logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Umowa, faktura, wyciąg bankowy czyli zaangażowanie, zobowiązanie, wydatek budżetowy w roku 2022

Cele i korzyści ze szkolenia:

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie zasad ustalania wyceny umów, wyceny zaangażowania, wyceny zobowiązań i wyceny wydatków budżetowych, zasad ich ewidencji księgowej na kontach pozabilansowych i bilansowych oraz zasad rzetelnej ich prezentacji w sprawozdawczości budżetowej i finansowej, z uwzględnieniem przykładów błędnej praktyki związanej z rozliczaniem podatku VAT i pomniejszaniem danych wykazywanych w sprawozdaniu o wydatkach typu „RB”, o podatek VAT naliczony do odliczenia, co spowoduje niezgodność danych wykazywanych w rejestrze umów dot. wartości umów z danymi wykazywanymi w sprawozdaniu typu „RB” w zakresie zaangażowania, zobowiązań i wydatków, które nie są wykazywane ani netto, ani brutto, lecz w cenie nabycia (bez podlegającego odliczeniu VAT).

Adresaci szkolenia:

Szkolenie dla wszystkich jednostek sektora finansów publicznych, szczególnie państwowych i samorządowych jednostek budżetowych, w tym jednostek dysponujących rachunkami dochodów własnych i funduszami celowymi, samorządowych zakładów budżetowych, ministerstw, urzędów wojewódzkich i administracji zespolonej, gmin, powiatów, województw i ich urzędów, a także dla jednostek budżetowych oświaty, pomocy społecznej, urzędów pracy, zarządów dróg, administracji zespolonej, inspekcji i inspektoratów, sądów i prokuratury, KAS, RIO, NIK, służb mundurowych organizacyjnych i innych.

Program nauczania:

 1. Podpisanie umowy jako zdarzenie gospodarcze, zdarzenia a operacje gospodarcze – umowa jako zaangażowanie (zdarzenie gospodarce) i jako zobowiązanie (operacja gospodarcza).
 2. Pojęcie i definicja zobowiązania – zobowiązania w kodeksie cywilnym a zobowiązania w ustawie o rachunkowości, rodzaje zobowiązań.
 3. Pojęcie i definicja zaangażowania – zaangażowanie a zobowiązanie i jego związek z momentem podpisania umowy, wydania decyzji, postanowienia, zaangażowanie jako etap poprzedzający powstanie zobowiązania.
 4. Przykłady z praktyki dotyczące powstania zaangażowania i zobowiązania – kiedy zaangażowanie powstaje przed zobowiązaniem a kiedy powstaje równocześnie ze zobowiązaniem oraz problem szczególny związany z podatkiem VAT i i pomniejszaniem danych wykazywanych w sprawozdaniu typu „RB” o podatek VAT naliczony do odliczenia, co powoduje niezgodność danych wykazywanych w rejestrze umów z danymi wykazywanymi w sprawozdaniu typu „RB”.
 5. Plan finansowy a zaangażowanie i zobowiązanie – kiedy mogą powstać problemy z dyscypliną finansów publicznych a kiedy dyscypliny nie ma oraz wyjaśnienie od kiedy Ministerstwo Finansów zrezygnowało z odniesienia do planu finansowego przy zaangażowaniu.
 6. Polityka rachunkowości i konta księgowe obowiązujące w roku 2022 – zasady funkcjonowania kont pozabilansowych 998, 999, 983, 984 i 985 dla zaangażowania oraz kont bilansowych dla zobowiązań.
 7. Szczególna rola zapewnienia finansowania lub dofinansowania z budżetu państwa w roku 2022 – konto 992.
 8. Zasady wyceny zaangażowania i zobowiązań na dzień ich powstania i na dzień bilansowy oraz na moment sprawozdawczy w świetle przepisów prawa bilansowego (ustawy o rachunkowości).
 9. Stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie rozrachunków z kontrahentami i jego zastosowanie w zakresie zaangażowania i zobowiązania.
 10. Nowe wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące rezerw i rozliczeń międzyokresowych czynnych i biernych oraz ich związek z zaangażowaniem i z zobowiązaniami wykazywanymi na dzień sprawozdawczy i dzień bilansowy.
 11. Miesiąc jako okres sprawozdawczy a problemy związane z zaliczaniem zobowiązań do właściwego okresu na przykładzie uproszczeń w polityce rachunkowości związanych z wpływem faktur do jednostki do 5-7 dnia miesiąca oraz problem dostaw niefakturowanych.
 12. Wyjaśnienie zasad ujmowania rezerw, biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz zobowiązań warunkowych w świetle Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 6 „Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe” – zobowiązania których termin wymagalności lub kwota nie są pewne i ich ujęcie na koncie 840, szacowanie prawdopodobnych zobowiązań związanych ze świadczeniami wykonanymi na rzecz jednostki po zmianie opisu konta 640, pozabilansowe zobowiązania warunkowe i ich przykłady,
 13. Ujednolicenie zasad ujmowania zobowiązań przyszłych okresów dotyczących czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, ich wyceny oraz kryteriów prezentacji i ujawniania w sprawozdaniu finansowym jednostki budżetowej – rozliczanie kosztów w czasie a zobowiązania okresu, decyzje przyznające świadczenia jako czynne RMK na koncie 640 i inne przykłady.
 14. Ujednolicenie zasad księgowania zaangażowania – umowy, decyzje i inne postanowienia na koncie 983 i 984 oraz 998 i 999 po zmianach opisów kont z roku 2018 obowiązujących w roku 2022.
 15. Problem szczególny dotyczący zobowiązań związanych z realizacją zadań zleconych w jednostkach samorządu terytorialnego oraz zobowiązań związanych z państwowymi funduszami celowymi u dysponenta funduszu, rachunkami dochodów własnych oświaty i placówek dyplomatycznych, a także zobowiązań i zaangażowania środków samorządowych zakładów budżetowych, w tym szczególny przypadek dotyczący zaangażowania na koncie 985.
 16. Uzgadnianie zobowiązań a zasady prezentacji zobowiązań budżetowych w sprawozdaniach typu ”RB” w zakresie wykonania budżetu państwa i budżetu środków europejskich oraz budżetu jednostki samorządu terytorialnego – odmienność zasad wykazywania zobowiązań budżetowych w sprawozdaniu RB-28, RB-28-PROGRAMY (WPR), RB-28UE (WPR), RB-28S i w sprawozdaniu RB-Z oraz w sprawozdaniu RB-BZ1 i RB-BZ2 a problem zobowiązań niewykazywanych w sprawozdaniach typu „RB” lecz wykazywanych w sprawozdawczości finansowej.
 17. Uzgadnianie zaangażowania a zasady prezentacji zaangażowania w sprawozdaniach typu „RB” według stanu na koniec okresu sprawozdawczego – typowe problemy i nieprawidłowości związane z obrotem strony Ma konta 998 w sprawozdaniach „RB” za lata minione i wg. stanu na 31 grudnia.
 18. Zasady prezentacji rzeczywistego stanu zobowiązań w sprawczości finansowej – zobowiązania w bilansie i w Informacji dodatkowej według stanu na 31 grudnia.
 19. Odpowiedzi na pytania.

Osoba prowadząca kurs:

doświadczony wykładowca z ponad 20 letnią praktyką, specjalista od trudnych tematów, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. Autor podręcznika „Podstawy rachunkowości budżetowej”. Współautor raportu Banku Światowego „Porównanie polskich przepisów rachunkowości sektora publicznego z międzynarodowymi standardami rachunkowości sektora publicznego (MSRSP)”.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Umowa, faktura, wyciąg bankowy czyli zaangażowanie, zobowiązanie, wydatek budżetowy w roku 2022 (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 21.10.2022 r. (piątek), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 20.10.2022 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń