Szukaj
Close this search box.

PROJEKTY UNIJNE

Otwieramy żłobki – Małopolskie

Projekt „Otwieramy żłobki – Małopolskie” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt „Otwieramy żłobki – Małopolskie” jest realizowany przez Ośrodek Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr Kursor Sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.1: „Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym w dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego”, na podstawie umowy podpisanej z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej.

Cel projektu

Głównym celem projektu jest nabycie/zwiększenie kompetencji w zakresie wdrażania ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 u 440 UP (352K, 88M) tj. przedstawicieli władz samorządu (gminnego, powiatowego, wojewódzkiego) i pracowników jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za rozwój opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz przedstawicieli podmiotów niepublicznych planujących prowadzenie/prowadzących instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu województwa małopolskiego poprzez realizację szkolenia na temat form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w okresie 01.02.2020-31.10.2023

Adresaci

Grupą docelową jest 478 osób będących przedstawicielami podmiotów tworzących i prowadzących instytucje opieki nad dziećmi do lat 3 z terenu woj. małopolskiego.

Są to:

 1. przedstawiciele władz samorządu (gminnego, powiatowego, wojewódzkiego i pracownicy jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za rozwój form opieki nad dziećmi do lat 3 z dowolnej jednostki samorządu terytorialnego) – min. 80% GD tj. 384 os.
 2. przedstawiciele podmiotów niepublicznych planujących prowadzenie/prowadzących instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z dowolnej gminy – ok. 20 % GD tj. 94 os.

W ramach projektu przewidziana jest realizacja szkoleń wg podziału:

 • dla przedstawicieli samorządu  i pracowników jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za rozwój opieki nad dziećmi do lat 3- 24 godziny szkolenia x 32 grupy, w tym 7 grup on – line: 3 dni x 8 godzin
 • dla przedstawicieli podmiotów niepublicznych planujących prowadzenie/prowadzących instytucje opieki nad dziećmi do lat 3 32 godziny szkolenia x 7 grup w tym 2 grupy on – line: 4 dni x 8 godzin, 2 zjazdy x 2 dni,

Zakres merytoryczny szkolenia

 • diagnoza potrzeb
 • plan tworzenia/rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
 • zagadnienia związane z finansowaniem tych instytucji
 • współpraca publiczno-prywatna (w tym pozyskiwanie partnerów prywatnych i społecznych)
 • wymagania lokalowe i sanitarne
 • kwalifikacje kadry
 • jakość opieki nad dziećmi
 • analiza rynku
 • plan marketingowy w gminie
 • działania promocyjne
 • elementy dialogu motywującego
 • metody i techniki oraz skuteczne sposoby pozyskania zainteresowania mieszkańców ofertą

Materiały dla uczestników

Uczestnicy projektu otrzymają:

 • komplet materiałów szkoleniowych (teczka, długopis, notatnik, pendrive)
 • zakwaterowanie w hotelu
 • pełne wyżywienie
 • zwrot kosztów dojazdu
 • ubezpieczenie NNW

Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z udziałem w projekcie.

Wartość projektu: 599 965,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 505 650,50 zł

Okres realizacji projektu

01.02.2020 – 31.10.2023 r.


Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z udziałem w projekcie.

Rekrutacja odbywa się w sposób ciągły: w terminie 02.2020 –10.2023 do czasu zebrania 39 grup po ok.15-20 osób na terenie woj. małopolskiego.

Kryteria rekrutacji

 1. podstawowe
  • przynależność do grupy docelowej,
  • chęć udziału w projekcie, wyrażona poprzez złożenie dokumentów rekrutacyjnych
  • pełnosprawność nie stanowi kryterium rekrutacji
  • rekrutacja zostanie zawieszona, gdy liczba zgłoszeń spełniających wymagania formalne osiągnie 120%
 2. uzupełniające
  • zajmowane stanowisko – przedstawiciele władz podmiotów gminnych – ze względu na skuteczność wsparcia realizowanego projektu i realny wpływ na zmianę w obszarze problemowym (1 pkt)
  • płeć – kobiety będą stanowić 81% grupy docelowej (1 pkt)
  • zamieszkiwanie terenu gminy, w których brak jest instytucji sprawującej opiekę nad dziećmi do lat 3 (1 pkt)
  • wynik testu diagnozującego wiedzę w danym obszarze (1 pkt)

 

Pobierz pliki PDF


Aneks do regulamin projektu do 31.10.2023 r.

Aneks do regulamin projektu do 30.06.2023 r.

Regulamin projektu online+stacjonarne do 31.01.2022 r.

Regulamin projektu do 28.02.2021 r.

 

Terminy i miejsca szkoleń

dla przedstawicieli podmiotów publicznych:

 • brak zaplanowanych terminów

dla przedstawicieli podmiotów niepublicznych:

 • 19-20.10 oraz 23-24.10.2023 r – online

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 575 060 750 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–16.00.

Po wypełnieniu i przesłaniu formularza skontaktujemy się z Państwem z informacjami nt. rekrutacji do projektu.

Nie wszystkie terminy szkoleń zostały już ustalone, mimo to można wysyłać zgłoszenia – potraktujemy je jako wyraz zainteresowania i skontaktujemy się z Państwem, kiedy terminy będą już znane.

podmiot publiczny – jestem przedstawicielem samorządu lub pracownikiem jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za rozwój opieki nad dziećmi do lat 3; 
podmiot niepubliczny – planuję prowadzenie/prowadzę instytucję opieki nad dziećmi do lat 3

Wybierz datę i miejsce szkolenia
Dane uczestnika
Skip to content