Ośrodek Szkolenia Kadr KURSOR

w Lublinie

Oferta szkoleń zawodowych w Ośrodku Szkolenia Kadr KURSOR w Lublinie

Zamówienia publiczne – najnowsze zmiany wprowadzane i planowane

Cel kursu: uczestnicy poznają szczegóły nowelizacji ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 1232), wszystkich istotnych zagadnień dla zamawiających, nowych zasad wykluczenia z postępowania oraz udzielania zamówień nieprioretytowych, nowych zasad dla wykonawców dotyczących informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa oraz zasobów podmiotów trzecich, zasad stosowania ceny jako jedynego kryterium oceny ofert oraz nową procedurę dotyczącą rażąco niskiej ceny.

Program:

  • pojęcie ceny (w związku z ustawą z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług); nowa procedura wyjaśniania rażąco niskiej ceny; aspekty środowiskowe, społeczne lub innowacyjne jako nowe kryteria oceny ofert poza ceną; dopuszczalność stosowania ceny, jako jedynego kryterium oceny ofert; nowe zasady w zakresie ciężaru dowodu, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny
  • odformalizowanie postępowania na usługi niepriorytetowe o wartości poniżej progów unijnych; udzielanie zamówień w sposób przejrzysty, obiektywny, niedyskryminacyjny; obowiązek zamieszczenia na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej lub na swojej stronie internetowej, ogłoszenia o zamówieniu i informacji o udzieleniu zamówienia albo informacji o nieudzieleniu zamówienia
  • zmiany w zakresie zastrzeżenia przez wykonawcę informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
  • nowa przesłanka wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy w przypadku zawinionych i poważnych naruszeń obowiązków zawodowych
  • nowe zasady w zakresie powoływania się przez wykonawców na zasoby podmiotów trzecich
  • możliwość wprowadzenia w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją przetargu dotyczących zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane lub usługi, jeżeli jest to uzasadnione przedmiotem tych czynności
  • możliwość korzystania przez zamawiających przy udzielaniu zamówień publicznych z przykładowych wzorów dokumentów (umów w sprawach zamówień publicznych, regulaminów oraz innych dokumentów) przygotowanych i upowszechnianych przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych
  • istota uwzględniania w umowach z zakresu zamówień publicznych postanowień o zasadach wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy oraz przypadki możliwości ich stosowania

Liczba godzin: 7

Materiały pomocnicze: skrypt tematyczny, notatnik, długopis, teczka szkoleniowa

Wymagania wstępne:

  • brak

Organizacja kursu: szczegółowy terminarz zajęć (np. w konkretne dni tygodnia, w weekendy itp.) jest ustalany wspólnie z zainteresowanymi podczas spotkania organizacyjnego przed rozpoczęciem szkolenia

Certyfikat ukończenia kursu: zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632)

Cena: 299 PLN

Osoby, które uczestniczyły (lub obecnie uczestniczą) w kursie zorganizowanym przez Ośrodek Szkolenia Kadr KURSOR w Lublinie otrzymują rabat w wysokości 15% ceny kursu.

zapisz się na ten kurs

« lista wszystkich kursów | kursy planowane w najbliższej przyszłości »