PROJEKTY UNIJNE

Otwieramy żłobki – Małopolskie

Projekt „Otwieramy żłobki – Małopolskie” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt „Otwieramy żłobki – Małopolskie” jest realizowany przez Ośrodek Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr Kursor Sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.1: „Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym w dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego”, na podstawie umowy podpisanej z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej.

Cel projektu

Głównym celem projektu jest nabycie/zwiększenie kompetencji w zakresie wdrażania ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 u 387 uczestników (310 kobiet i 77 mężczyzn), tj. przedstawicieli władz samorządu (gminnego, powiatowego, wojewódzkiego) i pracowników jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za rozwój opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz przedstawicieli podmiotów niepublicznych planujących prowadzenie/prowadzących instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu województwa małopolskiego poprzez realizację szkolenia na temat form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w okresie 01.02.2020–30.06.2023 r.

Adresaci

Grupą docelową jest 420 osób będących przedstawicielami podmiotów tworzących i prowadzących instytucje opieki nad dziećmi do lat 3 z terenu woj. małopolskiego. Są to:

 1. przedstawiciele władz samorządu (gminnego, powiatowego, wojewódzkiego i pracownicy jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za rozwój form opieki nad dziećmi do lat 3 z dowolnej jednostki samorządu terytorialnego) – minimum 80% grupy docelowej, tj. 336 osób
 2. przedstawiciele podmiotów niepublicznych planujących prowadzenie/prowadzących instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z dowolnej gminy – ok. 20% grupy docelowej, tj. 84 osoby

Pobierz pliki PDF

W ramach projektu jest przewidziana realizacja szkoleń wg podziału:

 • dla przedstawicieli samorządu i pracowników jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za rozwój opieki nad dziećmi do lat 3 – 24 godziny szkolenia × 8 grup (15–20 osób), 3 dni × 8 godzin
 • dla przedstawicieli podmiotów niepublicznych planujących prowadzenie/prowadzących instytucje opieki nad dziećmi do lat 3 – 32 godziny szkolenia × 2 grupy (15–20 osób), 4 dni × 8 godzin, 2 zjazdy × 2 dni

Zakres merytoryczny szkolenia

 • diagnoza potrzeb
 • plan tworzenia/rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
 • zagadnienia związane z finansowaniem tych instytucji
 • współpraca publiczno-prywatna (w tym pozyskiwanie partnerów prywatnych i społecznych)
 • wymagania lokalowe i sanitarne
 • kwalifikacje kadry
 • jakość opieki nad dziećmi
 • analiza rynku
 • plan marketingowy w gminie
 • działania promocyjne
 • elementy dialogu motywującego
 • metody i techniki oraz skuteczne sposoby pozyskania zainteresowania mieszkańców ofertą

Materiały dla uczestników

Uczestnicy projektu otrzymają:

 • komplet materiałów szkoleniowych (teczka, długopis, notatnik, pendrive)
 • zakwaterowanie w hotelu
 • pełne wyżywienie
 • zwrot kosztów dojazdu
 • ubezpieczenie NNW

Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z udziałem w projekcie.

Wartość projektu: 599 965,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 505 650,50 zł

Okres realizacji projektu

1 lutego 2020 r.–30 czerwca 2023 r.

Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z udziałem w projekcie.

Rekrutacja odbywa się w sposób ciągły: w terminie od lutego 2020 r. do stycznia 2022 r., do czasu zebrania 26 grup po ok. 15–20 osób na terenie woj. małopolskiego.

Kryteria rekrutacji

 1. podstawowe
  • przynależność do grupy docelowej,
  • chęć udziału w projekcie, wyrażona poprzez złożenie dokumentów rekrutacyjnych
  • pełnosprawność nie stanowi kryterium rekrutacji
  • rekrutacja zostanie zawieszona, gdy liczba zgłoszeń spełniających wymagania formalne osiągnie 120%
 2. uzupełniające
  • zajmowane stanowisko – przedstawiciele władz podmiotów gminnych – ze względu na skuteczność wsparcia realizowanego projektu i realny wpływ na zmianę w obszarze problemowym (1 pkt)
  • płeć – kobiety będą stanowić 81% grupy docelowej (1 pkt)
  • zamieszkiwanie terenu gminy, w których brak jest instytucji sprawującej opiekę nad dziećmi do lat 3 (1 pkt)
  • wynik testu diagnozującego wiedzę w danym obszarze (1 pkt)

regulamin projektu (PDF)

Terminy i miejsca szkoleń

dla przedstawicieli podmiotów publicznych:

 • 17-19.03.2023 w Hotelu Łysoń w Inwałdzie
 • 29-31.03.2023 w Hotelu Dunajec w Zgłobicach
 • 29-31.03.2023 w Hotelu Ibis w Krakowie

dla przedstawicieli podmiotów niepublicznych:

 • brak zaplanowanych terminów

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 575 060 750 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–16.00.

Po wypełnieniu i przesłaniu formularza skontaktujemy się z Państwem z informacjami nt. rekrutacji do projektu.

Nie wszystkie terminy szkoleń zostały już ustalone, mimo to można wysyłać zgłoszenia – potraktujemy je jako wyraz zainteresowania i skontaktujemy się z Państwem, kiedy terminy będą już znane.

podmiot publiczny – jestem przedstawicielem samorządu lub pracownikiem jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za rozwój opieki nad dziećmi do lat 3; 
podmiot niepubliczny – planuję prowadzenie/prowadzę instytucję opieki nad dziećmi do lat 3

Wybierz datę i miejsce szkolenia
Dane uczestnika