logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Oferta szkoleń zawodowych
w Ośrodku Szkolenia Kadr KURSOR w Lublinie

Opiekun osoby starszej – siostra PCK

Cel kursu

Nabycie umiejętności i kwalifikacji zawodowych z zakresu opieki nad osobą starszą i niepełnosprawną lub chorą przewlekle.

Program

Liczba godzin

100 godzin dydaktycznych (40 godzin zajęć teoretycznych i 60 godzin praktycznych)

Materiały dydaktyczne

Skrypt tematyczny, notatnik, długopis, teczka szkoleniowa, materiały do realizacji zajęć praktycznych.

Organizacja kursu

Szczegółowy terminarz zajęć jest ustalany po zebraniu zgłoszeń osób zainteresowanych.

Certyfikat ukończenia kursu

Zaświadczenie wydane na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

Po zdanym egzaminie – certyfikat potwierdzający nabyte kwalifikacje zawodowe, uprawniający do wykonywania zawodu siostry PCK, wydany przed Polski Czerwony Krzyż.

Cena

991 zł + koszt egzaminu zewnętrznego w PCK (ok. 615 zł)

Realizujemy bony szkoleniowe przyznane przez Urząd Pracy.

zapisz się na ten kurs

« lista wszystkich kursów | kursy planowane w najbliższej przyszłości »