logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Zapoznaj się z nową ofertą kursów (2021/2022)
Kursy doskonalące: Wychowawcze umiejętności nauczyciela
152

Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych

Adresaci

Zakres treści

 1. Określenie zapotrzebowania na działania profilaktyczne.
 2. Uzależnienia substancjalne i behawioralne oraz kompulsje – etiologia, przejawy, konskwencje:
  1. biologiczne determinanty uzależnień i zachowań kompulsywnych,
  2. psychospołeczne uwarunkowania podatności na uzależnienia,
  3. zachowania ryzykowne i ich przejawy w różnych społecznościach.
 3. Diagnoza zapotrzebowania na działania profilaktyczne w placówkach oświatowych:
  1. przedmiot i zakres diagnozy,
  2. konstruowanie oraz dobór ilościowych i jakościowych narzędzi badawczych,
  3. metody interpretacji i zastosowanie danych diagnostycznych.
 4. Planowanie i realizacja działań profilaktycznych w placówkach oświatowych:
  1. istota, pojęcie i zakresy profilaktyki; adresaci oddziaływań profilaktycznych,
  2. formułowanie i uzasadnianie celów oddziaływań profilaktycznych,
  3. strategie, metody i techniki oddziaływań profilaktycznych o naukowo potwierdzonej skuteczności.
 5. Umiejętności, kompetencje i predyspozycje niezbędne do prowadzenia działań profilaktycznych:
  1. predyspozycje osobowościowe realizatorów działań profilaktyki uzależnień,
  2. zakres umiejętności i kompetencje osób zajmujących się profilaktyką,
  3. etyczne aspekty prowadzenia działań profilaktycznych.
 6. Pomiar skuteczności oddziaływań profilaktycznych:
  1. monitoring odziaływań profilaktycznych,
  2. rodzaje ewaluacji oraz narzędzia stosowanie w badaniach ewaluacyjnych,
  3. interpretacja i zastosowanie wyników badań ewaluacyjnych.
 7. System rekomendacji programów profilaktycznych:
  1. modelowa struktura programu rekomendowanego o naukowo potwierdzonej skuteczności,
  2. przegląd programów i dobrych praktyk profilaktycznych, realizowanych w Polsce i na świecie,
  3. zastosowanie rekomendowanych programów profilaktycznych w placówkach oświatowych.

  Przewidywane efekty szkolenia

  Uczestnicy:

  • poznają uzależnienia substancjalne, behawioralne, kompulsje oraz ich przyczyny i konsekwencje
  • będą potrafili przeprowadzić diagnozę pod kątem zapotrzebowania na oddziaływania profilaktyczne za pomocą odpowiednich metod i technik badawczych oraz poprawnie zinterpretować wyniki badań diagnostycznych
  • nabędą umiejętność, na podstawie przeprowadzonej diagnozy, zaplanowania działania profilaktycznego w szkole/placówce oświatowej
  • poznają zakres umiejętności i kompetencji wymagany, by zajmować się profilaktyką uzależnień
  • będą potrafili zmierzyć skuteczność działań profilaktycznych planując monitoring i ewaluację z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi oraz dokonać interpretacji wyników badań, a na ich podstawie korekty działań profilaktycznych
  • poznają przykłady dobrych praktyk profilaktycznych oraz programów o naukowo potwierdzonej skuteczności
  • nabędą umiejętność zaimplementowania programu rekomendowanego do profilaktyki szkoły/placówki oświatowej.
  Liczba godzin
  6
  Odpłatność
  120,00
  Liczba uczestników w grupie
  15–25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu