Ośrodek Szkolenia Kadr KURSOR

w Lublinie

Oferta szkoleń zawodowych w Ośrodku Szkolenia Kadr KURSOR w Lublinie

Prawa konsumenta – najnowsze zmiany

Cel kursu: uczestnicy zapoznają się ze zmianami dotyczącymi prawa konsumenckiego, wprowadzonymi przez nową ustawę regulującą prawa konsumenta; poznają zmiany dotyczące ujednolicenia i doprecyzowania regulacji umów zawieranych w lokalu przedsiębiorstwa, umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa oraz na odległość (np. przez Internet)

Program:

 • 1. Zmiany zasad zawierania umów z konsumentami
 • zakres regulacji Ustawy o prawach konsumenta
 • nowe obowiązki przedsiębiorcy w umowach zawieranych z konsumentami
 • nowe wymogi wobec umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa
 • obowiązki informacyjne
 • prawo odstąpienia od umowy
 • 2. Zmiany zasad zawierania umów z konsumentami drogą elektroniczną
 • zmiany w umowach zawieranych na odległość (np. przez Internet, telefon)
 • nowe zasady składania zamówień elektronicznych
 • wypełnianie obowiązku potwierdzenia zawarcia umowy
 • wzory dokumentów elektronicznych i tradycyjnych (w tym formularz odstąpienia od umowy)
 • konieczne zmiany na stronach WWW przedsiębiorców
 • 3. Zakres zmian dotyczący uregulowania rękojmi
 • rękojmia jako odpowiedzialność sprzedawcy wobec konsumenta z mocy prawa
 • nowe określenie pojęcia rzeczy wadliwej, wady nieistotnej i niezgodności rzeczy z umową
 • odpowiedzialność za niezgodność rzeczy z publicznymi zapewnieniami (np. reklamą)
 • warunki skorzystania z prawa konsumenta do obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy
 • nowe terminy odpowiedzialności z tytułu rękojmi
 • zwolnienia sprzedawcy od odpowiedzialności z tytułu rękojmi
 • wykorzystanie i wzory dokumentów reklamacyjnych
 • 4. Ustalanie warunków gwarancji po nowelizacji kodeksu cywilnego
 • zmiany kodeksu cywilnego dotyczące gwarancji
 • wprowadzenie nowych pojęć „gwarancja przy sprzedaży” i „oświadczenie gwarancyjne”
 • odpowiedzialność za oświadczenie gwarancyjne złożone w reklamie, na stronie WWW, w katalogu
 • formułowanie oświadczenia gwarancyjnego
 • sporządzenie gwarancji zgodnie z nowymi wymaganiami, jego forma i termin jego ważności
 • doprecyzowanie terminu na wymianę rzeczy lub usunięcie wady przez sprzedawcę
 • 5. Jak wykorzystać nowe uregulowania przy sporach z konsumentem i dostawcami?
 • okoliczności zwalniające sprzedawcę od odpowiedzialności przy reklamacjach jakościowych
 • możliwości obrony przed żądaniem odstąpienia od umowy lub wymiany towaru na nowy
 • postępowanie przy żądaniu naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
 • możliwość roszczeń sprzedawcy w stosunku do producenta
 • odpowiedzialność karna sprzedającego za niedopełnienie obowiązków
 • instytucje, do których może zwrócić się konsument

Liczba godzin: 6

Materiały pomocnicze: skrypt tematyczny, notatnik, długopis, teczka szkoleniowa

Wymagania wstępne:

 • brak

Organizacja kursu: szczegółowy terminarz zajęć (np. w konkretne dni tygodnia, w weekendy itp.) jest ustalany wspólnie z zainteresowanymi podczas spotkania organizacyjnego przed rozpoczęciem szkolenia

Certyfikat ukończenia kursu: zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632)

Cena: 350 PLN

Osoby, które uczestniczyły (lub obecnie uczestniczą) w kursie zorganizowanym przez Ośrodek Szkolenia Kadr KURSOR w Lublinie otrzymują rabat w wysokości 15% ceny kursu.

zapisz się na ten kurs

« lista wszystkich kursów | kursy planowane w najbliższej przyszłości »