Temat szkolenia

Inwentaryzacja za rok 2022 w instytucjach kultury

Informacje

Start

05.12.2022 (pon.), 09:00

Lokalizacja

Online

Liczba godzin

6

Cena

350 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Celem szkolenia jest przygotowanie pracowników państwowych i samorządowych instytucji kultury do przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji za rok 2022.

Na szkoleniu omówione zostaną zasady przygotowania, przeprowadzania i rozliczenia inwentaryzacji oraz zasady dobrej praktyki wynikające z stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie zasad przeprowadzania inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów oraz z Krajowego Standardu Rachunkowości nr 11 „Środki trwałe”, a w zakresie inwentaryzacji rozrachunków wynikające z uchwały nr 9/2019 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 9 lipca 2019 roku w sprawie przyjęcia stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie rozrachunków z kontrahentami.

Na szkoleniu omówione zostaną także uroszczone metody inwentaryzacji oraz ich zastosowanie w praktyce w okresie trwania stanu zagrożenia epidemicznego i po jego zniesieniu. Przedstawione zostanie nowe stanowisko MF dot. inwentaryzacji środków trwałych na terenie strzeżonym, które oprócz przeprowadzanego co 4 lata spisu z natury wprowadza coroczną inwentaryzację metodą weryfikacji.

Bezpieczne i rzetelne przeprowadzenie inwentaryzacji umożliwi prezentację informacji o stanie mienia państwowego lub mienia komunalnego instytucji kultury wg. stanu na 31 grudnia 2022 roku.

Adresaci szkolenia

Szkolenie dla: państwowych i samorządowych instytucji kultury, dla organizatorów oraz SCUW obsługujących SIK.

Program szkolenia


 1. Cel i funkcje rocznej inwentaryzacji jako części systemu polityki rachunkowości SIK i PIK jako jednostki sektora finansów publicznych – wymogi ustawowe inwentaryzacji i weryfikacja rozwiązań przyjętych w jednostce.

 2. Dyscyplina finansów publicznych, terminy i formy inwentaryzacji oraz przykładowa dokumentacja inwentaryzacyjna.

 3. Podstawowe reguły bezpiecznej inwentaryzacji oraz dopuszczalne odstępstwa od inwentaryzacji metodą spisu z natury i potwierdzenia sald w świetle wyjaśnień Ministerstwa Finansów w przypadku przedłużenia stanu zagrożenia epidemicznego.

 4. Przygotowanie i przeprowadzenie prac inwentaryzacyjnych metodą spisu z natury, metodą uzgadniania sald, metodą weryfikacji w instytucji kultury – analiza potencjalnych zagrożeń związanych z COVID i przygotowanie instrukcji inwentaryzacyjnej pod względem bezpieczeństwa osób przeprowadzających inwentaryzację, zarządzenie zdalnej inwentaryzacji i przejście na metodę weryfikacji.

 5. Ustawa o rachunkowości a metoda weryfikacji – zakres zastosowania metody weryfikacji do inwentaryzacji aktywów i pasywów na 31.12.2022.

 6. Cel i zakres stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 20 lipca 2016 roku w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów i jego zastosowanie w praktyce w instytucji kultury.

 7. Cel i zakres Krajowego Standardu Rachunkowości nr 11 „Środki trwałe” – specyfika inwentaryzacji środków trwałych PIK oraz w SIK i w SCUW jako jednostek obsługujących SIK.

 8. Cel i zakres stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie rozrachunków z kontrahentami – inwentaryzacja rozrachunków z kontrahentami w instytucji kultury.

 9. Nowe stanowisko Ministerstwa Finansów dot. inwentaryzacji środków trwałych znajdujących się na terenie strzeżonym, które oprócz przeprowadzanego co 4 lata spisu z natury wprowadza coroczną inwentaryzację metodą weryfikacji – czy brak inwentaryzacji metodą weryfikacji to dyscyplina finansów publicznych?

 10. Rozliczenie inwentaryzacji drogą spisu z natury oraz rozliczenie inwentaryzacji przeprowadzanej pozostałymi metodami – wycena spisu, ustalenie różnic inwentaryzacyjnych, wyjaśnienie i rozliczenie różnic, archiwizacja dokumentów.

 11. Kontrola i weryfikacja przeprowadzonych prac inwentaryzacyjnych metodą spisu z natury, metodą uzgadniania sald, metodą weryfikacji oraz metodami uproszczonymi i nietypowymi w PIK oraz w SCUW i w jednostkach obsługiwanych SIK – kompetencje i odpowiedzialność kierownika jednostki obsługującej oraz kierowników jednostek obsługiwanych.

 12. Analiza typowych nieprawidłowości popełnianych przez pracowników przeprowadzających inwentaryzację metodami zdalnymi i metodą weryfikacji oraz kompleksowe rozliczenie inwentaryzacji – rola służb finansowo-księgowych w rozliczeniu wyników inwentaryzacji.

 13. Odpowiedzi na pytania i problemy praktyczne.

Osoba prowadząca kurs

Doświadczony wykładowca z ponad 20 letnią praktyką, specjalista od trudnych tematów, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. Autor podręcznika „Podstawy rachunkowości budżetowej”. Współautor raportu Banku Światowego „Porównanie polskich przepisów rachunkowości sektora publicznego z międzynarodowymi standardami rachunkowości sektora publicznego (MSRSP)”.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content