logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Rekrutacja i organizacja wychowania przedszkolnego w gminie w roku szkolnym 2022/2023

Celem szkolenia

Podstawowym zadaniem gminy na początku roku szkolnego jest prawidłowe przeprowadzenie rekrutacji do wszystkich form wychowania przedszkolnego. Na podstawie wyników rekrutacji podejmowane są decyzje organizacyjne wobec jednostek prowadzących wychowanie przedszkolne. Zaniedbania na tym etapie generują skutki finansowe ponoszone na wychowanie przedszkolne.

Adresaci szkolenia:

Pracownicy samorządowi odpowiedzialni za organizację wychowania przedszkolnego w gminach

Program nauczania:

 1. Podstawowe zasady organizacji wychowania przedszkolnego w gminie.
 2. Zasady przyjmowania dzieci do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego – zadania gminy – zadania dyrektora.
 3. Prawo dziecka do kontynuacji wychowania przedszkolnego.
 4. Kryteria rekrutacji ustawowe i lokalne – wzór uchwały. JST
 5. Terminy postepowań rekrutacyjnych – wzór zarządzenia JST.
 6. Tryb rekrutacji – przepisy ustawy, rozporządzenia – wzory druków stosowane przez dyrektorów.
 7. Tryb postępowania w przypadku nie przyjęcia dziecka w trybie rekrutacji – zadania dyrektora, zadania gminy.
 8. Optymalna organizacja wychowania przedszkolnego:
  1. liczebność grup i ich zróżnicowanie wiekowe;
  2. forma organizacji kształcenia specjalnego;
  3. czas pracy przedszkola a czas pracy poszczególnych oddziałów;
  4. czas pracy nauczyciela a czas zajęć przedszkolnych – praktyczne rozwiązania;
  5. przydział nauczyciela opiekującego się oddziałem przedszkolnym.
 9. Tryb pracy nad arkuszem organizacyjnym – zmiany w zasadach opiniowania projektu.

Osoba prowadząca kurs:

praktyk z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na wszystkich szczeblach administracji oświatowej (dyrektor szkoły, wizytator, pracownik administracji samorządowej). Autorka wielu publikacji i projektów szkoleniowych z zakresu implikacji nowego prawa oświatowego i budowania kultury skutecznego zarządzania oświatą. Odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Rekrutacja i organizacja wychowania przedszkolnego w gminie w roku szkolnym 2022/2023 (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 16.02.2022 r. (środa), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 320 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 15.02.2022 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń