logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Rodzinny kapitał opiekuńczy w żłobkach – czyli jak wdrożyć w gminach, w podmiotach prywatnych mechanizmy dofinansowania obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, w klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna wynikające z ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym

Cel szkolenia:

Szkolenie ma na celu przygotowanie kadry zarządzającej żłobkami, klubami dziecięcymi, zatrudnianiem dziennych opiekunów, przygotowanie właścicieli prywatnych tych instytucji a także urzędników samorządowych do wdrożenia mechanizmów dofinansowania obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, w klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna wynikające z ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym.

Podczas szkolenia:

Adresaci szkolenia:

Szkolenie jest skierowane do dyrektorów, gł. księgowych żłobków/klubów dziecięcych, do pracowników urzędów gmin, cuw, zeas, itp. wykonujących zadania z zakresu prowadzenia publicznych a także nadzorowania niepublicznych form opieki nad dziećmi do lat 3 ( żłobki, kluby dziecięce, dzienni opiekunowie), do przedstawicieli innych niż samorząd osób prawnych i osób fizycznych wykonujących zadania prowadzenia , zadania zarządcze oraz kierownicze w żłobkach i klubach dziecięcych, zatrudniających dziennych opiekunów, do dyrektorów, gł. księgowych żłobków/klubów dziecięcych samorządowych i prywatnych, do pracowników cuw, zeasów oraz biur rachunkowych świadczących usługi księgowe dla żłobków, klubów dziecięcych, dziennych opiekunów wszystkie osoby zainteresowane problematyką opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech oraz do wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia.

Program nauczania:

 1. Zasady finansowania form opieki nad dziećmi do lat 3
 2. Uwarunkowania formalne i rachunkowo–księgowe ustalania i pobieranie opłat za usługi opiekuńcze w żłobkach/ klubach dziecięcych prowadzonych przez samorządy
 3. Uwarunkowania formalne i rachunkowo-księgowe ustalania i pobieranie opłat za usługi opiekuńcze w żłobkach/ klubach dziecięcych prowadzonych przez podmioty prywatne.
 4. Co to jest rodzinny kapitał opiekuńczy i kto będzie do niego uprawniony?
 5. Ustalenie prawa do dofinansowania obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.
 6. Zakres przedmiotowy wniosku o dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna ze środków budżetu państwa.
 7. jak przygotować proces wdrożenia zmian wynikających z ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym w samorządach i w podmiotach prywatnych?
 8. Wdrożenie niezbędnych zmian w zapisach uchwał rad gmin określających opłaty za usługi opiekuńcze w gminnych żłobkach, uwzględniających mechanizmy obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.
 9. Propozycje zmian w umowach zawieranych przez żłobki samorządowe z rodzicami.
 10. Wdrożenie przez podmioty prywatne niezbędnych zmian w zapisach umów cywilno-prawnych określających opłaty za usługi opiekuńcze, uwzględniających mechanizmy obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.
 11. Mechanizm obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna a ewentualne uchwały rad gmin o dotowaniu prywatnego żłobka, klubu dziecięcego lub u dziennego opiekuna
 12. Aspekty księgowe i rachunkowe rozliczania wpływu oraz wydatków związanych ze środkami pochodzącymi z obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna w kontekście obsługi księgowej gminnej, w tym wspólnej oraz w kontekście obsługi księgowej w podmiotach prywatnych ( biura rachunkowe).
 13. Zasady wnoszenia opłat rodziców za pobyt dziecka w żłobku/klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna z uwzględnieniem przyznanych zniżek.
 14. Wnioskowanie uprawnionych rodziców/opiekunów o dofinansowanie obniżenia opłaty za korzystanie z form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – elektroniczna forma składania wniosku wraz z oświadczeniami o przyznanie dofinansowania – uwierzytelnienie informacji przez ZUS w oparciu o dane uzyskane lub zweryfikowane z rejestru form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
 15. Sposób i termin przekazywania dofinansowania do podmiotu świadczącego opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 (samorządowego i prywatnego).
 16. Wnioskowanie uprawnionych rodziców/opiekunów o dofinansowanie obniżenia opłaty za korzystanie z form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – elektroniczna forma składania wniosku wraz z oświadczeniami o przyznanie dofinansowania – uwierzytelnienie informacji przez ZUS w oparciu o dane uzyskane lub zweryfikowane z rejestru form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
 17. Zasady realizacji procesu dofinansowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w tym udostępnienie żłobkowi, klubowi dziecięcemu, podmiotowi zatrudniającemu dziennego opiekuna albo dziennemu opiekunowi prowadzącemu działalność na własny rachunek informacji o przyznaniu albo odmowie przyznania dofinansowania na dziecko umieszczone w placówce albo u dziennego opiekuna na wskazany odpowiednio w rejestrze albo wykazie adres poczty elektronicznej.
 18. Prowadzenie postępowania w systemie wyłącznej obsługi elektronicznej -decyzje, postanowienia, zawiadomienia, wezwania, zaświadczenia, informacje i inne pisma w sprawie dofinansowania obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.
 19. Dlaczego już dziś należy w gminach i w podmiotach prywatnych wdrażać mechanizmy dofinansowania obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, w klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna wynikające z ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym?
 20. Pytania i dyskusja

Osoba prowadząca szkolenie:

prawnik, współpracownik kancelarii adwokackiej we Wrocławiu, doświadczony wykładowca, ekspert w zakresie form opieki nad dziećmi do lat 3 oraz z zakresu szeroko rozumianego zarządzania edukacją, prawa pracy w oświacie i finansów oświatowych, systemów informatycznych w oświatowej logistyce i sprawozdawczości (SIO, finanse, organizacja), konsolidacji obsługi wspólnej w administracji publicznej. Ekspert i autor materiałów w projekcie Doskonalenie Strategii Zarządzania Oświatą na poziome regionalnym i lokalnym –etap II, absolwent Training Reform Education of Management. Były menadżer ds. klientów kluczowych w jednej z wiodących firm informatycznych dedykujących systemy informatyczne dla oświaty. Autor wielu opracowań i publikacji. Konsultuje i wdraża modele obsługi wspólnej w jednostkach samorządu lokalnego. Współautor nowelizacji przepisów ustawy Karta Nauczyciela. Konsultant i doradca korporacji samorządowej – związku gmin, wykładowca uczelni wyższej. Redaktor opinii prawnych publikowanych w systemie INFOR. Prowadzi usługi konsultingowe, szkolenia, wdrożenia i audyty a także działalność ekspercką, w ramach której doradza zarówno organom jednostek samorządu lokalnego, urzędnikom samorządowym, dyrektorom jednostek oświaty jak i innym pracownikom tego sektora.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Rodzinny kapitał opiekuńczy w żłobkach – czyli jak wdrożyć w gminach, w podmiotach prywatnych mechanizmy dofinansowania obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, w klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna wynikające z ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym (szkolenie on-line) potwierdzone

Rozpoczęcie: 28.01.2022 r. (piątek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 320 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 27.01.2022 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń