Szukaj
Close this search box.

Temat szkolenia

KURS: ZROZUMIEĆ RACHUNKOWOŚĆ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ BUDŻETOWĄ

Informacje

Start

16.05.2023 (wt.), 09:00

Lokalizacja

online

Liczba godzin

12

Cena

700 zł

Kontakt

81 442 08 09

Cel i korzyści ze szkolenia

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji osób zajmujących się finansami, budżetem, księgowością oraz systemami informatycznymi księgowości i sprawozdawczości budżetowej, w zakresie prawidłowego stosowania podstawowych praw i reguł obowiązujących w finansach publicznych i w rachunkowości budżetowej, a także praktycznego rozumienia nadrzędnych zasad rachunkowości budżetowej obowiązujących w roku 2023. Na szkoleniu omówione zostanie sposób ujęcia w ewidencji księgowej kasowo zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych, memoriałowo ujmowanych przychodów i kosztów, należności i zobowiązań, rozliczeń międzyokresowych przychodów i kosztów oraz ich prezentacja w sprawozdawczości finansowej i budżetowej. Omówione zostaną również podstawowe modele ewidencyjne – schematy księgowań obowiązujące w roku 2023.

Adresaci szkolenia

Szkolenie 2 – dniowe dla wszystkich zainteresowanych państwowych i samorządowych jednostek budżetowych i pozabudżetowych, w tym dla pracowników rozpoczynających karierę lub pragnących usystematyzować lub uporządkować swą wiedzę z zakresu finansów publicznych oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej.

Program szkolenia

1. Podstawy prawne systemu finansów publicznych i rachunkowości oraz sprawozdawczości budżetowej obowiązujące w 2023 roku.
2. Konwencje pomiarowe obowiązujące w rachunkowości budżetowej w Polsce.
3. Nadrzędne i szczególne zasady rachunkowości budżetowej i ich znaczenie praktyczne:
– Zasada rzetelnego i jasnego obrazu.
– Zasada wyższości treści nad formą.
– Zasada memoriału.
– Zasada współmierności.
– Zasada indywidualnej wyceny.
– Zasada istotności.
– Zasada ciągłości.
– Zasada kontynuacji działalności.
– Zasada ostrożnej wyceny.
– Zasada kasowa.
4. Majątek i źródła jego pochodzenia oraz jego ujęcie w bilansie – mienie państwowe a mienie komunalne w bilansie.
5. Równanie bilansowe, zdarzenia i operacje gospodarcze oraz ich wpływ na składniki bilansu.
6. Konto księgowe, zasady funkcjonowania kont, dzielenie i łączenie kont księgowych w rachunkowości budżetowej – konta bilansowe, konta wynikowe, konta pozabilansowe i ich funkcjonowanie w systemach FK.
7. Formy i powiązanie organizacyjno–prawne jednostek sektora finansów publicznych oraz zasady ich funkcjonowania w świetle ustawy o finansach publicznych – jednostki budżetowe a jednostki pozabudżetowe (RDWO, SZB, AW, IGB, POP i inne).
8. Zasady budżetowe – zasada „brutto” a zasada „netto”, zasada :kasowa” a zasada „memoriału” oraz ich zastosowanie w jednostkach budżetowych i pozabudżetowych.
9. Dotacje budżetowe i płatności – zasady ich udzielania i rozliczania.
10. Ustawa budżetowa jako podstawa funkcjonowania państwa – budżet państwa i budżet środków europejskich oraz załączniki do ustawy budżetowej.
11. Uchwała budżetowa jako podstawa funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego oraz załączniki do uchwały budżetowej i problem innych postanowień związanych z wykonywaniem budżetu gminy, powiatu, województwa.
12. Klasyfikacja części budżetowych oraz klasyfikacja budżetowa i ich zastosowanie w planowaniu i wykonywaniu budżetu oraz planu finansowego jednostki budżetowej i pozabudżetowej.
13. Istota i cel rachunkowości budżetowej – specyfika rachunkowości budżetowej i zasady podziału ksiąg rachunkowych na księgi organu i księgi jednostki oraz ich związek z planowaniem i wykonywaniem budżetu.
14. Zakres zastosowania art. 80 ustęp 1 ustawy o rachunkowości oraz specyfika rozwiązań funkcjonujących w jednostkach pozabudżetowych stosujących pełną ustawę o rachunkowości.
15. Charakterystyka planu kont dla budżetu (organu finansowego) – zasady funkcjonowania kont dla budżetu państwa i budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
16. Charakterystyka planu kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych – zasady funkcjonowania kont dla państwowych i samorządowych jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych, z uwzględnieniem rachunków dochodów własnych oświaty i dysponentów państwowych funduszy celowych.
17. Charakterystyka planu kont dla podatków (organu podatkowego) i zasady funkcjonowania kont dla księgowości podatkowej – powiązanie ksiąg organu podatkowego gminy i miasta z księgami urzędu oraz specyfika rozwiązań dla KAS w IAS.
18. Zasady wyceny aktywów i pasywów obowiązujące w rachunkowości budżetowej w roku 2023.
19. Ewidencja księgowa dochodów i wydatków budżetowych w jednostce budżetowej i pozabudżetowej.
20. Powiązanie oraz rozliczenie dochodów i wydatków realizowanych przez jednostki budżetowe i pozabudżetowe z budżetem.
21. Ewidencja księgowa środków pochodzących z budżetu UE w jednostce budżetowej i pozabudżetowej.
22. Ewidencja księgowa przychodów i kosztów w jednostce budżetowej i pozabudżetowej.
23. Ewidencja księgowa rozliczeń międzyokresowych przychodów i kosztów w jednostce budżetowej i pozabudżetowej.
24. Ewidencja księgowa aktywów obrotowych – darowizny, zakupy, zużycie materiałów.
25. Ewidencja księgowa aktywów trwałych – klasyfikacja środków trwałych, darowizny, nabycie, wytworzenie, remont, modernizacja i ulepszenie, likwidacja, zasady dokonywania odpisów umorzeniowych, zwiększenie do 10 tys. wartości jednorazowo amortyzowanych środków trwałych, zakres zastosowania klasyfikacji budżetowej do finansowania środków trwałych.
26. Problem szczególny – zasady ewidencji podatku VAT, w tym w ramach centralizacji rozliczeń w VAT oraz w zakresie mechanizmu podzielonej płatności i białej listy VAT, a także nowej elektronicznej ewidencji VAT.
27. Ewidencja księgowa wyniku finansowego i jego ustalenie w jednostce budżetowej i pozabudżetowej.
28. Wynik finansowy a wynik wykonania budżetu i ich wzajemne powiązanie.
29. Sprawozdawczość budżetowa w zakresie budżetu państwa a sprawozdawczość budżetowa w zakresie budżetu jednostki samorządu terytorialnego – zasady sporządzania sprawozdań typu „RB” w jednostkach budżetowych i pozabudżetowych.
30. Sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych oraz sprawozdawczość zadaniowa i ich specyfika.
31. Sprawozdawczość finansowa – zasady sporządzania sprawozdań finansowych, w tym zasady sporządzania informacji dodatkowej.
32. Powiązanie sprawozdawczości budżetowej ze sprawozdawczością finansową – analiza zgodności danych i przykłady nieprawidłowości.
33. Odpowiedzi na pytania.

Osoba prowadząca kurs

doświadczony wykładowca z ponad 20 letnią praktyką, specjalista od trudnych tematów, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. Autor podręcznika „Podstawy rachunkowości budżetowej”. Współautor raportu Banku Światowego „Porównanie polskich przepisów rachunkowości sektora publicznego z międzynarodowymi standardami rachunkowości sektora publicznego (MSRSP)”

Po szkoleniu dla uczestników zostanie wydane zaświadczenie na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)

Zapisz się tutaj

Wybierz termin

Ilość zaplanowanych terminów: 0

Dane uczestnika
Dane do zaświadczenia (PESEL i miejsce urodzenia są niezbędne do wystawienia zaświadczenia wg wzoru MEN.)
Dane do faktury
Skip to content