez wniosku, aktualizacja danych czynnością materialno – techniczną po nowelizacji Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, interpretacja treści art.24 ust.2b pkt 1 lit h Ustawy Pgik.
• informacje o zawartych umowach dzierżawy po nowelizacji Ustawy Pgik (co z danymi zarejestrowanymi do 30 lipca 2020r.? Jak reagować na wnioski składane po nowelizacji Ustawy Pgik?),
• zmiana zakresu gromadzonych innych informacji w ewidencji,
• obowiązek zawiadamiania organów ewidencyjnych przez właścicieli/władających gruntami, budynkami i lokalami o zmianach danych. Egzekwowanie ww. obowiązków. Interpretacja treści art.22 ust.2 i ust. 3 Ustawy Pgik
6. Podmiot i przedmiot ewidencyjny, czyli o gruntach budynkach lokalach i ich władających i właścicielach.
7. Odpłatne i nieodpłatne wydawanie informacji zawartych w egib, czyli komu informacja należy się „za darmo”, a kto musi znaleźć „parę groszy”?, m.in. :
• ochrona danych osobowych,
• ustawa o informatyzacji (…) i zwolnienia z opłat na jej podstawie;
• interes prawny;
• nr ksiąg wieczystych – jaki to rodzaj danych podmiotowe czy przedmiotowe?
8. Rejestr cen nieruchomości (RCN) – zmiana ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, czyli o czymś co rzeczoznawcy majątkowi lubią najbardziej.
• Zmiana nazwy rejestru ale nie tylko.
• Zakres informacji w RCN według nowych przepisów.
• Sposób gromadzenia i udostępniania informcji zgromadzonych w RCN według nowych przepisów.
9. Wymiana informacji między ewidencją gruntów i budynków a księgami wieczystymi, czyli o tym co i gdzie ma priorytet, min.:
• zawiadamianie sądów wieczystoksięgowych o zmianach w egib, dokumenty z tym związane;
• zawiadomienia od sądów wieczystoksięgowych.
10. Wymiana informacji między egib a innymi rejestrami, czyli o harmonizacji baz danych., m.in.:
• ewidencja miejscowości ulic i adresów a egib;
• inne rejestry publiczne.
11. Wymiana informacji między organami służby geodezyjnej i kartograficznej, czyli o pomocy wzajemnej w rozwiązywaniu geodezyjnych problemów.
12. Wykorzystanie egib w gospodarce przestrzennej, czyli czy bez egib mielibyśmy ład przestrzenny?
13. Wykorzystanie egib w gospodarowaniu nieruchomościami, ważne informacje dla gospodarujących nieruchomościami samorządowymi i Skarbu Państwa.
14. Wykorzystanie egib w statystyce publicznej, czyli egib źródłem wiedzy dla tendencji i trendów.
15. Wykorzystanie egib dla wymiaru podatków i świadczeń, czyli „płać i płacz” jeśli posiadasz nieruchomość, w tym m.in.:
• kontury użytków gruntowych wykazywane w ewidencji np. tereny mieszkaniowe, grunty rolne zabudowane, drogi i in., których przebieg i zasięg ma wpływ na wymiar podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego,
• czy zawsze organ podatkowy związany jest treścią ewidencji gruntów i budynków?
16. Informacje egib w planowaniu inwestycyjnym i realizacji inwestycji, czyli o wykorzystaniu informacji ewidencyjnych w projektowaniu i budownictwie.
17. Wykorzystanie egib w ochronie środowiska, czyli z ekologią „za pan brat”.
18. Wykorzystanie egib w gospodarce rolnej, czyli bez informacji z egib nie ma zrównoważonej produkcji rolniczej.
19. Wykorzystanie egib w pracach geodezyjnych i kartograficznych, czyli coś dla geodetów, geomatyków i kartografów, m. in.:
• zmiany wprowadzone nowelizacją rozporządzenia o standardach wykonywania prac geodezyjnych,
• atrybuty punktów granicznych i obiektów egib.
20. Zasady ustalania przebiegu granic ewidencyjnych w świetle nowych przepisów wykonawczych do Ustawy Pgik.
21. Lasy a egib, czyli o lasach państwowych, prywatnych oraz ich ewidencjonowaniu w relacji z Ustawą o lasach.
22. Relacje między prawem wodnym a egib, czyli nieco o gruntach pod wodami i ich granicach oraz wpływie prawa wodnego.
23. Wykorzystanie informacji zawartych w egib w postępowaniach administracyjnych, czyli o poszukiwaniu dowodów w sprawach administracyjnych.
24. Egib jako baza dla systemów informacji przestrzennej, czyli egib szkieletem informacji przestrzennej.
25. Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach oraz Krajowa Integracja Ewidencji Gruntów, czyli o integracji informacji ewidencyjnych.
26. Modernizacje ewidencji gruntów i budynków, czyli po co tyle zachodu i jakie są z tego efekty? W tym m.in.:
• jak ustrzec się błędów ucząc się na błędach innych?,
• jak skutecznie i zgodnie z prawem poinformować właścicieli/władających nieruchomościami o modernizacji i jej skutkach.
• Modernizacje tylko według art.24a – zmiana przepisów wykonawczych.
• Opiniowanie i uzgadnianie projektów modernizacji po zmianie przepisów wykonawczych do Ustawy Pgik.
27. Problemy z jakością i rzetelnością informacji zawartej w egib
28. Podsumowanie i praktyczne rady dla korzystających z zasobów ewidencji gruntów i budynków.

Osoba prowadząca kurs

Mgr inż. geodezji i kartografii, geodeta uprawniony, obecnie pełni funkcję geodety powiatowego. Czynny zawodowo od początku lat dziewięćdziesiątych. Od 2004 r. związany zawodowo z administracją publiczną. W latach 2004 – 2010 kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w jednym z urzędów miejskich Aglomeracji Wrocławskiej, wcześniej praktyka zdobyta w dużej firmie projektowej Gazoprojekt S.A. Wieloletnia praktyka w dziedzinie geodezji i kartografii. Doświadczenie w przygotowaniu i prowadzeniu szkoleń dla jednostek samorządu terytorialnego w tematyce gospodarowania nieruchomościami, geodezji i kartografii oraz tematów pokrewnych. Dotychczas szereg przeprowadzonych szkoleń w ramach środków unijnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki m.in. w takich jednostkach jak urzędy miejskie, urzędy gmin, szkolenia dla pracowników starostw powiatowych. Szereg przeprowadzonych podziałów                                   i rozgraniczeń nieruchomości, opracowań do celów prawnych oraz innych prac geodezyjnych. Audytor systemów jakości ISO 9001 i 14001.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content