Studium policealne

Archiwista

bezpłatne*
2 semestry
Tryb zaoczny

Dlaczego właśnie ten kierunek?

 • do zapisu nie jest wymagana matura
 • w kursie może uczestniczyć każda zainteresowana osoba, która ukończyła 18 lat, bez względu na posiadane wykształcenie
 • bezpłatnie wystawiamy zaświadczenia do ZUS lub KRUS

Absolwent kwalifikacyjnego kursu zawodowego Archiwista będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • gromadzenie, opisywanie i klasyfikacja akt
 • przechowywanie, odszukiwanie i udostępnianie zasobu archiwalnego
 • uzgadnianie sposobu przechowywania i układu akt
 • przenoszenie zbiorów w środowisko cyfrowe – w formie katalogów, kopii
 • analizowanie akt i przekwalifikowywanie dokumentów
 • dbanie, aby osoby nieupoważnione nie miały dostępu do akt
 • obsługiwanie klientów, którzy przychodzą do archiwum, poszukując informacji
 • przygotowywanie prezentacji czy wystaw

Praca: w archiwach różnych instytucji, zajmujących się aktami w nich przechowywanymi; mogą to być archiwa państwowe lub zakładowe, biblioteki, muzea, sądy oraz inne miejsca, w których są przechowywane różnego rodzaju dokumenty.

Program nauczania

 • podstawy prowadzenia archiwum
 • organizowanie archiwum
 • prowadzenie archiwum
 • brakowanie dokumentacji niearchiwalnej, przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego
 • postępowanie w przypadku uszkodzenia, zagubienia i kradzieży dokumentacji archiwalnej lub likwidacji
 • bezpieczeństwo i higiena pracy

Kwalifikacje

 • EKA.02: Organizacja i prowadzenie archiwum

Po ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego słuchacze otrzymują zaświadczenie o jego ukończeniu oraz przystępują do egzaminu zawodowego organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Po zdaniu tego egzaminu słuchacze otrzymają wystawiony przez OKE certyfikat kwalifikacji zawodowej.

Słuchacze, którzy posiadają wykształcenie średnie, uzyskują również dyplom zawodowy wystawiony przez OKE oraz suplement w języku polskim i angielskim (Europass), uprawniający do podjęcia zatrudnienia w zawodzie w krajach Unii Europejskiej.

* – bezpłatny kierunek, szczegóły w sekretariacie szkoły

Zapisz się tutaj

W którym mieście chcesz podjąć naukę?
Dane uczestnika
Skip to content