logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Projekt „Żłobki – Podkarpacie” jest współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Żłobki – Podkarpacie

Projekt „Żłobki – Podkarpacie” jest realizowany przez Ośrodek Szkolenia Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.1: „Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym w dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego”, na podstawie umowy podpisanej z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Cel projektu

Głównym celem projektu jest nabycie/zwiększenie kompetencji w zakresie wdrażania ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 u 370 uczestników (300 kobiet i 70 mężczyzn) tj. przedstawicieli władz samorządu (gminnego, powiatowego, wojewódzkiego) i pracowników jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za rozwój opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz przedstawicieli podmiotów niepublicznych planujących prowadzenie/prowadzących instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu województwa podkarpackiego poprzez realizację szkolenia na temat form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w okresie 01.01.2022-30.06.2023 r.

Adresaci

Grupą docelową jest 370 osób będących przedstawicielami podmiotów tworzących i prowadzących instytucje opieki nad dziećmi do lat 3 z terenu woj. podkarpackiego. Są to:

  1. przedstawiciele władz samorządu (gminnego, powiatowego, wojewódzkiego i pracownicy jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za rozwój form opieki nad dziećmi do lat 3 z dowolnej jednostki samorządu terytorialnego) – minimum 80% grupy docelowej, tj. 296 osób
  2. przedstawiciele podmiotów niepublicznych planujących prowadzenie/prowadzących instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z dowolnej gminy – ok. 20% grupy docelowej, tj. 74 osoby

W ramach projektu jest przewidziana realizacja szkoleń wg podziału:

Szkolenia będą się odbywać w formie stacjonarnej.

Zakres merytoryczny szkolenia

Zakres merytoryczny szkolenia dla przedstawicieli podmiotów publicznych

Diagnoza potrzeb, plan tworzenia/rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, zagadnienia związane z finansowaniem tych instytucji, współpraca publiczno-prywatna (w tym pozyskiwanie partnerów prywatnych i społecznych), wymagania lokalowe i sanitarne, kwalifikacje kadry, jakość opieki nad dziećmi, analiza rynku, plan marketingowy w gminie, działania promocyjne.

Zakres merytoryczny szkolenia dla przedstawicieli podmiotów niepublicznych

Tworzenie biznesplanu w zakresie tworzenia instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, zagadnienia związane z finansowaniem tych instytucji, w tym pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania, współpracę publiczno-prywatną, wymagania lokalowe i sanitarne, kwalifikacje kadry, jakością opieki nad dziećmi, analiza rynku i plan marketingowy w gminie, działania promocyjne, elementy dialogu motywacyjnego, metody i techniki oraz trzy skuteczne sposoby pozyskania zainteresowania mieszkańców.

Materiały dla uczestników

Uczestnicy projektu otrzymają:

Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z udziałem w projekcie.

Wartość projektu: 587 177,50 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 494 873,19 zł

Okres realizacji projektu

1 stycznia 2022 r.–30 czerwca 2023 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 881 707 877 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–16.00.