logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Gospodarowanie nieruchomościami jednostek samorządu terytorialnego i Skarbu Państwa w świetle najnowszych regulacji prawnych

Cel i korzyści z udziału w szkoleniu:

Praktyczne utrwalenie wiedzy w zakresie najnowszego stanu prawnego ustawy O gospodarce nieruchomościami, omówienie zmian prawnych w obszarze ostatnich miesięcy i ich wpływu na działania w zakresie gospodarki nieruchomościami jednostek samorządu terytorialnego i Skarbu Państwa, z uwzględnieniem także zagadnień związanych z szacowaniem nieruchomości, opłatami adiacenckimi i użytkowaniem wieczystym nieruchomości oraz trwałym zarządem nad nieruchomościami.

Szkolenie jest skierowane:

pracownicy administracji samorządowej, w szczególności pracownicy gmin wiejskich, miejskich i miejsko-wiejskich, zajmujący się gospodarką nieruchomościami, a także pracownicy administracji geodezyjnej i kartograficznej, w szczególności pracownicy starostw powiatowych, wykonawcy prac geodezyjnych i kartograficznych, pracownicy zajmujący się gospodarowaniem wodami, pracownicy agencji nieruchomości rolnych skarbu państwa, projektanci, zarządcy nieruchomości, pośrednicy w obrocie nieruchomościami. Ze szkolenia mogą także skorzystać inne osoby, którym w ich pracy zawodowej czy też naukowej lub edukacji niezbędna jest wiedza w zakresie .

Program nauczania:

1.Wprowadzenie do tematyki gospodarowania nieruchomościami.

2.Zakres regulacji ustawowych, zmiany wprowadzone przepisami m.in.

2.1.ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym

2.2.ustawą z dnia 10 lutego 2017 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa,

2.3.ustawą z dnia 22 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz niektórych innych ustaw,

2.4.ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw,

2.5.ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości,

2.6.ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne,

2.7.wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 grudnia 2017 r. sygn. akt SK 39/15 (Dz. U. Poz. 2375) oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 14 grudnia 2017r.

2.8.Inne kolejne ważne zmiany wprowadzone aktami prawnymi, wpływ przepisów na gospodarowanie.

3.Różne definicje nieruchomości w polskim systemie prawnym i jak sobie z tym radzić.

4.Podstawowe pojęcia w gospodarce nieruchomościami i lokalowej.

5.Cel publiczny w Ustawie o gospodarce nieruchomościami.

6.Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność jednostki samorządu terytorialnego i Skarbu Państwa.

6.1.Zasoby nieruchomości.Plany wykorzystania. Uchwały o gospodarowaniu.

6.2.Sprzedaż nieruchomości, oddawanie w użytkowanie wieczyste, oddanie w posiadanie zależne.

6.3.Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd.

6.4.Przekazywanie nieruchomości na cele szczególne.

6.5.Ustalanie sposobu i terminów zagospodarowania nieruchomości gruntowych

6.6.Ceny, opłaty i rozliczenia za nieruchomości, waloryzacja opłat z różnych tytułów, rola operatów szacunkowych.

6.7.Prawidłowa gospodarka lokalami komunalnymi.

7.Podziały nieruchomości.

7.1.Podziały w tzw. w trybie rolnym a podziały zatwierdzane decyzjami administracyjnymi;

7.2.Strony postępowania o podział nieruchomości, jak prawidłowo powinien być sporządzony wniosek o podział, opiniowanie (postanowienie administracyjne) podziału, treść decyzji administracyjnej zatwierdzającej projekt podziału, jakie elementy powinna zawierać mapa z projektem podziału?

7.3.W jaki sposób i jakim trybem podzielić nieruchomość położoną na terenach objętych różnymi funkcjami w planie?

7.4.Limit powierzchniowy 0,3000 ha ograniczający podziały nieruchomości ujęty w Ustawie o gospodarce nieruchomościami; Warunek przeniesienia własności nieruchomości w ciągu 6 miesięcy.

7.5.Tryb postępowania przy wydzielaniu działek pod drogi publiczne w oparciu o art. 98 Ustawy.

7.6.Jak przygotować decyzję warunkową i co oznacza termin „dostęp do drogi publicznej”?

7.7.Podziały nieruchomości niezależnie od planu miejscowego w trybie art. 95 Ustawy;

7.8.Podziały nieruchomości zabudowanych;

7.9.Wydzielenia nieruchomości pod tzw. cel publiczny.

8.Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

9.Opłaty adiacenckie z różnych tytułów i inne opłaty w gospodarowaniu nieruchomościami.

10.Wydzierżawianie, użyczanie, prawa rzeczowe ograniczone w gospodarowaniu nieruchomościami.

11.Prawo pierwokupu.

12.Wywłaszczanie nieruchomości i odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości, zwrot wywłaszczonych nieruchomości.

13.Najczęstsze nieprawidłowości w zakresie gospodarki jst i SP nieruchomościami stwierdzane w trakcie kontroli regionalnych izb obrachunkowych.

Osoba prowadząca szkolenie:

Mgr inż. geodezji i kartografii, geodeta uprawniony, obecnie pełni funkcję geodety powiatowego. Czynny zawodowo od początku lat dziewięćdziesiątych. Od 2004 r. związany zawodowo z administracją publiczną. W latach 2004 – 2010 kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w jednym z urzędów miejskich Aglomeracji Wrocławskiej, wcześniej praktyka zdobyta w dużej firmie projektowej Gazoprojekt S.A. Wieloletnia praktyka w dziedzinie geodezji i kartografii. Doświadczenie w przygotowaniu i prowadzeniu szkoleń dla jednostek samorządu terytorialnego w tematyce gospodarowania nieruchomościami, geodezji i kartografii oraz tematów pokrewnych. Dotychczas szereg przeprowadzonych szkoleń w ramach środków unijnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki m.in. w takich jednostkach jak urzędy miejskie, urzędy gmin, szkolenia dla pracowników starostw powiatowych. Szereg przeprowadzonych podziałów i rozgraniczeń nieruchomości, opracowań do celów prawnych oraz innych prac geodezyjnych. Audytor systemów jakości ISO 9001 i 14001.
Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Gospodarowanie nieruchomościami jednostek samorządu terytorialnego i Skarbu Państwa w świetle najnowszych regulacji prawnych (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 11.02.2022 r. (piątek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 320 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 10.02.2022 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń