logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Nowe kursy (dodane do oferty w ciągu roku szkolnego)
150

Organizacja roku szkolnego 2019/2020 – Prawne podstawy organizacji nowego roku szkolnego; procedury przygotowania arkusza organizacji nowość

Adresaci

Zakres treści

 1. Zadania związane z organizacją kształcenia i wychowania:
  1. aktualne zmiany w prawie oświatowym,
  2. arkusz organizacji roku szkolnego 2019/2020 – plany nauczania, procedury tworzenia
  3. kompetencje organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
  4. przydział czynności nauczycielom,
  5. organizacja procesu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego – zajęcia obowiązkowe, zajęcia dodatkowe,
  6. rozkład zajęć, dni wolne,
  7. procedury opiniowania i zatwierdzania arkusza organizacji roku szkolnego, terminy, sporządzanie aneksów.
 2. Status prawny nauczycieli:
  1. zakres praw i obowiązków nauczycieli wynikający z ustawy-Karta Nauczyciela i ustawy-Kodeks pracy
  2. zmiany w stosunku pracy nauczycieli (ograniczenie zatrudnienia, przeniesienia, zwolnienia), ze szczególnym uwzględnieniem zajęć dodatkowych w ramach 40-godzinnego czasu pracy oraz zajęć dodatkowo płatnych
  3. kwalifikacje nauczycieli a formy zatrudnienia,
  4. awans zawodowy nauczycieli,
  5. ocena pracy nauczycieli związana z awansem zawodowym i ocena cykliczna
  6. wynagradzanie nauczycieli,
  7. uprawnienia urlopowe i socjalne,
  8. uprawnienia emerytalno-rentowe.
 3. Status prawny dyrektora szkoły:
  1. zmiany na stanowiskach kierowniczych
  2. powierzenie i odwołanie ze stanowiska,
  3. czas pracy, zniżka godzin,
  4. ocena pracy,
  5. urlop wypoczynkowy.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin
7
Odpłatność
180,00
Liczba uczestników w grupie
co najmniej 15

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu