logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Oferta szkoleń zawodowych w Ośrodku Szkolenia Kadr KURSOR w Lublinie

Kurs doskonalący umiejętności kwalifikowanego pracownika ochrony

W wyniku tzw. deregulacji do końca 2018 r. kwalifikowani pracownicy ochrony są zobowiązani odbyć szkolenie podobne do tego, jakie musieli przejść przygotowując się do zawodu. Zgodnie z art. 38b. Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. O ochronie osób i mienia

Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej ma obowiązek co 5 lat przejść szkolenie lub kurs w zakresie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 pkt. 8, oraz przedstawić właściwemu komendantowi wojewódzkiemu policji zaświadczenie o odbyciu szkolenia lub kursu.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest doskonalenie umiejętności teoretycznych oraz praktycznych w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia.

Program

Zgodny z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 stycznia 2016 r.:

  1. Wybrane zagadnienia prawne obejmujące uprawnienia, odpowiedzialność karną i cywilną
  2. Zasady udzielania pomocy przedlekarskiej
  3. Wyszkolenie strzeleckie
  4. Samoobrona i techniki interwencyjne

Czas trwania

40 godzin dydaktycznych

Wymagania wstępne

Organizacja kursu

Kurs jest realizowany jest w ramach działalności oświatowej (zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art 68a ust. 5 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty) i upoważnia do przedłużenia wpisu na liście kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, prowadzonej przez Komendanta Głównego Policji w systemie teleinformatycznym. Kurs można odbyć w trybach: stacjonarnym (dziennym w wybrane dni tygodnia w godzinach popołudniowych) lub zaocznym (zajęcia w soboty i niedziele).

Tryb odbycia kursu wybiera uczestnik.

Certyfikat ukończenia kursu

Uczestnicy otrzymują zaświadczenie wydane na podstawie § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632).

Osoby, które uczestniczyły (lub obecnie uczestniczą) w kursie zorganizowanym przez Ośrodek Szkolenia Kadr KURSOR w Lublinie otrzymują rabat w wysokości 15% ceny kursu.

Certyfikat ukończenia kursu: zaświadczenie wydane na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

Organizacja kursu: szczegółowy terminarz zajęć (np. w konkretne dni tygodnia, w weekendy itp.) jest ustalany wspólnie z zainteresowanymi podczas spotkania organizacyjnego przed rozpoczęciem szkolenia

Cena: podana w ogłoszeniu o naborze

zapisz się na ten kurs

« lista wszystkich kursów | kursy planowane w najbliższej przyszłości »