logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Projekt „Otwieramy żłobki – Małopolskie” jest współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Otwieramy żłobki – Małopolskie

Projekt „Otwieramy żłobki – Małopolskie” jest realizowany przez Ośrodek Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR Piotr Wasak w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.1: „Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym w dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego”, na podstawie umowy podpisanej z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Cel projektu

Głównym celem projektu jest nabycie/zwiększenie kompetencji w zakresie wdrażania ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 u 387 uczestników (310 kobiet i 77 mężczyzn), tj. przedstawicieli władz samorządu (gminnego, powiatowego, wojewódzkiego) i pracowników jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za rozwój opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz przedstawicieli podmiotów niepublicznych planujących prowadzenie/prowadzących instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu województwa małopolskiego poprzez realizację szkolenia na temat form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w okresie 01.02.2020–30.06.2023 r.

Adresaci

Grupą docelową jest 420 osób będących przedstawicielami podmiotów tworzących i prowadzących instytucje opieki nad dziećmi do lat 3 z terenu woj. małopolskiego. Są to:

  1. przedstawiciele władz samorządu (gminnego, powiatowego, wojewódzkiego i pracownicy jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za rozwój form opieki nad dziećmi do lat 3 z dowolnej jednostki samorządu terytorialnego) – minimum 80% grupy docelowej, tj. 336 osób
  2. przedstawiciele podmiotów niepublicznych planujących prowadzenie/prowadzących instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z dowolnej gminy – ok. 20% grupy docelowej, tj. 84 osoby

W ramach projektu jest przewidziana realizacja szkoleń wg podziału:

Zakres merytoryczny szkolenia

Materiały dla uczestników

Uczestnicy projektu otrzymają:

Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z udziałem w projekcie.

Wartość projektu: 599 965,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 505 650,50 zł

Okres realizacji projektu

1 lutego 2020 r.–30 czerwca 2023 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 575 060 750 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–16.00.