logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Oferta szkoleń zawodowych
w Ośrodku Szkolenia Kadr KURSOR w Lublinie

Kadry i płace

Kadry i płace

Cel szkolenia

Szkolenie przygotowuje do pracy w dziale kadrowo-płacowym. Umożliwia uczestnikowi zdobycie, usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy z obszaru kadr i naliczania wynagrodzeń oraz zaznajomienie się z obsługą najpopularniejszego systemu kadrowo-płacowego Symfonia/Insert.

Program

  1. Prowadzenie akt osobowych i dokumentacji pracowniczej
  2. Czas pracy
  3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne pracowników
  4. Rozliczenia z US i ZUS
  5. Naliczanie wynagrodzeń
  6. Obsługa programu Płatnik (12 godzin zajęć praktycznych)
  7. Obsługa komputerowego programu kadrowo-płacowego Symfonia/Insert (16 godzin zajęć praktycznych)

Wymagania wstępne

Kurs adresujemy do osób, które zamierzają zdobyć wiadomości z zakresu kadr i płac od podstaw oraz osób chcących poszerzyć i zaktualizować posiadaną wiedzę z tego zakresu. Uczestnikami kursu mogą być osoby, które są absolwentami szkół średnich oraz wyższych (o profilu ekonomicznym lub innym).

Liczba godzin

45 godzin dydaktycznych

Materiały dydaktyczne

Słuchacze otrzymają komplet materiałów umożliwiający pogłębienie i utrwalenie wiedzy zdobytej w czasie zajęć dydaktycznych. Podstawowymi materiałami do samodzielnej nauki będą materiały przygotowane przez wykładowców i dostarczone słuchaczom w formie kserokopii.

W celu kontroli opanowania materiału każdy słuchacz jest zobowiązany do zaliczenia prac kontrolnych.

Organizacja kursu

Podstawowy zasób wiedzy przekazywany będzie na zajęciach dydaktycznych prowadzonych w formie wykładów i ćwiczeń. Prowadzący podczas zajęć przedstawia liczne przykłady i interpretacje, oraz zaprasza uczestników do samodzielnego rozwiązywania zadań, które systematyzują i porządkują wiedzę, oraz pomagają w zdobyciu praktyki z zakresu kadr i rozliczania wynagrodzeń.

Szczegółowy terminarz zajęć (np. w konkretne dni tygodnia, w weekendy itp.) jest ustalany wspólnie z zainteresowanymi podczas spotkania organizacyjnego przed rozpoczęciem kursu.

Certyfikat ukończenia kursu

Zaświadczenie wydane na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652)

Cena

599 PLN

Realizujemy bony szkoleniowe przyznane przez Urząd Pracy.

zapisz się na ten kurs

« lista wszystkich kursów | kursy planowane w najbliższej przyszłości »