Studia podyplomowe dla nauczycieli

Organizacja studiów

Podstawa prawna

Studia podyplomowe to forma edukacji akademickiej. Są tworzone na podstawie Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Studia podyplomowe są zaliczane do podstawowych pozaszkolnych form kształcenia, dokształcania i doskonalenia i mogą być prowadzone w systemie dziennym, wieczorowym i zaocznym.

Kwalifikacyjne studia pedagogiczne są organizowane na podstawie programów opracowanych w oparciu o Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 131) i nadają kwalifikacje zgodnie z Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.03.2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudniać nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. poz.1207 z późn. zm.).

Studia podyplomowe pedagogiczne może podjąć każdy, kto posiada wykształcenie wyższe minimum licencjackie i przygotowanie pedagogiczne (zatrudnienie w placówce oświatowej nie jest wymagane), a jest zainteresowany pogłębianiem swojej wiedzy lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych.

Organizacja studiów

Kwalifikacyjne studia pedagogiczne trwają 3 semestry i są realizowane w przyśpieszonym trybie w ciągu jednego roku, za wyjątkiem:

Zajęcia są prowadzone w weekendy (raz lub dwa razy w miesiącu). Organizator zastrzega sobie możliwość zorganizowania zajęć w jednym tygodniu ferii zimowych organizowanych w województwie lubelskim oraz w pierwszym i/lub ostatnim tygodniu wakacji letnich.

Do 50% zajęć jest realizowane w formie e-learningu.

Początek studiów po naborze letnim nastąpi w październiku, po naborze zimowym – w marcu.

Miejsce zajęć

Lublin
— w budynku WODN KURSOR przy ul. Narutowicza 62
— w Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Plażowej 9
— w Szkole Podstawowej nr 25 przy ul. Sierocej 17
Zamość
— w budynku WODN KURSOR przy ul. Partyzantów 9
— w Zespole Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Peowiaków 30A
Biała Podlaska
— w budynku WODN KURSOR przy ul. Narutowicza 66
— w Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Orzechowej 58

Warunki ukończenia studiów podyplomowych

Podstawą wydania dyplomu jest:

Podstawą zaliczenia studiów i dopuszczenia do procedury dyplomowej jest obecność na minimum 80% godzin zajęć dydaktycznych przewidzianych w programie studiów.

Uzyskane kwalifikacje

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, które zawiera spis wszystkich przedmiotów wraz z liczbą godzin i liczbą punktów ECTS. Świadectwo jest zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 01 września 2011 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu.

Absolwenci kwalifikacyjnych studiów pedagogicznych otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych dające uprawnienia do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkołach i placówkach oświatowych zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.03.2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudniać nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. poz. 1207 z późn. zm.).

Dodatkowe informacje

Każda grupa ma opiekuna grupy, który kontaktuje się ze studentami drogą e-mailową lub telefonicznie i przekazuje wszelkie potrzebne informacje.

Warunki uruchomienia kierunku

Uruchomienie danego kierunku zależy od ilości zgłoszeń. Minimalna liczba zgłoszeń na danej specjalności wynosi 15 osób. Kandydaci, którzy zapisali się na kierunek, który nie zostanie uruchomiony, będą mogli rozpocząć studia na innej specjalności lub otrzymają zwrot przedpłaty. W przypadku uruchomienia kierunku i rezygnacji z udziału w studiach przedpłata nie podlega zwrotowi.


Wyboru kierunków studiów podyplomowych dokonaliśmy z myślą o pracownikach oświaty, jednak wierzymy, że nasza szeroka oferta zainteresuje również studentów i absolwentów uczelni wyższych oraz wszystkie osoby pragnące nabyć nowe kwalifikacje czy to ze względów zawodowych, czy z chęci samodoskonalenia.

Serdecznie zapraszamy!

zobacz listę dostępnych kierunków