logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Nowy paradygmat udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w polskich szkołach i przedszkolach

Cele szkolenia

Przygotowanie uczestników szkolenia do pełnego wdrożenia przepisów o organizacji pomocy

psychologiczno-pedagogicznej i kształceniu specjalnym.

Adresaci szkolenia:

Dyrektorzy, wicedyrektorzy, specjaliści zatrudnieni w publicznych i niepublicznych szkołach i przedszkolach, wszyscy zainteresowani

Program nauczania:

 1. Zakładane rezultaty wprowadzenia standaryzacji zatrudnienia specjalistów jako model włączającej szkoły/przedszkola.
 2. Zasady pełnego wdrożenia przepisów o organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej:
  • rozpoznanie potrzeb uczniów – wzór arkusza obserwacji;
  • prawidłowe planowanie zakresu udzielanej pomocy pp – wzór rekomendacji;
  • współdziałanie z rodzicami – wzór informacji;
  • ocena efektywności udzielanej pomocy – wzór podsumowania wsparcia;
 3. Zasady dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwości uczniów objętych wsparciem w ramach pomocy pp i kształceniem specjalnym.
 4. Prawidłowo prowadzona dokumentacja pomocy pp – wykaz dokumentacji.
 5. Organizacja pomocy pp i kształcenia specjalnego w statucie szkoły po zmianach – wzory zapisów dla szkoły i przedszkola.
 6. Organizacja pracy specjalistów – wzory zakresów zadań specjalistów.
 7. Udzielanie wsparcia uczniom w toku bieżącej pracy – wzór zakresu zadań nauczycieli.

Osoba prowadząca kurs:

praktyk z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na wszystkich szczeblach administracji oświatowej (dyrektor szkoły, wizytator, pracownik administracji samorządowej). Autorka wielu publikacji i projektów szkoleniowych z zakresu implikacji nowego prawa oświatowego i budowania kultury skutecznego zarządzania oświatą. Odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Nowy paradygmat udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w polskich szkołach i przedszkolach (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 16.11.2022 r. (środa), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 320 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 15.11.2022 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń