Szukaj
Close this search box.

PROJEKTY UNIJNE

Żłobki – Podkarpacie

Projekt „Żłobki – Podkarpacie” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt „Żłobki – Podkarpacie” realizowany jest przez Ośrodek Szkolenia Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR Spółka z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.1: „Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym w dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego”, na podstawie umowy podpisanej z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej.

Cel projektu

Głównym celem projektu jest nabycie/zwiększenie kompetencji w zakresie wdrażania ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 u 370 uczestników (300 kobiet i 70 mężczyzn) tj. przedstawicieli władz samorządu (gminnego, powiatowego, wojewódzkiego) i pracowników jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za rozwój opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz przedstawicieli podmiotów niepublicznych planujących prowadzenie/prowadzących instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu województwa podkarpackiego poprzez realizację szkolenia na temat form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w okresie 01.01.2022–30.06.2023 r.

Adresaci

Grupą docelową jest 370 osób będących przedstawicielami podmiotów tworzących i prowadzących instytucje opieki nad dziećmi do lat 3 z terenu woj. podkarpackiego. Są to:

 1. przedstawiciele władz samorządu (gminnego, powiatowego, wojewódzkiego i pracownicy jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za rozwój form opieki nad dziećmi do lat 3 z dowolnej jednostki samorządu terytorialnego) – minimum 80% grupy docelowej, tj. 296 osób
 2. przedstawiciele podmiotów niepublicznych planujących prowadzenie/prowadzących instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z dowolnej gminy – ok. 20% grupy docelowej, tj. 74 osoby

W ramach projektu jest przewidziana realizacja szkoleń wg podziału:

 • dla przedstawicieli samorządu i pracowników jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za rozwój opieki nad dziećmi do lat 3 – 24 godziny szkolenia × 17 grup (średnio po 15–20 osób), 3 dni × 8 godzin
 • dla przedstawicieli podmiotów niepublicznych planujących prowadzenie/prowadzących instytucje opieki nad dziećmi do lat 3 – 32 godziny szkolenia × 5 grup (średnio po 15 osób), 4 dni × 8 godzin, 2 zjazdy x 2 dni

Szkolenia będą się odbywać w formie stacjonarnej.

Zakres merytoryczny szkolenia

Zakres merytoryczny szkolenia dla przedstawicieli podmiotów publicznych

Diagnoza potrzeb, plan tworzenia/rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, zagadnienia związane z finansowaniem tych instytucji, współpraca publiczno-prywatna (w tym pozyskiwanie partnerów prywatnych i społecznych), wymagania lokalowe i sanitarne, kwalifikacje kadry, jakość opieki nad dziećmi, analiza rynku, plan marketingowy w gminie, działania promocyjne.

Zakres merytoryczny szkolenia dla przedstawicieli podmiotów niepublicznych

Tworzenie biznesplanu w zakresie tworzenia instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, zagadnienia związane z finansowaniem tych instytucji, w tym pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania, współpracę publiczno-prywatną, wymagania lokalowe i sanitarne, kwalifikacje kadry, jakością opieki nad dziećmi, analiza rynku i plan marketingowy w gminie, działania promocyjne, elementy dialogu motywacyjnego, metody i techniki oraz trzy skuteczne sposoby pozyskania zainteresowania mieszkańców.

Materiały dla uczestników

Uczestnicy projektu otrzymają:

 • komplet materiałów szkoleniowych (teczka, długopis, notatnik, pendrive)
 • zakwaterowanie w hotelu
 • pełne wyżywienie
 • zwrot kosztów dojazdu
 • ubezpieczenie NNW na czas udziału w szkoleniu

Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z udziałem w projekcie.

Wartość projektu: 587 177,50 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 494 873,19 zł

Okres realizacji projektu

1 stycznia 2022 r.–30 czerwca 2023 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 881 707 877 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–16.00.

Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z udziałem w projekcie.

Rekrutacja odbywa się w sposób ciągły w terminie od stycznia 2022 r. do czerwca 2023 r. do czasu zebrania 22 grup po ok. 15–20 osób na terenie woj. podkarpackiego.

Rekrutacja będzie odbywała się w dwóch etapach:

I etap rekrutacji będzie miał charakter rekrutacji otwartej, a wszystkie osoby zainteresowane szkoleniem będą mogły złożyć dokumenty rekrutacyjne. Dokumenty będą przyjmowane drogą elektroniczną, pocztą i osobiście w biurze projektu oraz w oddziałach Realizatora Projektu (w Zamościu i Białej Podlaskiej).

II etap rekrutacji przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna w składzie: koordynator i asystent koordynatora. Etap II będzie polegać na weryfikowaniu zgłoszeń i przeprowadzeniu diagnozy potrzeb szkoleniowych. Diagnoza zostanie przeprowadzona za pomocą ankiety oraz testu wiedzy.

Kryteria rekrutacji

 1. podstawowe
  • przynależność do grupy docelowej,
  • chęć udziału w projekcie, wyrażona poprzez złożenie dokumentów rekrutacyjnych,

  Rekrutacja zostanie zawieszona, gdy liczba zgłoszeń spełniających wymagania formalne osiągnie 120%.

 2. uzupełniające
  • płeć – kobiety będą stanowić 80% grupy docelowej (2 pkt)
  • zamieszkiwanie terenu gminy, w których brak jest instytucji sprawującej opiekę nad dziećmi do lat 3 (2 pkt)

Terminy i miejsca szkoleń

dla przedstawicieli podmiotów publicznych:

 • brak zaplanowanych terminów

dla przedstawicieli podmiotów niepublicznych:

 • 02-03.06.2023 r. (I zjazd) Hotel Restauracja Dwór Ostoia Ul. Zdrojowa 1, Klimkówka, 38-480 Rymanów oraz 24-25.06.2023 r. (II zjazd) Hotel Restauracja Dwór Ostoia Ul. Zdrojowa 1, Klimkówka, 38-480 Rymanów

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 575 060 750 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–16.00.

Po wypełnieniu i przesłaniu formularza skontaktujemy się z Państwem z informacjami nt. rekrutacji do projektu.

Nie wszystkie terminy szkoleń zostały już ustalone, mimo to można wysyłać zgłoszenia – potraktujemy je jako wyraz zainteresowania i skontaktujemy się z Państwem, kiedy terminy będą już znane.

podmiot publiczny – jestem przedstawicielem samorządu lub pracownikiem jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za rozwój opieki nad dziećmi do lat 3
podmiot niepubliczny – planuję prowadzenie/prowadzę instytucję opieki nad dziećmi do lat 3

Wybierz datę i miejsce szkolenia
Dane uczestnika
Skip to content