Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

Standardy Ochrony Małoletnich i bezpieczna rekrutacja personelu - co Sekretarz JST wiedzieć powinien? Podmioty odpowiedzialne za wdrożenie, uwagi praktyczne dotyczące opracowania procedur, terminów oraz obowiązku sprawowania kontroli przez samorządy

Informacje

Start

24.06.2024 (pon.), 09:00

Lokalizacja

online

Liczba godzin

6

Cena

380 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw, zwaną potocznie „Lex Kamilek” wprowadziła szereg zmian w przepisach ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1304). Zmianie uległ tytuł ustawy, a przede wszystkim nałożono na wszystkie podmioty, w których przebywają dzieci obowiązek wdrożenia standardów ochrony małoletnich. Ponadto znacząco poszerzono obowiązki w zakresie bezpiecznej rekrutacji personelu u tych pracodawców lub organizatorów, którzy dedykują swoje aktywności dzieciom. Nowela ustawy wskazuje też wójtów, burmistrzów, prezydentów starostów, marszałków i wiele instytucji do kontroli, czy w/w rozwiązania zostały wdrożone.
Z przepisów wynika, iż obowiązek wprowadzenia standardów ochrony małoletnich, zwanych dalej „standardami” ma każdy organ zarządzający placówką oświatową, opiekuńczą, wychowawczą, resocjalizacyjną, religijną, artystyczną, medyczną, rekreacyjną, sportową lub związaną z rozwijaniem zainteresowań, do której uczęszczają albo w której przebywają lub mogą przebywać małoletni. a także każdy organizator działalności oświatowej, opiekuńczej, wychowawczej, resocjalizacyjnej, religijnej, artystycznej, medycznej, rekreacyjnej, sportowej lub związanej z rozwijaniem zainteresowań przez małoletnich. Za niespełnienie wymogów wprowadzonych powyższą nowelą grożą kary grzywny, ograniczenia, a w niektórych sytuacjach nawet pozbawienia wolności.
Zatem powyższy obowiązek może dotyczyć większości samorządowych jednostek organizacyjnych takich jak: żłobki, przedszkola, szkoły, instytucje kultury, ośrodki sportowo-rekreacyjne, kluby sportowe, podmioty lecznicze, a także organizatorów działalności dedykowanej małoletnim, a w zakresie sprawowania kontroli – organów wykonawczych we wszystkich szczeblach JST.
O ile opracowanie i wprowadzenie wymaganych prawem procedur standardów ochrony małoletnich w większości instytucji zobowiązanych mamy już za sobą, lub znajdują się one na ukończeniu, o tyle za bardzo istotne należy uznać stosowanie w tych podmiotach bezpiecznej rekrutacji personelu. Przepisy, które już weszły w życie, nakładają obowiązek bardzo dokładnego sprawdzania kandydatów do pracy, a także osób, które w ramach podmiotu zobowiązanego będą dedykować swoje działania małoletnim. Pracodawca lub organizator musi wiedzieć jakie obywatelstwo lub obywatelstwa innych krajów taka osoba taka posiada i gdzie zamieszkiwała w ciągu ostatnich 20 lat poprzedzających zatrudnienie. Konsekwencją tego jest zweryfikowanie informacji z odpowiednich rejestrów karnych lub przyjęcie stosownych oświadczeń.
Ustawa dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1304, 1606) wskazuje wiele podmiotów i instytucji zobowiązanych do kontroli, czy w/w rozwiązania w zakresie wdrożenia standardów i bezpiecznej rekrutacji personelu zostały wprowadzone.
Przepisy nakładają obowiązek sprawowania kontroli odpowiednio według właściwości rzeczowej i miejscowej na:
1) wójtów burmistrzów, prezydentów miast, starostów oraz marszałków województw lub urzędników przez nich upoważnionych, w tym straże miejskie;
2) organy prowadzące jednostki oświatowe, w tym te organy, które nie są samorządami;
3) organy sprawujące nadzór pedagogiczny nad jednostką oświatową (kuratoria oświaty);
4) Państwową Inspekcję Pracy, która w zakresie swojej właściwości jest uprawniona do kontroli wykonywania przez pracodawcę jednego z obowiązków bezpiecznej rekrutacji personelu;
5) Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, który w zakresie swojej właściwości jest uprawniony do kontroli wykonywania w/w obowiązków przez pracodawcę lub organizatora.
Zatem za niezbędne należy uznać przygotowanie pracowników w/w podmiotów ( jst i innych) do sprawowania zadań kontrolnych, które dla kontrolowanych mogą się zakończyć bardzo dotkliwymi karami, w tym karnymi (w przypadku ustalenia, iż podmiot nie wywiązał się z nałożonych nań obowiązków).
Aby przybliżyć Państwu w/w problematykę proponujemy udział w szkoleniu, wyrażając nadzieję, iż tak zorganizowana jego formuła i tematyka znakomicie przyczyni się do bezproblemowej realizacji nowego zadania oraz podniesienia poziomu wiedzy i tym samym kompetencji kadry urzędniczej.

Adresaci szkolenia

Szkolenie kierujemy do Sekretarzy jednostek samorządu terytorialnego.

Program szkolenia

1. Wprowadzenie -uwarunkowania prawne, podstawowe definicje.
2. Co Sekretarz JST powinien wiedzieć o Standardach Ochrony Małoletnich, o bezpiecznej rekrutacji personelu i jaka może być jego rola?
3. Kto to jest małoletni, nieletni, młodociany ?– podstawy rozróżnienia.
4. Nowe obowiązki w zakresie bezpiecznej rekrutacji personelu. – poszerzone, trudne i budzące zdziwienie stron zobowiązanych.
5. Tryb i terminy stosowania bezpiecznej rekrutacji personelu. w podmiotach zobowiązanych.
6. Na co zwrócić uwagę kontrolując obowiązek bezpiecznej rekrutacji personelu?
7. Standardy Ochrony Małoletnich- czym są a czym nie są? Standardy Ochrony Małoletnich a polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem- czy to to samo?
8. Podmioty zobowiązane do wdrożenia Standardów ze względu na charakter działalności. Specyfika Standardów Ochrony Małoletnich w:
żłobkach i klubach dziecięcych;
przedszkolach, szkołach;
instytucjach kultury;
jednostkach sportu i rekreacji,
klubach sportowych;
NGO, Ochotniczych Strażach Pożarnych;
innych podmiotach.
9. Jakie obszary uregulowań powinny zawierać Standardy Ochrony Małoletnich?
10. Tryb i terminy wdrożenia standardów w podmiotach zobowiązanych.
11. Pracownicy, na których spoczywa obowiązek stosowania Standardów Ochrony Małoletnich.(obowiązki pracownika jednostki, obowiązki dyrektora jednostki).
12. Trzy rodzaje obszarów interwencji – podstawy prawne, obowiązki, działania, instytucje zawiadamiane.
13. Co z ochroną małoletnich podczas dowozu uczniów do przedszkoli i szkół?
14. Co z ochroną małoletnich podczas imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, wypoczynku wakacyjnego i innych organizowanych przez samorządowe instytucje?
15. Podmioty sprawujące kontrolę nad wprowadzeniem Standardów Ochrony Małoletnich i stosowaniem bezpiecznej rekrutacji personelu:
a) organy wykonawcze w samorządach (wójt burmistrz, prezydent miasta, starosta oraz marszałków województw);
b) organy prowadzące jednostki oświatowe;
c) organy sprawujące nadzór pedagogiczny nad jednostką oświatową;
d) Państwowa Inspekcja Pracy;
e) Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.
16. Upoważnianie do wykonywania funkcji kontrolnych pracowników urzędów marszałkowskich, powiatowych, miejskich lub gminnych lub funkcjonariuszy straży gminnych.
17. Wykonywanie obowiązków kontrolnych w zakresie swojej właściwości rzeczowej i miejscowej .
18. Uprawnienia kontrolujących w ramach prowadzonych kontroli.
19. Na co zwrócić uwagę kontrolując obowiązek wprowadzenia Standardów?
20. Działania organu kontrolnego podejmowane w sytuacji, w której w wyniku kontroli stwierdzono naruszenie przez kontrolowany podmiot przepisów lub występuje uzasadnione podejrzenie, że takie naruszenie mogło nastąpić.
21. Sankcje (w tym karne) – w sytuacji niewywiązania się podmiotu kontrolowanego z obowiązków wdrożenia Standardów Ochrony Małoletnich, a także w sytuacji niestosowania zasad bezpiecznej rekrutacji personelu.
22. Jak usystematyzować proces i wdrożyć w podmiocie zobowiązanym do sprawowania kontroli obszar obowiązków?
23. Omówienie propozycji przykładowych wzorów dot. bezpiecznej rekrutacji personelu oraz standardów.
24. Pytania i dyskusja

Osoba prowadząca kurs

prawnik, współpracownik  kancelarii adwokackiej we Wrocławiu, doświadczony wykładowca, ekspert w zakresie form opieki  nad dziećmi do lat 3 oraz  z zakresu szeroko rozumianego zarządzania edukacją, prawa pracy w oświacie i finansów oświatowych, systemów informatycznych w oświatowej logistyce i sprawozdawczości (SIO, finanse, organizacja), konsolidacji obsługi wspólnej w administracji publicznej. Ekspert i autor materiałów w projekcie Doskonalenie Strategii Zarządzania Oświatą na poziome regionalnym i lokalnym –etap II, absolwent Training Reform Education of Management. Były menadżer ds. klientów kluczowych w jednej z wiodących firm informatycznych dedykujących systemy informatyczne dla oświaty. Autor wielu opracowań i publikacji. Konsultuje i wdraża modele obsługi wspólnej w jednostkach samorządu lokalnego. Współautor nowelizacji przepisów ustawy Karta Nauczyciela. Konsultant i doradca korporacji samorządowej – związku gmin, wykładowca uczelni wyższej. Redaktor opinii prawnych publikowanych w systemie INFOR. Prowadzi usługi konsultingowe, szkolenia, wdrożenia i audyty a także działalność ekspercką, w ramach której doradza zarówno organom jednostek samorządu lokalnego, urzędnikom samorządowym, dyrektorom jednostek oświaty jak i innym pracownikom tego sektora.

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin
Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content