logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Użytkowanie wieczyste i opłata przekształceniowa

Cele i korzyści ze szkolenia:

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie zasad rachunkowości gruntów otrzymanych i oddanych w użytkowanie wieczyste oraz przepisów tzw. Nowego Polskiego Ładu dotyczących szczególnego momentu powstania obowiązku podatkowego dla określonych czynności dokonywanych z mocy prawa oraz zasad księgowego ujęcia przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności tych gruntów, w świetle ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Na szkoleniu omówiona zostanie interpretacja ogólna Ministra Finansów z 22 grudnia 2021 roku w sprawie opodatkowania VAT przekształcenia z mocy prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wyrok TSUE dot. opodatkowania VAT opłaty przekształceniowej i odmienne od orzeczenia TSUE i interpretacji ogólnej MF wyroki polskiego Trybunału Konstytucyjnego, wraz z zignorowanymi przez TSUE (i MF z KAS) przepisami ustawy o finansach publicznych, o których nie wspomina ani Rzecznik TSUE, ani uzasadnienie wyroku TSUE, ani interpretacja ogólna MF z 22 grudnia 2021 roku, a które wpływają na brak opodatkowania VAT opłaty przekształceniowej. Wielokrotnie bowiem w minionych okresach zmieniało się stanowisko KAS w zakresie czynności opodatkowanych VAT np. żywienie i pobyty w żłóbkach, przedszkolach, szkołach. Opłata przekształceniowa tak jak wspomniane należności żłobków przedszkoli, szkół jest przecież daniną publicznoprawną niepodatkową. Jednostki samorządu terytorialnego powinny zatem zacząć myśleć o odzyskaniu nadpłaconego podatku VAT.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie dla skarbników, głównych księgowych i księgowych gmin, powiatów, województw zajmujących się użytkowaniem wieczystym i opłatami z nim związanymi, a także dla: dyrektora oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, dyrektora oddziału regionalnego Agencji Mienia Wojskowego, dyrektora Zarządu Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Program nauczania:

  1. Użytkowanie wieczyste i problemy księgowe z lat minionych – typowe rozwiązania funkcjonujące w praktyce w zakresie gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste: ewidencja pozabilansowa (np.: Poznań, Gliwice), ewidencja bilansowa jako środek trwały (np.: Lublin), ewidencja bilansowa jako nieruchomość inwestycyjna (np.: Warszawa), problemy z podatkiem VAT.
  2. Zasady wyceny gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste i najważniejsze księgowania związane z gruntami oddanymi w użytkowanie wieczyste – przekształcenie z dniem 1 stycznia 2019 prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów i ich wykreślenie z mocy prawa z ewidencji bilansowej dla gruntów stanowiących własność jednostki samorządu terytorialnego oraz z ewidencji pozabilansowej w zakresie zadania zleconego.
  3. Zasady rozliczania wpływów osiąganych z opłat i opłat jednorazowych w odniesieniu do gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, reprezentowanego przez starostę wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej – jak liczyć 25/75 od kwoty netto czy brutto.
  4. Analiza dość kontrowersyjnego stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie ujęcia, wyceny i prezentacji gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste w sprawozdaniach finansowych jednostek samorządu terytorialnego, a także w sprawie przekształcenia prawa wieczystego użytkowania tych gruntów w prawo własności.- przyjmować czy nie przyjmować stanowisko KSR i ewentualne zastosowanie stanowiska KSR po raz pierwszy.
  5. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności użytkownika w świetle stanowiska KSR – naruszenia prawa materialnego związane z ujmowaniem opłaty przekształceniowej na koncie 800 i księgowaniem faktur VAT bez ich wpływu na wynik finansowy za dany rok.
  6. Zmiana podejścia KAS do użytkowania wieczystego po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w sprawie C-604/19 Gmina Wrocław przeciwko Dyrektorowi Krajowej Informacji Skarbowej – interpretacja ogólna Ministra Finansów z 22 grudnia 2021 roku w sprawie opodatkowania VAT przekształcenia z mocy prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, nowe interpretacje indywidualne (np.: sygnatura: 0113-KDIPT1-2.4012.525.2021.2.KW) i ich negatywne konsekwencje dla jednostek samorządu terytorialnego.
  7. Opłata przekształceniowa jako danina publicznoprawna niepodatkowa w świetle stanowiska RIO i jej związek z obwiązującymi od 1 stycznia 2010 roku przepisami art. 60-67 ustawy o finansach publicznych.
  8. Opłata przekształceniowa jako danina publicznoprawna niepodatkowa w świetle ugruntowanej linii orzeczniczej naszego Trybunału Konstytucyjnego – analiza stanowiska rzecznika TSUE oraz wyroku TSUE, a nieznane TSUE orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego.
  9. Czy Nowy Polski Ład wprowadza kolizję z zapisami systemowymi ustawy o finansach publicznych – kogo słuchać: TSUE, Nowy Polski Ład i opodatkować VAT opłatę przekształceniową, czy zastosować ustawę o finansach publicznych i orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego i nie opodatkowywać VAT opłaty przekształceniowej, a może po jej opodatkowaniu domagać się zwrotu nadpłaconego VAT od KAS i MF?
  10. Odpowiedzi na pytania.

Osoba prowadząca kurs:

doświadczony wykładowca z ponad 20 letnią praktyką, specjalista od trudnych tematów, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. Autor podręcznika „Podstawy rachunkowości budżetowej”. Współautor raportu Banku Światowego „Porównanie polskich przepisów rachunkowości sektora publicznego z międzynarodowymi standardami rachunkowości sektora publicznego (MSRSP)”.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Użytkowanie wieczyste i opłata przekształceniowa (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 20.10.2022 r. (czwartek), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 19.10.2022 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń