Szukaj
Close this search box.

PROJEKTY UNIJNE

Otwieramy żłobek – organizacja i finansowanie opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie makroregionu wschodniego

Projekt „Otwieramy żłobek – organizacja i finansowanie opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie makroregionu wschodniego” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt „Otwieramy żłobek – organizacja i finansowanie opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie makroregionu wschodniego” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.1: „Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym w dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego”, na podstawie umowy podpisanej z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Cel projektu

Głównym celem projektu jest nabycie/zwiększenie kompetencji w zakresie wdrażania ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 u 655 uczestników projektu (524 kobiet i 131 mężczyzn) – osób fizycznych, przedstawicieli osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej – którzy planują utworzenie i prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego, a także osób fizycznych, przedstawicieli osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej, którzy planują zatrudnienie dziennego opiekuna z makroregionu wschodniego gmin na terenie których mieszka powyżej 5 tys. osób i nie funkcjonuje instytucja opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez realizację szkolenia dostarczającego wiedzę na temat tworzenia form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w okresie 01.07.2020-30.06.2023 r.

Adresaci

Grupę docelową stanowi 727 osób (582 kobiet i 145 mężczyzn). Są to:

 1. osoby fizyczne, przedstawiciele osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej, którzy planują utworzenie i prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego,
 2. osoby fizyczne, przedstawiciele osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej, którzy planują zatrudnienie dziennego opiekuna

Pobierz pliki PDF

 

Projekt obejmuje wsparcie w formie 24-godzinnego szkolenia w zakresie organizacji i finansowania opieki nad dziećmi do lat 3. Zajęcia będą prowadzone średnio po 8 godzin dydaktycznych, 3 dni w tygodniu (24 godziny tygodniowo) na terenie makroregionu wschodniego (obejmującego województwa: lubelskie, podlaskie, podkarpackie i świętokrzyskie). Wszyscy uczestnicy zostaną wyposażeni w materiały dydaktyczne (teczka, długopis, notatnik, pendrive) oraz będą mieli zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie, zwrot kosztów dojazdu i ubezpieczenie NNW na czas udziału w projekcie.

Zakres merytoryczny szkolenia

M.in. tworzenie biznes planu w zakresie tworzenia instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, korzyści finansowe wynikające z prowadzenia instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, zagadnienia związane z finansowaniem tych instytucji, w tym pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania, współpracę publiczno-prywatną, wymagania lokalowe i sanitarne, kwalifikacje kadry, jakość opieki (w tym standardy jakości opieki i wspieranie rozwoju dzieci do lat 3), opieka nad dziećmi z niepełnosprawnościami lub wymagającymi szczególnej opieki, przystosowanie instytucji do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami albo wymagającymi szczególnej opieki, analizę rynku i plan marketingowy w gminie, działania promocyjne, elementy dialogu motywującego, metody i techniki oraz skuteczne sposoby pozyskania zainteresowania mieszkańców ofertą.

Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z udziałem w projekcie.

Wartość projektu: 964 883,75 zł.
Dofinansowanie projektu z UE: 813 204,02 zł

Okres realizacji projektu

1 lipca 2020 r.–30 czerwca 2023 r.

Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z udziałem w projekcie.

Rekrutacja będzie prowadzona dwuetapowo, w terminie od lipca 2020 r. do 30 czerwca 2023 r., na terenie makroregionu wschodniego.

Kryteria rekrutacji

 1. podstawowe
  • przynależność do grupy docelowej,
  • złożenie oświadczenia o zamiarze utworzenia i prowadzenia żłobka/klubu dziecięcego/zatrudnienia dziennego opiekuna
  • pełnosprawność nie stanowi kryterium rekrutacji
  • rekrutacja zostanie zawieszona, gdy liczba zgłoszeń spełniających wymagania formalne osiągnie 120%
 2. uzupełniające
  • wynik testu diagnozującego wiedzę kandydata w danym obszarze, pozwalający na formowanie grup szkoleniowych o podobnych deficytach, co zwiększy efektywność wsparcia (1 pkt)
  • płeć – kobiety będą stanowić 80% grupy docelowej (2 pkt)

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 515 243 205 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–16.00.

Po wypełnieniu i przesłaniu formularza skontaktujemy się z Państwem z informacjami nt. rekrutacji do projektu.

Nie wszystkie terminy szkoleń zostały już ustalone, mimo to można wysyłać zgłoszenia – potraktujemy je jako wyraz zainteresowania i skontaktujemy się z Państwem, kiedy terminy będą już znane.

Wybierz datę i miejsce szkolenia
Dane uczestnika
Skip to content