logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Kursy doskonalące: Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
112

Dziecko z dyzartrią towarzyszącą mózgowemu porażeniu dziecięcemu (MPD) w szkole ogólnodostępnej - organizacja procesu kształcenia nowość

Adresaci

Zakres treści

  1. Kształcenie dziecka niepełnosprawnego ruchowo – aspekty prawne.
  2. Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia z niepełnosprawnością ruchową, wynikającą z MPD.
  3. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny dla ucznia z niepełnosprawnością ruchową, ze szczególnym uwzględnieniem wskazówek rehabilitacyjnych, neurologopedycznych (logopedycznych).
  4. Standard postępowania logopedycznego w przypadku dyzartrii.
  5. Program terapii neurologopedycznej (logopedycznej) dla dziecka z dyzartrią towarzyszącą MPD wraz z oceną oddziaływań terapeutycznych i zaleceniami do dalszej pracy.
  6. Dziennik zajęć diagnozy i terapii neurologopedycznej (logopedycznej) – współpraca z rodzicami, innymi nauczycielami, specjalistami, poradnią PPP.
  7. Usprawnianie sprawności realizacyjnych niezbędnych na poszczególnych poziomach komunikacji – porady, ćwiczenia i przykłady z praktyki neurologopedy (logopedy) w przypadku dyzartrii w MPD.

Przewidywane efekty szkolenia

Uczestnicy:

Liczba godzin

6

Odpłatność
90,00
Liczba uczestników w grupie
15–25

zapisz się na ten kurs

drukuj opis kursu