logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

opiekun w domu pomocy społecznej

kwalifikacyjny kurs zawodowy

zapisz się on-line

Dlaczego właśnie ten kierunek?

Opiekun w domu pomocy realizuje następujące zadania: stymulacja rozwoju i aktywizacja osób przebywających w domu pomocy społecznej oraz wykorzystywanie w tym celu różnorodnych metod i narzędzi rehabilitacji lub terapii, towarzyszenie i pomoc podopiecznemu w zaspakajaniu potrzeb i wykonywaniu różnych czynności z zakresu samoobsługi i higieny osobistej, organizacja i wykorzystanie przez podopiecznego czasu wolnego w sposób konstruktywny, umożliwiający samorealizację, rozwój zainteresowań oraz integrację z rodziną i innymi osobami przebywającymi w DPS bądź ze społecznością lokalną, aktywne włączanie się i wzmacniania profesjonalnych działań wynikających z realizacji indywidualnego planu pracy i pomocy człowiekowi przebywającemu w DPS lub innej instytucji opiekuńczej.

Absolwenci szkoły policealnej o kierunku opiekun w domu pomocy społecznej mogą pracować w placówkach pomocy społecznej takich jak: dom małego dziecka, hospicjum dla dzieci lub dorosłych, dom pomocy społecznej (całodobowy lub dzienny) dla dzieci lub dorosłych, warsztaty terapii zajęciowej, ośrodki wsparcia dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym, oddział rehabilitacji w szpitalu.

Program nauczania:

Kwalifikacje:

Po ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego słuchacze otrzymują zaświadczenie o jego ukończeniu oraz przystępują do egzaminu zawodowego organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Po zdaniu tego egzaminu słuchacze otrzymają wystawiony przez OKE certyfikat kwalifikacji zawodowej.

Słuchacze, którzy posiadają wykształcenie średnie, uzyskują również dyplom zawodowy wystawiony przez OKE oraz suplement w języku polskim i angielskim (Europass), uprawniający do podjęcia zatrudnienia w zawodzie w krajach Unii Europejskiej.

Wypełnij formularz i zapisz się teraz!

zapisz się on-line

« powrót do listy kierunków