logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Nowe kursy (dodane do oferty w ciągu roku szkolnego)
184

Organizacja roku szkolnego 2020/2021 – prawne podstawy organizacji nowego roku szkolnego; procedury przygotowania arkusza organizacji nowość

Adresaci

Zakres treści

 1. Zadania związane z organizacją kształcenia i wychowania:
  1. aktualne zmiany w prawie oświatowym
  2. arkusz organizacji roku szkolnego 2020/2021 – plany nauczania, procedury tworzenia
  3. kompetencje organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny
  4. przydział czynności nauczycielom
  5. organizacja procesu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego – zajęcia obowiązkowe, zajęcia dodatkowe
  6. rozkład zajęć, dni wolne
  7. procedury opiniowania i zatwierdzania arkusza organizacji roku szkolnego, terminy, sporządzanie aneksów
 2. Status prawny nauczycieli:
  1. zakres praw i obowiązków nauczycieli wynikający z ustawy Karta Nauczyciela i ustawy Kodeks pracy
  2. zmiany w stosunku pracy nauczycieli (ograniczenie zatrudnienia, przeniesienia, zwolnienia), ze szczególnym uwzględnieniem zajęć dodatkowych w ramach 40-godzinnego czasu pracy oraz zajęć dodatkowo płatnych
  3. kwalifikacje nauczycieli a formy zatrudnienia
  4. awans zawodowy nauczycieli
  5. ocena pracy nauczycieli
  6. wynagradzanie nauczycieli
  7. uprawnienia urlopowe i socjalne
  8. uprawnienia emerytalno-rentowe
 3. Status prawny dyrektora szkoły:
  1. zmiany na stanowiskach kierowniczych
  2. powierzenie i odwołanie ze stanowiska
  3. czas pracy, zniżka godzin
  4. ocena pracy
  5. urlop wypoczynkowy

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin
7
Odpłatność
200,00

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu