Temat szkolenia

Zmiana definicji odpadu komunalnego i jej konsekwencje dla prowadzenia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Informacje

Start

07.04.2023 (pt.), 09:00

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

350 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Celem szkolenia jest rozwinięcie praktycznych umiejętności w zakresie odpowiedzialności prawnej i obowiązków w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi

Adresaci szkolenia

Urzędnicy administracji publicznej (urzędów gmin), zajmujący się tematyką odpadów komunalnych, pracownicy spółek komunalnych – organizujących i nadzorujących system gospodarki odpadami komunalnymi, podmioty prowadzące działalność powiązaną z gospodarką odpadami komunalnymi, specjaliści ds. ochrony środowiska, specjaliści ds. gospodarki odpadami.

Program szkolenia

1. Najnowsze zmiany w zakresie postępowania z odpadami komunalnymi i ich konsekwencje dla systemu:
• zmiana definicji odpadów komunalnych – rozszerzenie obowiązków wynikających z ustawy;
• zasady postępowania odpadami budowlanymi i rozbiórkowymi z gospodarstw domowych;
• odpady uwzględniane przy poziomie składowania odpadów komunalnych;
2. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy jako podstawa określenia obowiązków w zakresie odpadów komunalnych – sankcje za nierealizowanie obowiązków.
3. Podmioty obowiązane: właściciel nieruchomości, posiadacz odpadów, wytwórca odpadów komunalnych, wspólnota mieszkaniowa oraz spółdzielnia mieszkaniowa.
4. Obowiązki właścicieli nieruchomości, w tym wytwórców odpadów komunalnych .
6. Umowy na odbiór odpadów i ich kontrola, zmiana przedmiotu umowy na odbieranie odpadów komunalnych.
7. Upoważnienie Ministra Klimatu i Środowiska do decydowania o wprowadzeniu odstępstwa dla poszczególnych gmin od pięciopojemnikowej zbiórki odpadów.
8. Obowiązki gmin w zakresie osiągnięcia poziomów:
• przygotowania do ponownego użycia i recyklingu;
• składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych,
• ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.
9. Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
* zasady odbierania odpadów
* czy w PSZOK można przyjmować odpady inne niż komunalne
* kiedy PSZOK wymaga uzyskania zezwolenia na zbieranie
*regulamin działania PSZOK.
10. Odbieranie bioodpadów stanowiących odpady komunalne.
11. Gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę po zmianie definicji
– skutki finansowe
– rozszerzenie rodzajów odpadów odbieranych
– selektywne odbieranie odpadów i ich przełożenie na poziomy recyklingu
– przygotowanie do ponownego użycia jako element wspomagający uzyskiwanie poziomów
– przydomowe kompostowniki – recykling odpadów biodegradowalnych
– sposoby zagospodarowania odpadów wysortowanych z odbieranych odpadów
– selektywne zbieranie popiołu z palenisk domowych
12. Odpady z grupy 20, które utraciły status odpadu komunalnego

Osoba prowadząca kurs

Wieloletni pracownik instytucji samorządowych i rządowych (w tym kontrolnych) oraz podmiotów gospodarczych zajmujący się tematyką gospodarki odpadami, gospodarki wodnej, opłat za korzystanie ze środowiska itp. Ekspert szeroko rozumianej gospodarki odpadami. Uczestnik posiedzeń Senackiej Komisji Ochrony Środowiska. Piastowała także funkcję sekretarza grupy roboczej – gospodarka odpadami działającej przy Głównym Dyrektorze Ochrony Środowisk. Konsultant doboru technologii i przetwarzania odpadów, w tym odpadów komunalnych. Osoba weryfikująca wnioski w zakresie gospodarki odpadami, opłaty produktowej. Wieloletni doświadczony wykładowca.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content