logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Najczęstsze błędy i nieprawidłowości przy ustalaniu opłaty planistycznej - przegląd najnowszego orzecznictwa i stanowisk organów kontroli

Cel i korzyści z udziału w szkoleniu:

Celem szkolenia jest omówienie najczęstszych błędów i nieprawidłowości stwierdzanych przez sądy administracyjne i Samorządowe Kolegia Odwoławcze, a także przez RIO i wojewodów, w obszarze ustalania i egzekucji opłaty planistycznej. Za podstawę omawiania zagadnień szkoleniowych będzie służyć aktualne orzecznictwo sądów oraz wystąpienia właściwych organów nadzoru i kontroli. Szkolenie będzie prowadzone w formie warsztatów, co pozwoli na przedstawienie istotnych zagadnień w ujęciu praktycznym, na podstawie stanów faktycznych objętych omawianymi wyrokami.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie jest skierowane przede wszystkim do pracowników urzędów gmin i urzędów miast zajmujących się naliczaniem i egzekucją opłaty planistycznej.

Program nauczania:

 1. Tworzenie podstaw formalnych do ustalania opłat planistycznych:
  • Czy rada gminy może różnicować stawki renty planistycznej dla określonych typów nieruchomości lub rodzajów inwestycji? W którym momencie zróżnicowanie stawek może zostać zakwalifikowane jako nadużycie prawa?
  • Mieszane przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym – czy i w jaki sposób rozstrzygać taką kwestię zakresie ustalenia opłaty planistycznej
  • Czy stawka procentowa opłaty planistycznej może być uznana za zbyt niską?
  • Czy zysk ze zbycia nieruchomości przez właściciela (lub jego brak) może stanowić przesłankę ustalenia opłaty planistycznej?
  • Nieruchomości zbyte w drodze darowizny. Czy gmina może wprowadzić procedurę działania w takim przypadku?
 2. Prowadzenie postępowania w przedmiocie ustalenia opłaty planistycznej
  • Termin na wszczęcie postępowania oraz termin wydania decyzji ustalającej opłatę planistyczną. Czy uchylenie decyzji i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia grozi przekroczeniem przez organ ustawowego terminu?
  • Czy istnieją negatywne przesłanki wszczęcia postępowania o ustalenie opłaty planistycznej? Czy organ może nie wszczynać postępowania jeżeli stwierdzi, że wartość nieruchomości nie wzrosła /nie mogła wzrosnąć albo wysokość opłaty nie pokryje kosztów postępowania?
  • Czy należy brać pod uwagę formalne wyłączenia z możliwości ustalenia opłaty planistycznej? Czy określone kategorie podmiotów nie mogą być obciążone opłatą planistyczną: gmina, gminne i państwowe osoby prawne, agencje?
  • Zawiadomienie strony o wszczęciu postępowania i jego znaczenie dla zachowania ustawowych terminów i ważności decyzji ustalającej opłatę planistyczną. Jakie ryzyko dla organu niesie domniemanie doręczenia zastępczego? Jak należy zawiadamiać o postępowaniu małżonków? Czy organ ma możliwość weryfikacji prawidłowości doręczenia zawiadomienia o wszczęciu postępowania i czy powinien to robić?
  • Nieprawidłowości w zakresie zapewnienia stronie udziału w postępowaniu. Jakie działania i zaniechania organu mogą doprowadzić do uchylenia decyzji ustalającej opłatę planistyczną?
  • Małżonkowie, współwłaściciele i osoby prawne jako strony postępowania. Odrębności i szczególne regulacje.
  • Czy określone przypadki zbycia nieruchomości nie mogą być podstawą do ustalenia opłaty planistycznej? Jak ocenić np. zniesienie współwłasności, podział majątku między małżonkami, likwidację spółek?
  • Śmierć właściciela nieruchomości przed wszczęciem postępowania oraz w toku postępowania w przedmiocie ustalenia opłaty planistycznej – czy organ może wszcząć i kontynuować postępowanie z udziałem spadkobierców, czy postępowanie należy umorzyć? W jakich przypadkach opłata planistyczna może obciążać spadkobierców właściciela nieruchomości?
  • W jaki sposób zgodnie z prawem wskazać termin płatności opłaty planistycznej? Czy brak wskazania terminu uniemożliwia egzekucję opłaty? Jaka jest podstawa prawna naliczenia, naliczanie odsetek za zwłokę oraz umarzania, odraczania i rozkładania na raty ustalonej opłaty planistycznej?
  • Wygaśnięcie prawa do naliczenia opłaty planistycznej a przedawnienie wymagalnej należności publicznoprawnej stanowiącej naliczoną opłatę – jakie powinny być działania organu w obu przypadkach? Jakie czynności przerywają lub wstrzymują bieg przedawnienia?
  • Granice oceny operatu szacunkowego. Jakie aspekty operatu może oceniać organ prowadzący postępowanie, a które elementy pozostają poza kontrolą organu?
  • Czy można przed wszczęciem postępowania oraz w toku postępowania opierać się na dowodach innych niż operat szacunkowy i na jakich zasadach?

  Osoba prowadząca szkolenie:

  doświadczony trener, od 2008 roku prowadzi wysoko oceniane szkolenia z zakresu gospodarki nieruchomościami publicznymi i obrotu nieruchomościami. Absolwent studiów doktoranckich na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Absolwent aplikacji sądowej (egzamin sędziowski złożony w 2008 roku). Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu gospodarowania nieruchomościami publicznymi, cywilno-prawnych aspektów obrotu nieruchomościami i zamówień publicznych.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Najczęstsze błędy i nieprawidłowości przy ustalaniu opłaty planistycznej - przegląd najnowszego orzecznictwa i stanowisk organów kontroli (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 15.02.2022 r. (wtorek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 320 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 14.02.2022 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń