logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Nowe przepisy antykorupcyjne w samorządzie - oświadczenia majątkowe samorządowców w 2022 r.

Adresaci:

Szkolenie adresowane do pracowników administracji publicznej, osób pełniących funkcje publiczne, osób pełniących funkcję skarbnika, sekretarza, pracowników zobowiązanych do składania oświadczeń majątkowych, Wójtów, radnych oraz osób zatrudnionym w działach księgowych i działach kadr

Cel szkolenia:

Od lipca 2022 r. każda umowa zawarta przez jednostkę sektora finansów publicznych ma być ujawniona w Centralnym Rejestrze Umów prowadzonym przez Ministerstwo Finansów. W Centralnym Rejestrze Umów mają się znaleźć wszystkie umowy zawierane przez jednostki sektora finansów publicznych. Dotyczy to zarówno umów na realizację zadań publicznych, jak i umów z osobami pełniącymi funkcje publiczne. Podczas szkolenia omówione zostaną przepisy ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Celem szkolenia jest omówienie zasad realizacji obowiązku składania oświadczeń majątkowych przez osoby do tego zobowiązane, przedstawienie podstaw prawnych i zasad składania oświadczeń majątkowych oraz kwestii dotyczące praktycznych aspektów wypełniania oświadczeń majątkowych. Zapoznanie uczestników ze zmianami przepisów i obowiązującymi unormowaniami oraz z wzorami dokumentów, prezentacja praktycznych zagadnień dotyczących wypełniania i analizy formularzy oświadczeń.

Program szkolenia:

 1. Zakaz zajmowania stanowisk w organach i instytucjach samorządu terytorialnego
  1. Przepisy karne
  2. Pozbawienie praw publicznych
  3. Odpowiedzialność za niewykonywanie orzeczonego przez sąd zakazu zajmowania stanowisk
  4. Nowe ograniczenia dotyczące wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – wejście w życie
 2. Rejestr umów – obowiązki dla jednostek samorządu terytorialnego
  1. Jakie dane podlegają ujawnieniu w Rejestrze umów?
  2. Kto jest odpowiedzialny za wprowadzanie danych do Rejestru umów?
  3. Odpowiedzialność karna za niewykonywanie obowiązków związanych z Rejestrem umów.
 3. Na co zwracać szczególną uwagę podczas składania i wypełniania oświadczeń majątkowych?
  1. Jakie są konsekwencje niezłożenia oświadczenia lub podania nieprawdy?
  2. Na czym polega kontrola oświadczeń?
  3. Jakie dochody powinny być ujawniane w oświadczeniu?
  4. Czy w oświadczeniach ujmować każdą dodatkową pracę poza urzędem?
  5. Kiedy jest wspólność majątkowa, a kiedy rozdzielność – wyjaśnienie. Określanie własności, współwłasności, majątek wspólny czy odrębny?
  6. Poprawność wpisywania składników majątkowych – w którym miejscu należy poprawnie je wpisać i w jaki sposób ujmować wpisywanie domu, mieszkania, innej nieruchomości.
  7. Jak poprawnie określać wartość nieruchomości?
  8. Czy ujmować także działki gruntu pod nieruchomościami?
  9. Czy jeśli urzędnik ma upoważnienie do podpisywania umów z ramienia starosty/wojewody/wójta/burmistrza/prezydenta, to czy jego dotyczy obowiązek składania oświadczeń majątkowych?
  10. Kto jest zobowiązany do składania oświadczeń majątkowych w urzędzie miasta?
  11. Czy obowiązek ujawniania danych dotyczy również majątków wspólnych (np. majątek współmałżonka, majątek wspólny, spadek)?
  12. Jakie są obowiązki przewodniczącego organu stanowiącego j.s.t. w zakresie oświadczeń majątkowych?
  13. Jakie są obowiązki organu wykonawczego w zakresie oświadczeń majątkowych?
  14. Jaka jest odpowiedzialność osób zobowiązanych do składania oświadczeń?
  15. Publikacja oświadczeń majątkowych – jakie dane należy zamieścić?
  16. Jakie są terminy składania oświadczeń majątkowych?
  17. Terminowość składania oświadczeń. Jakie są konsekwencje złożenia oświadczenia po terminie?
  18. Wybór a oświadczenie
  19. Nawiązanie stosunku pracy a oświadczenie
  20. Jaka jest treść oświadczenia majątkowego?
  21. Wypełnianie oświadczeń majątkowych krok po kroku. Jak je wypełniać, na co zwracać uwagę? Jakie są najczęściej popełniane błędy?
  22. Majątek wspólny a odrębny w oświadczeniu majątkowym, dochody współmałżonka
  23. Osoby, którym składane są oświadczenia majątkowe
  24. Na czym polega kontrola oświadczeń majątkowych?
  25. Co, jeśli ktoś czegoś zapomni wpisać? Jak wygląda składanie wyjaśnień?
  26. Korekty oświadczeń majątkowych – jak je sporządzać?
  27. Jakie są ograniczenia dotyczące radnych?
  28. Czy ujmować posiadane samochody, nawet te wzięte na kredyt?
  29. Ujmowanie wysokości wziętego kredytu, czy należy wpisywać kwoty pozostałe do spłaty?
  30. Ujmowanie zasobów pieniężnych w różnych walutach, papierów wartościowych, udziałów w spółkach i akcjach
  31. Czy uwzględniać zarobki na podstawie umów o dzieło?

  Osoba prowadząca szkolenie:

  były Sekretarz Gminy, trener – szkoleniowiec. Praktyk, który przeprowadził bardzo wiele szkoleń dla pracowników samorządowych z zakresu ustaw ustrojowych, przepisów antykorupcyjnych, zmian w ustawie o samorządzie gminnym i samorządzie powiatowym, organizacji i trybu pracy organów stanowiących gmin i powiatów w okresie epidemii, oświadczeń majątkowych. Doświadczenie dziewięciuset przeprowadzonych szkoleń dla pracowników samorządowych, wiele tysięcy uczestników, zdecydowana większość pracowników jednostek samorządu terytorialnego w Polsce uczestniczyła w szkoleniach prowadzonych przez Roberta Litwinka.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Nowe przepisy antykorupcyjne w samorządzie - oświadczenia majątkowe samorządowców w 2022 r. (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 16.02.2022 r. (środa), godz. 09.30

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 390 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 15.02.2022 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń