logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

technik BHP

szkoła policealna

zapisz się on-line

Dlaczego właśnie ten kierunek?

W związku ze zmianą przepisów dotyczących służby bezpieczeństwa i higieny pracy (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r.) i w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r.), obowiązujących od 1 lipca 2005 r. i mówiących o tym, że problemami BHP w zakładach pracy mogą zajmować się tylko osoby, które mają wykształcenie kierunkowe, proponujemy Państwu możliwość kształcenia się w zawodzie technika BHP.

Technik BHP przygotowuje i przedkłada kierownikowi zakładu pracy analizy dotyczące bhp oraz propozycje usunięcia występujących zagrożeń, bada przyczyny wypadków w pracy i wnioskuje o ich usunięcie, prowadzi rejestr dokumentów dotyczących wypadków przy pracy i chorób zawodowych, wstrzymuje pracę maszyn i urządzeń w razie zagrożenia życia i zdrowia pracowników, odsuwa od pracy osoby dla których praca na określonym stanowisku jest wzbroniona, prowadzi szkolenia wstępne nowo przyjętych pracowników.

Program nauczania:

— Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

— Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

— Przedmioty ogólnokształcące:

Kwalifikacje

Po ukończeniu szkoły słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia szkoły oraz przystępują do egzaminu zawodowego, organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Po zdaniu tego egzaminu słuchacze otrzymają wystawiony przez OKE dyplom potwierdzający uzyskane kwalifikacje w zawodzie.

Słuchacze uzyskują również dyplom zawodowy wystawiony przez OKE oraz suplement w języku polskim i angielskim (Europass), uprawniający do podjęcia zatrudnienia w zawodzie w krajach Unii Europejskiej.

Wypełnij formularz i zapisz się teraz!

zapisz się on-line

« powrót do listy kierunków