logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Oferta szkoleń zawodowych
w Ośrodku Szkolenia Kadr KURSOR w Lublinie

Prowadzenie uproszczonej księgowości

Cel kursu

Nabycie umiejętności i kwalifikacji zawodowych w zakresie Karty podatkowej i Ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (zryczałtowanych form ewidencji podatkowej małych firm) oraz Podatkowej księgi przychodów i rozchodów, z wykorzystaniem programów komputerowych InsERT GT i Płatnik.

Program

Liczba godzin

48 godzin dydaktycznych (18 godzin zajęć teoretycznych i 30 godzin zajęć praktycznych)

Materiały dydaktyczne

Słuchacze otrzymają komplet materiałów umożliwiający pogłębienie i utrwalenie wiedzy zdobytej w czasie zajęć dydaktycznych, notatnik, teczkę oraz długopis. Podczas części praktycznej szkolenia każdy z uczestników będzie miał możliwość nauki powyższych zagadnień z wykorzystaniem programów komputerowych: InsERT GT Rachmistrz oraz Płatnik.

Organizacja kursu

Szczegółowy terminarz zajęć jest ustalany po zebraniu zgłoszeń osób zainteresowanych.

Certyfikat ukończenia kursu

Zaświadczenie wydane na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

Cena

525 zł

Realizujemy bony szkoleniowe przyznane przez Urząd Pracy.

zapisz się na ten kurs

« lista wszystkich kursów | kursy planowane w najbliższej przyszłości »