logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Audyt i kontrola w zamówieniach publicznych

Cel i korzyści ze szkolenia:

Zapoznanie Słuchaczy z zasadami weryfikowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, także w oparciu o ustawę z dnia 11 września Prawo zamówień publicznych.

Zapewnienie niezbędnej wiedzy na temat roli i organizacji audytu wewnętrznego w zakresie oceny realizacji zamówień publicznych oraz oceny systemów kontroli zarządczej w tym obszarze. Zapewnienie niezbędnej wiedzy na temat realizacji zadania audytowego, technik i metod audytu wewnętrznego, ze szczególnym uwzględnieniem analizy ryzyka w obszarze zamówień publicznych realizowanych w oparciu o nową ustawę Prawo zamówień publicznych. Przygotowanie do zarządzania w jednostkach sektora finansów publicznych, w szczególności w zakresie systemem zamówień publicznych w oparciu o nową ustawę Prawo zamówień publicznych.

Zapewniamy ciekawe i przydatne materiały szkoleniowe:

Kwestionariusz – kontroli do oceny respektowania nowej ustawy Pzp. – w zakresie istotnych elementów ułatwi

Zamawiającym – do samokontroli poprawności czynności i dokumentacji związanej z podmiotowymi warunkami udziału w postępowaniu w oparciu o aktualną i nową ustawę;

Audytorom i kontrolującym – do wykorzystania jako gotowe narzędzie pracy do oceny poprawności realizacji czynności i dokumentacji związanych z kwestią warunków udziału w postępowaniu.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie adresowane jest do audytorów, kontrolujących, osób zajmujących kierownicze stanowiska, specjalistów i pracowników ds. zamówień publicznych oraz innych osób, które współpracują z tym sektorem lub przygotowujących się do pracy w tym obszarze, pragnących pogłębić wiedzę z zakresu zarządzania systemem zamówień publicznych, audytu zamówień.

Program nauczania:

 1. Planowanie audytu wewnętrznego w obszarze zamówień publicznych
 2. Współpraca audytora wewnętrznego z kierownictwem, zewnętrznymi organami kontroli i pozostałymi pracownikami jednostki.
 3. Adekwatna organizacja audytu wewnętrznego w jednostce sektora finansów publicznych.
 4. Nowe zasady kontroli zamówień publicznych –

  w nowej ustawie Pzp.

  1. Odpowiedzialność kierownika w zakresie organizacji i kontroli i audytu zamówień
  2. System zamówień publicznych – ocena w zakresie:
   • organizacji udzielania zamówień publicznych,
   • kompetencji zasobów kadrowych,
   • organizacji pracy przy udzielaniu zamówień publicznych,
   • planowania zamówień publicznych,
   • wewnętrznych procedur w zakresie zamówień publicznych – w oparciu o nową ustawę Pzp.
   • systemu doskonalenia kadr w zakresie zamówień publicznych,
   • monitorowania ryzyk i zagrożeń w funkcjonującym systemie zamówień publicznych,
  3. Ryzyka w zamówieniach publicznych:
   1. zjawiska systemowe,
   2. błędna interpretacja przepisów, w tym przepisów nowej ustawy Pzp.
   3. czynności prawne mające na celu obejście przepisów prawa zamówień publicznych,
   4. działania utrudniające prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w warunkach konkurencyjnych,
   5. nieuzasadnione odstępstwo od trybu przetargu nieograniczonego na rzecz trybów niekonkurencyjnych,
   6. ograniczanie konkurencji.
  4. Przygotowanie postępowania – ocena:
   1. prawidłowości analizy potrzeb
   2. prawidłowości opisu przedmiotu zamówienia,
   3. prawidłowości oszacowania wartości zamówienia,
   4. prawidłowości doboru procedury zamówienia,
   5. organizacji pracy przy przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
  5. Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – ocena:
   1. poprawności ogłoszenia o zamówieniu, poprawności zmiany ogłoszeń,
   2. poprawności specyfikacji (SWZ)warunków zamówienia, opisu potrzeb i wymagań (OPW)
   3. komunikacji z Wykonawcami,
   4. procedury wyjaśnień i zmiany siwz,
   5. poprawności zmiany ogłoszeń,
   6. weryfikacji rażąco niskiej ceny,
   7. wezwania do złożenia wyjaśnień na podstawie
   8. poprawienia omyłek w ofertach
   9. wezwania do złożenia wyjaśnień
   10. wezwania do złożenia, uzupełnienia dokumentów podmiotowych, przedmiotowych – nowe zasady
   11. weryfikacji w zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
   12. weryfikacji w zakresie określania kryteriów pozacenowych,
   13. weryfikacji w zakresie oceny ofert,
   14. weryfikacji w zakresie oceny JEDZ,
   15. czynności informacyjnych dokonywanych przez Zamawiającego,
   16. czynności poprzedzających zawarcie umowy.
  6. Audyt czynności dokumentowania postępowania:
   1. ocena poprawności dokumentowania,
   2. ocena poprawności udostępnienia dokumentacji z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
   3. ocena przechowywania dokumentacji z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
   4. ocena ochrony danych osobowych w zamówieniach publicznych;
  7. Warsztat audytorski – prezentacja praktycznych narzędzi przydatnych w ocenie prawidłowości realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
  8. Audyt umowy:
   1. audyt poprawności konstrukcji umowy,
   2. audyt poprawności zmian umowy,
   3. audyt poprawności odstąpienia od umowy,
   4. audyt poprawności rozwiązania umowy.
  9. Ocena stopnia przygotowania lub realizacji elektronizacji w zamówieniach publicznych.
  10. Pytania zainicjowane przez uczestników – rozwiązywanie problemów.

  Osoba prowadząca kurs:

  trener od 2003 roku, zrealizowała kilka tysięcy godzin szkoleniowych potwierdzonych referencjami, audytor, ekspert i trener z doświadczeniem w zakresie kontroli, audytu w obszarze zamówień publicznych. Arbiter z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w latach 2004 – 2007. Certyfikowany ekspert ds. zamówień publicznych w specjalności doradca i szkoleniowiec – projekt KIGNET podsieć LEX, Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Audyt i kontrola w zamówieniach publicznych (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 01.02.2022 r. (wtorek), godz. 10.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 12

Cena: 700 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

szkolenie dwudniowe

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 31.01.2022 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń