Temat szkolenia

Praktyczny aspekt zapisów uchwały JST w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli  oraz innych kompetencji stanowiących organu prowadzącego  wobec  pedagogów - z uwzględnieniem wyników analiz organów nadzorczych obejmujących aktualne zmiany  prawa oświatowego

Informacje

Start

05.01.2023 (czw.), 09:00

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

350 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

W związku z szeregiem zmian wprowadzonych w prawie oświatowym kierowana pozycja tematyki szkolenia obejmuje aktualizację dostosowania zmian w uchwale rady danej JST.dot. regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz wprowadzenia  aktualizacji w innych uchwałach rady jst dot. nauczycieli.

W trakcie szkolenia zostanie dokonana analiza dot. opracowania, uzgadniania i zapisów w przedmiotowym  akcie prawa miejscowego z uwzględnieniem  analiz organów nadzorczych.  Treść propozycji zapisów w uchwale w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zostanie uzupełniona projektami przykładowych  zapisów  innych uchwał  regulujących zadania jst wobec  nauczycieli.

Część teoretyczna wzbogacona zostanie praktycznymi przykładami projektów uchwał, analizą rozstrzygnięć nadzorczych oraz pakietem wzorów uchwał,  przykładów zapisów  treści   uchwał  oraz wymaganej dokumentacji.

Adresaci szkolenia

Osoby wykonujące czynności zarządcze oświatowe, osoby wykonujące zadania oświatowe  z ramienia organu prowadzącego,  przedstawicieli organów stanowiących i wykonawczych  jst. oraz zainteresowanych dyrektorów szkół

Program szkolenia

1. Podstawy prawne uwzględniane przy opracowaniu regulaminu wynagradzania nauczycieli. Wymagania prawne do konstruowania aktów prawnych, w tym aktów prawa miejscowego.
2. Rola i zadania Rady danej JST w stosunku do nauczycieli wynikające z podziału kompetencji organu stanowiącego.
3. Obowiązek uzgadniania projektu Uchwały ws. regulaminu wynagradzania nauczycieli. Szczegółowe uprawnienia resortowe określone w ustawie KN.
4. Zadania Rady danej JST w stosunku do nauczycieli wynikające z regulacji znowelizowanej Ustawy o systemie oświaty i ustawy KN-obowiązujące od 1 września 2022 r.
5. Informacje ogólne dot. szkół i placówek oświatowych, w których nauczyciele są objęci zapisami regulaminu wynagradzania (publiczne i niepubliczne)
6. Zakres świadczeń i dodatków w Uchwale rady JST ws. regulaminu wynagradzania nauczycieli:
– dodatek motywacyjny,
– dodatek funkcyjny,
– dodatek za uciążliwe warunki pracy,
– dodatek za trudne warunki pracy,
– dodatek za wychowawstwo,
– dodatek dla opiekunów grup przedszkolnych,
– dodatek dla opiekuna stażu,
– wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe,
– wynagrodzenie za godziny doraźnych zastępstw,
– nagrody ze specjalnego funduszu nagród,
– dodatek za szczególne warunki pracy,
– inne ustalone przez JST dodatki.
7. Wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za staż pracy z uwzględnieniem stopni awansu zawodowego, jakości realizowanych zadań oraz stażu pracy i formy zatrudnienia.
8. Możliwość i zasady przyznawania dodatków regulowanych nauczycielom zatrudnionym w kilku szkołach.
9. Zbieżność kilku dodatków regulowanych – określenie zasad przyznawania bądź odmowy przyznania kilku dodatków regulowanych nauczycielom i osobom sprawującym funkcje kierownicze.
10. Dyskusja; analiza spraw indywidualnych w JST.

Osoba prowadząca kurs

praktyk w realizacji prowadzenia i kierowania oświatą oraz zadań zarządczych w oświacie z pozycji organu nadzoru i samorządu. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w nadzorze pedagogicznym oraz na stanowisku doradcy prezydenta i naczelnika wydziału edukacji. Autorka lub współautorka centralnych (ministerialnych) programów dot. zarządzania oświatą. Ekspert i trener (od 2012 roku) w realizacji projektu EFS: „ Zarządzanie oświatą w samorządach”- Etap I, II oraz „Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie lokalnym ukierunkowanym na rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli” (2016-2020). Certyfikowany ekspert i ewaluator. Współpracuje z uczelniami wyższymi, gminami, szkołami, placówkami oświatowymi i innymi podmiotami w zakresie planowania, zarządzania szkołą, placówką oświatową oraz audytu i optymalizacji lokalnych systemów edukacyjnych.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content