logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Organizacja szkoleń w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli KURSOR

Rekrutacja na wszystkie formy doskonalenia jest prowadzona przez cały rok. Po skompletowaniu grupy pracownik WODN KURSOR ustala datę szkolenia, o czym informuje zainteresowane osoby telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Wpłat należy dokonywać przelewem na jedno z niżej podanych kont mBank Lublin:

Numery kont

47 1140 1094 0000 3068 2000 1001 — Lublin • wzór przelewu

90 1140 1094 0000 3068 2000 1003 — Zamość • wzór przelewu

36 1140 1094 0000 3068 2000 1005 — Biała Podlaska • wzór przelewu

Kursy doskonalące i nadające uprawnienia

Rekrutacja odbywa się na podstawie wypełnionej karty zgłoszenia, którą należy przesłać faksem lub pocztą. Można ją również złożyć osobiście w siedzibie Ośrodka lub jego oddziałach. Istnieje także możliwość zgłoszenia online.

Płatność za kurs powinna być dokonana przelewem przed jego rozpoczęciem. Na prośbę zainteresowanych osób WODN KURSOR wystawia faktury VAT.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują zaświadczenia wystawiane przez organizatora szkolenia.

Od września 2021 r. kursy doskonalące i nadające uprawnienia mogą być realizowane w dwóch trybach: stacjonarnym lub online. Tryb realizacji danej edycji kursu jest podany na liście kursów, na które jest prowadzony nabór. Uczestnicy podczas zapisu na kurs bez podanej daty wskazują, który tryb im odpowiada.

Kursy e-learningowe

Rekrutacja na te kursy odbywa się w taki sam sposób, jak na kursy doskonalące i kursy nadające uprawnienia.

Uczestnikom kursów e-learningowych (w szczególności nauczycielom przedmiotów przyrodniczych i wychowawcom) oferujemy możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji indywidualnych na platformie e-learningowej. Ich celem jest wspieranie edukacji przedmiotowej, pomoc nauczycielom rozpoczynającym pracę i nauczycielom z małym stażem zawodowym w tworzeniu i rozwijaniu własnego warsztatu pracy, w projektowaniu procesu edukacyjnego, w planowaniu własnego awansu zawodowego oraz wspieranie działań wychowawczych nauczycieli.

Szkolenia rad pedagogicznych

Zamówienie szkolenia rady pedagogicznej można przesyłać pocztą lub faksem (poniżej jest do pobrania wzór zamówienia).

Zaświadczenia, sporządzone na podstawie listy obecności uczestników na szkoleniu, sąprzesyłane na adres szkoły/placówki.

Kontakt

Lublin: wodn.lublin@kursor.edu.pl tel. 81 534 89 31 • faks 81 534 57 26

Zamość: wodn.zamosc@kursor.edu.pl tel. 84 638 70 00 • faks 84 638 70 08

Biała Podlaska: wodn.bialapodlaska@kursor.edu.pl tel. 83 342 25 78 • faks 83 342 25 28