logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Zasady gospodarki budżetowej żłobków- rozliczenie dofinansowania obniżenia opłaty otrzymanego od ZUS przez gminy i żłobki oraz zmiana klasyfikacji budżetowej

Cele i korzyści ze szkolenia:

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie zasad gospodarki finansowej i budżetowej żłobków i klubów dziecięcych jako jednostek sektora finansów publicznych, z uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania ustawy z 17 listopada 2021 o rodzinnym kapitale opiekuńczym i dofinansowania obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna wpływające na konto gminy lub żłobka od ZUS.

Do rozliczenia dofinansowania obniżenia opłaty nie są wymagane specjalne uchwały organów stanowiących, gdyż mają tu zastosowanie odpowiednio przepisy art. 60-67 ustawy o finansach publicznych. Samo dofinansowanie należy jedynie odpowiednio ująć w rachunkowości i w sprawozdawczości budżetowej żłobków i klubów dziecięcych jako jednostek budżetowych.

Na szkoleniu omówione zostaną również zmiany klasyfikacji budżetowej wprowadzone rozporządzeniem Ministra Finansów z 15 lipca 2022 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych z wsteczną mocą w części od 1 stycznia 2022, w części od 12 stycznia 2022, w części od 24 lutego 2022 roku, w części od 23 kwietnia 2022, w części od 28 lipca 2022 i w części od 1 stycznia 2023 (Dz.U. z 27 lipca 2022 poz.1571).

Adresaci szkolenia:

Szkolenie dla żłobków i klubów dziecięcych jako samorządowych jednostek budżetowych oraz urzędów gmin i miast i samorządowych centrów usług wspólnych.

Program nauczania:

 1. Zasady nadrzędne rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej samorządowych jednostek budżetowych – ustawa o finansach publicznych i ustawa o rachunkowości w praktyce gospodarki budżetowej żłobków w roku 2022.
 2. Zasady gospodarki budżetowej żłobków i klubów dziecięcych jako samorządowych jednostek budżetowych oraz ich powiązanie z budżetem jednostki samorządu terytorialnego – specyfika funkcjonowania zespołów żłobków lub klubów dziecięcych i ich wspólna obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna, w tym połączeniu z przedszkolami.
 3. Zmiany klasyfikacji budżetowej z lipca 2022 – cel i zakres zmian klasyfikacji budżetowej w rozporządzeniu Ministra Finansów z 15 lipca 2022 zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych i wsteczny termin wejścia niektórych zmian oraz ich zastosowanie w żłobkach i klubach dziecięcych.
 4. Nowe działy, rozdziały, paragrafy dochodów i wydatków oraz inne zmiany z lipca 2022 w klasyfikacji budżetowej dla żłobków – nowy rozdział dla RKO.
 5. Zasady ustalania opłat za pobyt oraz wyżywienie dzieci w żłobkach lub klubach dziecięcych – kompetencje organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego i charakter pobieranych opłat oraz wyjaśnienie dlaczego nie ma obowiązku podejmowania specjalnych uchwał w zakresie ujęcia w budżecie i rozliczenia dofinansowania obniżenia opłaty.
 6. Ustalanie wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobku, klubie dziecięcym i u dziennego opiekuna – opłaty jako dochód budżetu jednostki samorządu terytorialnego i zasady ich ustalania i poboru w świetle art. 60-67 ustawy o finansach publicznych oraz orzecznictwa TK i NSA i sprzecznych z nimi indywidualnych interpretacji podatkowych.
 7. Opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobku, klubie dziecięcym a podatek VAT – wpływ interpretacji ogólnej nr PT1.8101.3.2019 MF z dnia 10 czerwca 2020 r. na brak opodatkowania VAT opłat pobieranych przez samorządowe jednostki budżetowe.
 8. Zakres zastosowania KPA i działu III ustawy Ordynacja podatkowa do opłat za pobyt i wyżywienie, w tym do dofinansowania obniżenia opłaty otrzymywanego od ZUS – jaki ustalić termin zapłaty opłaty za pobyt i wyżywienie aby nie powstawały zaległości rodziców jeśli wyznaczony termin będzie przed 20 dniem miesiąca: statut, decyzja, czy uchwała ustalająca wysokość opłaty oraz jak rozliczyć środki od ZUS jako od „trzeciej osoby” powodujące powstanie nadpłaty rodziców w przypadku przelewu obejmującego kilka zaległych miesięcy.
 9. Zasady księgowego ujęcia dofinansowania obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna otrzymanego od ZUS w samorządowej jednostce budżetowej (księgowania organ/urząd/jednostka) niezależnie od tego na jaki rachunek (organu lub żłobka) wpłynie dofinansowanie obniżenia opłaty.
 10. Aktywa trwałe i aktywa obrotowe w żłobkach i klubach dziecięcych a zakres zastosowania paragrafu 424 i 421 i nowych paragrafów na pomoc Ukrainie do finansowania wydatków bieżących oraz paragrafu 605 i 606 i innych do finansowania wydatków majątkowych.
 11. Wzory i schematy typowych księgowań oraz ich wpływ na ujęcie danych w sprawozdaniach typu „RB” i w sprawozdaniu finansowym.
 12. Odpowiedzi na pytania.

Osoba prowadząca kurs:

doświadczony wykładowca z ponad 20 letnią praktyką, specjalista od trudnych tematów, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. Autor podręcznika „Podstawy rachunkowości budżetowej”. Współautor raportu Banku Światowego „Porównanie polskich przepisów rachunkowości sektora publicznego z międzynarodowymi standardami rachunkowości sektora publicznego (MSRSP)”.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Zasady gospodarki budżetowej żłobków- rozliczenie dofinansowania obniżenia opłaty otrzymanego od ZUS przez gminy i żłobki oraz zmiana klasyfikacji budżetowej (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 19.10.2022 r. (środa), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 18.10.2022 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń