Szukaj
Close this search box.

Zmiany w prawie pracy

Spis treści

Informujemy, że na ostatnim posiedzeniu Sejmu 1 grudnia 2022 r. zostały uchwalone rewolucyjne zmiany w Kodeksie pracy w zakresie pracy zdalnej i kontroli trzeźwości pracowników.

Co się zmieni i od kiedy?

Nowelizacja kodeksu pracy, która najprawdopodobniej wejdzie w życie w pierwszym kwartale 2023 r.

W związku z przygotowywanymi rewolucyjnymi zmianami w Kodeksie pracy (K.p) informujemy, że zmiany te wymuszą opracowanie nowych (zaktualizowanych) regulacji w zakresie:

 • regulaminu pracy
 • regulaminu pracy zdalnej,
 • procedur polityki szkoleniowej,
 • procedur oceny ryzyka zawodowego,
 • kontroli trzeźwości pracowników.

Regulamin pracy, a zmiany

I tak w regulaminie pracy trzeba będzie dostosować regulacje do nowych przepisów prawa (np. w zakresie urlopu rodzicielskiego, ojcowskiego), ale też będą musiały znaleźć się w nim nw. obligatoryjne regulacje w zakresie:

 • terminu, miejsca, czasu i częstotliwości wypłacania wynagrodzenia za pracę, porze nocnej oraz przyjętym sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwianiu nieobecności w pracy;
 • przerwy w pracy;
 • zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej;
 • dopuszczenia składania oświadczeń i wniosków w postaci elektronicznej.

Jeśli są opracowane szablony umów na okres próbny czy na czas określony, to będzie trzeba je dostosować do nowych regulacji,

Radykalnemu wydłużeniu ulegnie lista informacji, które pracodawca ma obowiązek przekazać pracownikowi na piśmie nie później niż w terminie 7 dni od dnia dopuszczenia pracownika do pracy (tzw. informacja dodatkowa o warunkach zatrudnienia).

Obowiązkiem pracodawcy będzie opracowanie procedur polityki szkoleniowej.

Obowiązkiem pracodawcy będzie opracowanie procedur pracy zdalnej, powinny być opracowane albo w regulaminie (Regulamin pracy zdalnej) albo w poleceniu pracy zdalnej/porozumieniu z danym pracownikiem.

Regulamin pracy, a praca zdalna

W regulaminie pracy zdalnej określa się:

 • grupę lub grupy pracowników, którzy mogą być objęci pracą zdalną;
 • zasady pokrywania przez pracodawcę kosztów;
 • zasady ustalania ekwiwalentu pieniężnego, lub ryczałtu (na pokrycie kosztów prądu/internetu);
 • zasady porozumiewania się pracodawcy i pracownika wykonującego pracę zdalną, w tym sposób potwierdzania obecności na stanowisku pracy przez pracownika wykonującego pracę zdalną;
 • zasady kontroli wykonywania pracy przez pracownika wykonującego pracę zdalną;
 • zasady kontroli w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • zasady kontroli przestrzegania wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji, w tym procedur ochrony danych osobowych wykorzystywanych przez pracownika;
 • zasady instalacji, inwentaryzacji, konserwacji, aktualizacji oprogramowania i serwisu powierzonych pracownikowi narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych.

Obowiązkiem pracodawcy będzie uzyskanie od pracownika oświadczenia:

 • posiadaniu odpowiednich warunków lokalowych i technicznych przy pracy zdalnej; a także oświadczenia dotyczącego bhp na domowych stanowiskach pracy,
 • zapoznaniu się z oceną ryzyka zawodowego.

Ze względów praktycznych dobrze byłoby, aby pracodawca przygotował wniosek pracownika o wykonywanie pracy zdalnej oraz wniosek pracownika o wykonywanie pracy okazjonalnej.

W procedurach oceny ryzyka zawodowego trzeba będzie uwzględnić m.in. uwarunkowania psychospołeczne związane ze zdalnym wykonywaniem zadań.

Kontrola trzeźwości pracowników

Jeśli pracodawca będzie chciał skorzystać z uprawnienia do kontroli trzeźwości pracowników, to wtedy trzeba będzie opracować kompleksową regulację, określającą podstawy do niedopuszczenia przez pracodawcę do pracy pracownika, wobec którego zachodzi uzasadnione podejrzenie, że stawił się do pracy w stanie po użyciu alkoholu albo w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu lub spożywał alkohol lub zażywał środek działający podobnie do alkoholu w czasie pracy.

Wprowadzenie kontroli trzeźwości, grupę lub grupy pracowników objętych kontrolą trzeźwości i sposób przeprowadzania kontroli trzeźwości, w tym rodzaj urządzenia wykorzystywanego do kontroli, czas i częstotliwość jej przeprowadzania, ustala się w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w obwieszczeniu, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy.

Regulacje te będą musiały być zgodne zarówno z przepisami K.p. w tym zakresie, jak i przepisami rozporządzenia, które zostanie wydane na podstawie projektowanego art. 221g K.p.

Już teraz warto zacząć przygotowywać się do zmian, które nas czekają.

Te i inne jeszcze zagadnienia zostaną omówione na szkoleniu poświęconym zmianom w kodeksie pracy, na które zapraszamy 27 stycznia 2023 r.

Sprawdź też szkolenia:
Zmiany w prawie pracy
Praca zdalna – nowelizacja kodeksu pracy a jej wpływ na pracę jednostek sektora finansów publicznych. Tworzenie regulaminów pracy zdalnej.

Spis treści

Sprawdź również:

Skip to content