logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Zadania organów prowadzących w nowym roku szkolnym- uchwała JST w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli z uwzględnieniem m.in. zmian w prawie oświatowym od 1 września 2022 r.

Cele i korzyści ze szkolenia:

W zawiązku z szeregiem zmian wprowadzonych w prawie oświatowym kierowana pozycja tematyki szkolenia obejmuje aktualizację dostosowania zmian w uchwale rady danej JST.dot. regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz wprowadzenia aktualizacji w innych uchwałach rady jst dot. nauczycieli.

W trakcie szkolenia zostanie dokonana analiza dot. opracowania, uzgadniania i zapisów w przedmiotowym akcie prawa miejscowego. Treść propozycji zapisów w uchwale w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zostanie uzupełniona projektem zapisów wynikających ze zmian w oświacie wymaganych do wdrożenia od 1 września 2022 – pomoc psychologiczno-pedagogiczna, nowozatrudnieni specjaliści, zmian w awansie zawodowym nauczycieli.

Część teoretyczna wzbogacona zostanie praktycznymi przykładami projektów uchwał, analizą rozstrzygnięć nadzorczych oraz pakietem wzorów uchwał, przykładów zapisów treści uchwał oraz wymaganej dokumentacji.

Adresaci szkolenia:

Osoby wykonujące czynności zarządcze oświatowe, osoby wykonujące zadania oświatowe z ramienia organu prowadzącego, przedstawicieli organów stanowiących i wykonawczych jst. oraz zainteresowanych dyrektorów szkół

Program nauczania:

 1. Podstawy prawne uwzględniane przy opracowaniu regulaminu wynagradzania nauczycieli. Wymagania prawne do konstruowania aktów prawnych, w tym aktów prawa miejscowego.
 2. Rola i zadania Rady danej JST w stosunku do nauczycieli wynikające z podziału kompetencji organu stanowiącego.
 3. Obowiązek uzgadniania projektu Uchwały ws. regulaminu wynagradzania nauczycieli. Szczegółowe uprawnienia resortowe określone w ustawie KN.
 4. Zadania Rady danej JST w stosunku do nauczycieli wynikające z regulacji znowelizowanej Ustawy o systemie oświaty i ustawy KN-obowiązujące od 1 września 2022 r.
 5. Informacje ogólne dot. szkół i placówek oświatowych, w których nauczyciele są objęci zapisami regulaminu wynagradzania (publiczne i niepubliczne)
 6. Zakres świadczeń i dodatków w Uchwale rady JST ws. regulaminu wynagradzania nauczycieli:
  • dodatek motywacyjny,
  • dodatek funkcyjny,
  • dodatek za uciążliwe warunki pracy,
  • dodatek za trudne warunki pracy,
  • dodatek za wychowawstwo,
  • dodatek dla opiekunów grup przedszkolnych,
  • dodatek dla opiekuna stażu,
  • wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe,
  • wynagrodzenie za godziny doraźnych zastępstw,
  • nagrody ze specjalnego funduszu nagród,
  • dodatek za szczególne warunki pracy,
  • inne ustalone przez JST dodatki.
 7. Wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za staż pracy z uwzględnieniem stopni awansu zawodowego, jakości realizowanych zadań oraz stażu pracy i formy zatrudnienia.
 8. Możliwość i zasady przyznawania dodatków regulowanych nauczycielom zatrudnionym w kilku szkołach.
 9. Zbieżność kilku dodatków regulowanych – określenie zasad przyznawania bądź odmowy przyznania kilku dodatków regulowanych nauczycielom i osobom sprawującym funkcje kierownicze.
 10. Dyskusja; analiza spraw indywidualnych w JST.

Osoba prowadząca kurs:

edukator, ekspert i trener – praktyk w realizacji prowadzenia i kierowania oświatą oraz zadań zarządczych w oświacie z pozycji organu nadzoru i samorządu. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w nadzorze pedagogicznym oraz na stanowisku doradcy prezydenta i naczelnika wydziału edukacji. Autorka lub współautorka centralnych (ministerialnych) programów dot. zarządzania oświatą. Ekspert i trener (od 2012 roku) w realizacji projektu EFS: „ Zarządzanie oświatą w samorządach”- Etap I, II oraz „Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie lokalnym ukierunkowanym na rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli” (2016-2020). Certyfikowany ekspert i ewaluator. Współpracuje z uczelniami wyższymi, gminami, szkołami, placówkami oświatowymi i innymi podmiotami w zakresie planowania, zarządzania szkołą, placówką oświatową oraz audytu i optymalizacji lokalnych systemów edukacyjnych.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Zadania organów prowadzących w nowym roku szkolnym- uchwała JST w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli z uwzględnieniem m.in. zmian w prawie oświatowym od 1 września 2022 r. (szkolenie on-line) potwierdzone

Rozpoczęcie: 10.10.2022 r. (poniedziałek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 320 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 09.10.2022 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń