logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

Oferta szkoleń zawodowych w Ośrodku Szkolenia Kadr KURSOR w Lublinie

Zamówienia publiczne – najnowsze zmiany wprowadzane i planowane

Cel kursu: uczestnicy poznają szczegóły nowelizacji ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 1232), wszystkich istotnych zagadnień dla zamawiających, nowych zasad wykluczenia z postępowania oraz udzielania zamówień nieprioretytowych, nowych zasad dla wykonawców dotyczących informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa oraz zasobów podmiotów trzecich, zasad stosowania ceny jako jedynego kryterium oceny ofert oraz nową procedurę dotyczącą rażąco niskiej ceny.

Program:

Liczba godzin: 7

Materiały pomocnicze: skrypt tematyczny, notatnik, długopis, teczka szkoleniowa

Wymagania wstępne:

Organizacja kursu: szczegółowy terminarz zajęć (np. w konkretne dni tygodnia, w weekendy itp.) jest ustalany wspólnie z zainteresowanymi podczas spotkania organizacyjnego przed rozpoczęciem szkolenia

Certyfikat ukończenia kursu: zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632)

Cena: 299 PLN

Osoby, które uczestniczyły (lub obecnie uczestniczą) w kursie zorganizowanym przez Ośrodek Szkolenia Kadr KURSOR w Lublinie otrzymują rabat w wysokości 15% ceny kursu.

zapisz się na ten kurs

« lista wszystkich kursów | kursy planowane w najbliższej przyszłości »