logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Gmina i Skarb Państwa wobec posiadacza nieruchomości publicznej – praktyka, orzecznictwo, stanowiska organów kontroli

Cel i korzyści z udziału w szkoleniu:

Celem szkolenia jest omówienie praktycznych problemów związanych z posiadaniem nieruchomości Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Szkolenie będzie prowadzone w uwzględnieniem zabezpieczenia interesów właściciela nieruchomości przez organ gospodarujący zasobem i będzie się koncentrowało na władaniu nieruchomością bez tytułu prawnego. Przedmiotem szkolenia będą szczególnie relacje na linii: posiadacz – właściciel nieruchomości i przeciwdziałanie postaniu po stronie posiadacza roszczeń o charakterze majątkowym, które mógłby kierować do właściciela. Zagadnienia szkoleniowe zostaną omówione w oparciu o aktualne orzecznictwo raz poglądy organów kontroli.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie jest skierowane przede wszystkim do pracowników samorządu i organów Skarbu Państwa zajmujących się oddawaniem nieruchomości w najem i dzierżawę, ustalaniem należności za korzystanie z nieruchomości oraz regulowaniem stanów prawnych nieruchomości zasobu, szczególnie pracowników rozpoczynających pracę lub chcących usystematyzować swoją wiedzę na ten temat.

Program nauczania:

 1. Posiadanie nieruchomości jako stan regulowany przez prawo – obowiązki i uprawnienia posiadacza
  1. Definicja posiadania rzeczy wraz z praktycznym odniesieniem do nieruchomości publicznej – jakie stany faktyczne wyłączają posiadanie nieruchomości? Czy do posiadania konieczne jest stałe przebywanie na nieruchomości? Czy
  2. Posiadanie samoistne i posiadanie zależne – podstawowe kryteria rozróżnienia oraz omówienie dowodów mogących potwierdzić posiadanie zależne.
  3. Dobra i zła wiara posiadacza oraz jej wpływ na zakres ochrony prawnej i obowiązków posiadacza. Jakie obowiązki wobec właściciela ma posiadacz w dobrej wierze, a jakie są obowiązki posiadacza w złej wierze?
  4. Czy w ramach umowy najmu i dzierżawy można być posiadaczem w dobrej lub złej wierze?
  5. Domniemania prawne dotyczące posiadania oraz ich praktyczne omówienie:
   1. Domniemanie dobrej wiary;
   2. Domniemanie posiadania samoistnego;
   3. Domniemanie ciągłości posiadania;
   4. Domniemanie zgodności posiadania z prawem;
   5. Wejście w posiadanie oraz zakończenie posiadania. Wydanie rzeczy właścicielowi – jakie warunki formalne i faktyczne muszą zostać spełnione celem stwierdzenia, że doszło do wydania nieruchomości i odzyskania władztwa właściciela nad nieruchomością?
 2. Prawna ochrona własności a ochrona posiadania.
  1. Obrona konieczna posiadacza i dozwolona samopomoc w zwalczaniu naruszenia posiadania – podstawy i warunki stosowania aktywnej obrony przed naruszaniem jego władztwa nad rzeczą.
  2. Roszczenie zaprzestanie naruszeń posiadania i roszczenie o przywrócenie posiadania – czy jest to roszczenie alternatywne dla roszczeń właściciela nieruchomości i kiedy może być stosowane?
  3. Roszczenie o zwrot/wydanie nieruchomości – omówienie konstrukcji roszczenia właściciela oraz warunków jego skutecznej realizacji.
  4. Roszczenia przeciwko posiadaczowi o wynagrodzenie za korzystanie z nieruchomości i rozliczenia związane ze stanem nieruchomości.
 3. Roszczenia związane z zagospodarowaniem nieruchomości przez posiadacza.
  1. Roszczenia związane z zabudową nieruchomości przez posiadacza – art. 231 § 1 i § 2 k.c., art. 151 k.c.
  2. Roszczenia posiadacza o zwrot nakładów na nieruchomość – dopuszczalność roszczeń o nakłady, zasady przedawnienia oraz sposoby wykonania takich roszczeń przez właściciela.
 4. Skutki prawne posiadania nieruchomości publicznej
  1. Zasiedzenie własności (współwłasności) nieruchomości publicznej lub ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomości:
   1. Przesłanki zasiedzenia;
   2. Skutki zasiedzenia;
   3. Tryb stwierdzania zasiedzenia;
   4. Sposoby przeciwdziałania przez właściciela zasiedzeniu jego nieruchomości.

   Osoba prowadząca szkolenie:

   doświadczony trener, od 2008 roku prowadzi wysoko oceniane szkolenia z zakresu gospodarki nieruchomościami publicznymi i obrotu nieruchomościami. Absolwent studiów doktoranckich na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Absolwent aplikacji sądowej (egzamin sędziowski złożony w 2008 roku). Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu gospodarowania nieruchomościami publicznymi, cywilno-prawnych aspektów obrotu nieruchomościami i zamówień publicznych.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Gmina i Skarb Państwa wobec posiadacza nieruchomości publicznej – praktyka, orzecznictwo, stanowiska organów kontroli (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 06.10.2022 r. (czwartek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 320 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 05.10.2022 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń