WODN KURSOR

LUBLIN • ZAMOŚĆ • BIAŁA PODLASKA

Nowa oferta szkoleniowa na rok 2018/2019!
Kursy doskonalące: Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
88

Dziecko z autyzmem i Zespołem Aspergera w szkole - specyfika funkcjonowania, metody pracy

Adresaci

 • nauczyciele różnych specjalności wszystkich typów szkół/placówek
 • pedagodzy specjalni
 • terapeuci

Zakres treści

 1. Funkcjonowanie uczniów ze spektrum autyzmu.
 2. Specyfika potrzeb społecznych, emocjonalnych i edukacyjnych.
 3. Przygotowanie szkoły na przyjęcie ucznia z autyzmem lub Zespołem Aspergera (ZA).
 4. Zachowania trudne u uczniów z autyzmem i ZA – jak sobie z nimi radzić, jak je ograniczać?
 5. Diagnoza specyficznych potrzeb edukacyjnych i terapeutycznych (diagnoza funkcjonalna).
 6. Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (IPET) – zasady tworzenia, metody, techniki i formy pracy z uczniem z autyzmem i z ZA, przykłady oddziaływań rewalidacyjnych.
 7. Zajęcia rewalidacyjne dla ucznia z autyzmem i z ZA – analiza części składowych zajęć, ocena sposobu realizacji i zrealizowania wytyczonych celów, propozycje modyfikacji.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

 • poznają specyfikę funkcjonowania uczniów ze spektrum autyzmu na różnych etapach edukacji
 • poznają specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z autyzmem i z ZA oraz sposoby ich zaspakajania
 • nabędą umiejętność radzenia sobie z trudnymi zachowaniami uczniów
 • nabędą umiejętność praktycznego wspierania uczniów dotkniętych autyzmem
 • poznają zasady tworzenia IPET dla ucznia z autyzmem lub z ZA.
Liczba godzin
6
Odpłatność
80,00
Liczba uczestników w grupie
20--25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu