logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Zapoznaj się z nową ofertą kursów (2021/2022)
Kursy doskonalące: Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
89

Organizacja kształcenia i wsparcia dla uczniów objętych kształceniem specjalnym w szkołach specjalnych nowość

Adresaci

Zakres treści

 1. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – jak przeczytać je na nowo?
 2. Funkcjonowanie uczniów objętych kształceniem specjalnym:
  1. niepełnosprawność zmysłowa (wzrokowa, słuchowa),
  2. niepełnosprawność ruchowa (w tym z afazją),
  3. niepełnosprawność intelektualna,
  4. niepełnosprawności sprzężone,
  5. autyzm (w tym zespół Aspergera).
 3. Organizacja pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole specjalnej na:
  1. zajęciach dydaktyczno-wychowawczych,
  2. zajęciach rewalidacyjnych
  3. zajęciach z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 4. Praktyczne aspekty indywidualizacji pracy dydaktyczno-wychowawczej z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu i środków dydaktycznych dla dzieci/uczniów z niepełnosprawnością zmysłową (wzrokową, słuchową), ruchową (w tym z afazją), intelektualną, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera).
 5. Zadania i rola pomocy nauczyciela, jako osoby zatrudnianej dla uczniów:
  1. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  2. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
  3. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  4. z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przedszkolu specjalnym oraz w klasach I–IV szkół podstawowych specjalnych.

  Przewidywane efekty szkolenia

  Uczestnicy:

  • udoskonalą umiejętność analizy wskazań orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego wydanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne
  • scharakteryzują funkcjonowanie uczniów objętych kształceniem specjalnym oraz skuteczne metody i formy pracy z tymi uczniami na zajęciach dydaktyczno-wychowawczych, zajęciach rewalidacyjnych oraz zajęciach z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  • udoskonalą umiejętność dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych możliwości dziecka/ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
  • scharakteryzują zadania i rolę pomocy nauczyciela w placówce specjalnej.
  Liczba godzin
  6
  Odpłatność
  120,00
  Liczba uczestników w grupie
  15–25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu