logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Budowa, przebudowa, remont, utrzymanie, ochrona drogi w rachunkowości budżetowej zarządu dróg po zmianach ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju dróg i zmianach klasyfikacji budżetowej

Cele i korzyści ze szkolenia:

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie planowania budżetowego oraz ewidencji księgowej remontów i inwestycji drogowych finansowanych z środków budżetowych właściwego zarządcy drogi, współfinansowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego, przez budżet państwa oraz budżet UE, przez środki państwowego funduszu celowego jakim do końca 2022 roku jest Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, oraz przez środki BGK jakimi staną się środki RFRD, jakimi już są m.in. środki Krajowego Funduszu Drogowego, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i środki funduszu przeciwdziałania Covid-19 oraz środki Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

Na szkoleniu przedstawiony zostanie sposób ujęcia w księgach rachunkowych jednostki, dróg dotychczas niezaksięgowanych oraz wydatków bieżących i majątkowych dot. nowych inwestycji drogowych, ulepszeń dróg, remontów i utrzymania dróg, opłat za zajęcie pasa ruchu drogowego, zwrotów refundacji wydatków w świetle nadrzędnych zasad rachunkowości oraz zasad wyceny aktywów i pasywów obowiązujących w 2022 roku z uwzględnieniem zmian aktualniej klasyfikacji budżetowej wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Finansów z 15 lipca 2022 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych z wsteczną mocą w części od 1 stycznia 2022, w części od 12 stycznia 2022, w części od 24 lutego 2022 roku, w części od 23 kwietnia 2022, w części od 28 lipca 2022 i w części od 1 stycznia 2023 (Dz.U. z 27 lipca 2022 poz.1571).

Zmiany klasyfikacji budżetowej dla zadań finansowanych z środków RFRD będą obowiązywać od 1 stycznia 2023 roku po zmianie firmy organizacyjno-prawnej funduszu.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla służb finansowo-księgowych i kierownictwa gminnych, miejskich, powiatowych, wojewódzkich zarządów dróg oraz dla jednostek zarządzających drogami krajowymi i GDDKIA.

Program nauczania:

 1. Budżet jako podstawa gospodarki finansowej zarządu dróg – budżet jednostki samorządu terytorialnego, budżet państwa, budżet środków europejskich, państwowy fundusz celowy, środki funduszu Przeciwdziałania Covid-19 i Funduszu Pomocy Ukrainie oraz środki KFD w BGK.
 2. Zmiany w ustawie o drogach publicznych oraz zmiany zasad funkcjonowania Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych w świetle ustawy z 5 sierpnia 2022 o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz niektórych innych ustaw.
 3. Nadrzędne zasady rachunkowości budżetowej oraz zasady wyceny aktywów i pasywów obowiązujące w roku 2022 i na dzień bilansowy – dlaczego warto przyjąć i stosować KSR 11 „Środki trwałe” w zarządach dróg.
 4. Zasady przekazywania środków publicznych pomiędzy budżetami na remonty i inwestycje dróg będących lub/i nie będących własnością danej jednostki – ujęcie współfinansowania w budżetach jednostek współpracujących, np. współfinansowanie przez gminę lub powiat drogi wojewódzkiej, finansowanie drogi z KFD, z RFIL, z RFRD, z RFPŁPIS, z funduszu Covid, itp..
 5. Ewidencja księgowa współfinansowania w organie finansowym oraz w zarządzie dróg – klasyfikowanie wydatków budżetowych.
 6. Zmiany klasyfikacji budżetowej 2022 – cel i zakres zmian klasyfikacji budżetowej w rozporządzeniu Ministra Finansów z 15 lipca 2022 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych z wsteczną mocą w części od 1 stycznia 2022, w części od 12 stycznia 2022, w części od 24 lutego 2022 roku, w części od 23 kwietnia 2022, w części od 28 lipca 2022 i w części od 1 stycznia 2023.
 7. Nowa klasyfikacja środków funduszu przeciwdziałania COVID-19 oraz dofinansowania z środków BGK, klasyfikacja Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz klasyfikacja Funduszu Pomocy Ukrainie po zmianach rozporządzenia MF z 15 lipca 2022.
 8. Zmiany od 1 stycznia klasyfikacji dla środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
 9. Droga, odcinek drogi, wiadukt, itp. jako środek trwały – klasyfikacja środków trwałych (KŚT), ewidencja, wycena i odpisy umorzeniowe środków trwałych.
 10. Szczególny przypadek dot. wyceny dróg niezaksięgowanych – problem z ustaleniem ceny sprzedaży drogi wykluczonej z obrotu gospodarczego, wartość godziwa, zamortyzowany koszt odtworzenia jako alternatywa dla kosztownej wyceny przez biegłego, stanowisko KSR.
 11. Specyficzny problem tzw. niskocennych pozostałych środków trwałych finansowanych z wydatków bieżących.
 12. Ewidencja inwestycji drogowych, przebudowy i remontów dróg oraz opłat za zajęcie pasa ruchu drogowego.
 13. Wzory księgowań dotacji, płatności, finansowania z innych budżetów, zaliczek, refundacji i zwrotów wydatków dot. inwestycji i remontów dróg.
 14. Zobowiązania i zaangażowanie w rachunkowości i w sprawozdawczości budżetowej zarządów dróg oraz problem podatku VAT i specyficzny sposób jego księgowania.
 15. Zaangażowanie a rejestr umów – problem niezgodności danych w zakresie umów prezentowanych w zaangażowaniu i w rejestrze umów zarządu dróg.
 16. Kto prowadzi Centralny Rejestr Umów – Minister Finansów czy kierownik jednostki sektora finansów publicznych oraz jakie umowy wprowadza się do rejestru umów oraz rok 2024 jako termin wejścia w życie CRU.
 17. Obroty i salda poszczególnych kont jako dane księgowe, a zasady sporządzania sprawozdań zakresie budżetu państwa i budżetu środków europejskich – przykłady i schematy księgowań oraz powiązanie księgowości ze sprawozdawczością jednostek organizacyjnych GDDKIA.
 18. Obroty i salda poszczególnych kont jako dane księgowe a zasady sporządzania sprawozdania z państwowego funduszu celowego: Rb-33 – przykłady i schematy księgowań oraz powiązanie księgowości ze sprawozdawczością RFRD jako państwowego funduszu celowego (do czasu zmiany formy organizacyjno-prawnej RFRD).
 19. Obroty i salda poszczególnych kont jako dane księgowe, a zasady sporządzania sprawozdań zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego – przykłady i schematy księgowań oraz powiązanie księgowości ze sprawozdawczością w gminnych, powiatowych, wojewódzkich zarządach dróg.
 20. Zasady sporządzania sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych dla celów statystycznych w zakresie operacji finansowych: RB-N, RB-Z i inne – nowe rozporządzenie i wykaz najważniejszych zmian w sprawozdaniach za rok 2022.
 21. Analiza zgodności danych wykazywanych w rocznej sprawozdawczości budżetowej i finansowej jednostek budżetowych oraz przykłady potencjalnych nieprawidłowości w zarządach dróg.
 22. Odpowiedzi na pytania i wzory prawidłowych księgowań.

Osoba prowadząca kurs:

doświadczony wykładowca z ponad 20 letnią praktyką, specjalista od trudnych tematów, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. Autor podręcznika „Podstawy rachunkowości budżetowej”. Współautor raportu Banku Światowego „Porównanie polskich przepisów rachunkowości sektora publicznego z międzynarodowymi standardami rachunkowości sektora publicznego (MSRSP)”.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Budowa, przebudowa, remont, utrzymanie, ochrona drogi w rachunkowości budżetowej zarządu dróg po zmianach ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju dróg i zmianach klasyfikacji budżetowej (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 26.10.2022 r. (środa), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 25.10.2022 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń