logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Jak skutecznie egzekwować podatki, w tym od podatnika trudnego – wybrane aktualne i praktyczne problemy

Cel i korzyści ze szkolenia:

Celem szkolenia jest przede wszystkim przedstawienie problematyki egzekwowania podatków. Na przykładach zostaną wyjaśnione następujące zagadnienia:

Adresaci szkolenia:

Szkolenie przeznaczone dla pracowników gminnych organów podatkowych, osób zajmujących się egzekucja podatkową.

Program nauczania:

 1. Rozliczanie kosztów egzekucyjnych po rewolucyjnych zmianach postępowania egzekucyjnego, w tym:
  • jak uniknąć obciążenia kosztami egzekucyjnymi?, jakie argumenty podnosić? sposoby rozwiązania problemu,
  • opłata manipulacyjna – czy od każdego tytułu odrębnie, kto będzie nią obciążony, kto ją będzie egzekwował i kiedy?,
  • czy jeżeli dłużnik jest nieściągalny, to US naliczy opłatę manipulacyjną wierzycielowi?,
  • czy opłata 40 zł jest naliczana za każdy wystawiony tytuł, który wpłynął do US, czy za każdy nieściągalny tytuł?
 2. Egzekwowanie podatków w 2022 r., w tym:
  • odzyskiwanie zaległości po zmarłym podatniku (procedury, krok po kroku jakie działania i kiedy można podjąć wobec spadkobiercy?),
  • skarga pauliańska jako sposób na odzyskiwanie długów,
  • rozliczanie wpłat inkasentów w kontekście art. 62 Ordynacji podatkowej (uwaga!!! najnowsze wyrok w tym zakresie), stosowanie art. 62 § 2 Ordynacji podatkowej w praktyce (przykłady, różne konfiguracje), czy stosujemy ten przepis wobec inkasentów?,
  • Krajowy Rejestr Zadłużonych? Jakie informacje z niego będzie można uzyskać i w jakim celu?,
  • czym jest Rejestr Należności Publicznoprawnych i do czego służy?
  • czym jest Rejestr Dłużników Niewypłacalnych i do czego służy?.
  • sądowe wyjawienie majątku, kiedy z niego korzystać?,
  • wnioski wierzyciela o wpisanie zaległości podatkowych do Krajowego Rejestru Sądowego; kiedy korzystać z tego instrumentu?,
  • co dalej z przedawnieniem zobowiązań podatkowych?, czy zobowiązania podatkowe zabezpieczone hipoteką ulegają przedawnieniu czy jednak zabezpieczone są na zawsze? Najświeższe orzecznictwo w tym zakresie,
  • czy gmina powinna podjąć czynności celem wykreślenia wpisu hipotecznego/zastawu? Jakie?, kto podejmuje działania w tym zakresie?, zaświadczenie potrzebne do wykreślenia wpisu hipotecznego?,
  • czy legalne jest wszczynanie postępowania podatkowego tuż przed upływem terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego? Najświeższe orzecznictwo w tym zakresie,
  • czy egzekucja bez doręczenia decyzji wywołuje skutek w postaci przerwania biegu terminu przedawnienia?,
  • jakie działania może podjąć wierzyciel, gdy dłużnik nie chce ujawnić swego majątku? – najnowsze orzeczenie w tym zakresie,
  • wyzbywanie się majątku przez podatnika z obawy przed egzekucją; jakie działania może podjąć gmina, jeśli nie ma zabezpieczenia hipotecznego?,
  • wyzbywanie się majątku przez podatnika z obawy przed egzekucją; jakie działania może podjąć gmina, w przypadku zabezpieczenia hipotecznego?,
  • wstrzymanie biegu terminu załatwiania spraw administracyjnych, czy można stosować ten instrument do podatków?,
  • okres obowiązywania art. 15 zzs specustawy z dnia 2 marca 2020 r. – czy od 14 marca 2020 r. czy 20 marca 2020 r., czy od 31 marca 2020 r. – linia orzecznicza w tym zakresie. Co to znaczy zawieszenie (wstrzymanie) biegu terminu prawa procesowego? Jak liczyć termin zawieszenia dla upomnienia?,
  • data ”odmrożenia” terminów procesowych (23 maja, 24 maja czy 25 maja 2020 r. – najświeższe orzeczenie NSA w tym zakresie),
  • doręczenia pocztowe. Co dalej z awizem? Data doręczenia – jak ją ustalać przy wysyłaniu decyzji, upomnień? – zmiana przepisów, przepisy przejściowe, jak je stosować w praktyce? Jak liczyć termin doręczenia dla upomnienia?,
  • wstrzymanie administracyjnego postępowania egzekucyjnego w związku z covid-19?,
  • wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych w czasie epidemii,
  • czy tarcza antykryzysowa zawiesza w okresie epidemii bieg terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych?.
 3. Podatnik „trudny”:
  • postępowanie organu podatkowego, gdy dłużnik mieszka poza granicami kraju, w tym czy organ podatkowy musi wystawić i doręczyć upomnienie? Co dalej z doręczeniem pism/tytułów wykonawczych?
  • jak wyegzekwować podatek od spółki z o.o., która ma zaległości, a która już nie istnieje? Dana nieruchomość jest sprzedawana różnym spółkom w których prezesem jest ciągle ta sama osoba, przy czym decyzje podatkowe nie są uchylane?,
  • zastosowanie środka egzekucyjnego wobec jednego ze współwłaścicieli a bieg terminu przedawnienia? Jak dokonać odpisu na koncie?,
  • czy jeśli wobec jednego ze współwłaścicieli ogłoszono upadłość, to czy wobec drugiego można prowadzić egzekucję ze zgłoszonej wierzytelności? Czy zaległości zgłoszone do syndyka należy wykazać w sprawozdaniu Rb-27 w „zaległościach netto”? ,
  • czy organ może zwrócić się do US z pismem o udzielenie informacji o spadkobiercach zmarłego dłużnika?,
  • czy zaległości za 2015 r. można odpisać? Czy w związku z covid-19 termin przedawnienia uległ przesunięciu? UWAGA zmiana linii orzeczniczej w zakresie przedawnienia zobowiązań podatkowych,
  • decyzją z 2020 r. rozłożono podatnikowi zaległości na 36 rat. Decyzją z dnia 15.01.2021 r. zmieniono harmonogram płatności rat począwszy od raty 6. Podatnik z pierwszej decyzji nie dotrzymał terminu płatności 4 i 5 raty. Co w przypadku gdy nie zapłaci 6 raty z nowej decyzji? Czy decyzja wygaśnie?,
  • spółka z o.o. jest w likwidacji. Czy upomnienie należy wysyłać do likwidatora? Czy dalej na adres spółki?,
  • czy można wysłać drugi tytuł wykonawczy na zaległość w kwocie 70 zł, bo tyle dłużnik miał przypisu za 2020 r. , czy czekać do końca 2021 r. , aby kwota była wyższa niż 116 zł?,
  • czy gmina może wpisywać osoby posiadające zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Krajowego Rejestru Długów, jeśli tak to jakie procedury należy wdrożyć?,
  • jeśli firma jest w restrukturyzacji, to czy można wystawić upomnienie i tytuł wykonawczy? Do kogo kierować, czy do siedziby firmy?,
  • jak przyłączyć się do egzekucji prowadzonej przez Komornika Sądowego jeśli nie nastąpił zbieg egzekucji, a wiemy ze Komornik prowadzi egzekucję wobec zobowiązanego?,
  • organ podatkowy chce zabezpieczyć dług hipoteką. Co zrobić, gdy tytuł wykonawczy został wystawiony na jednego z dwóch właścicieli
  • co organ podatkowy może zrobić z długiem, jeśli Naczelnik Urzędu Skarbowego umorzył postępowanie, a organ nie jest w stanie poznać nowych składników majątkowych, żeby wszcząć ponownie postępowanie?,
  • jeżeli w postępowaniu egzekucyjnym wszczętym po 30 lipca wierzyciel poinformuje o przedawnieniu zobowiązania. Jak powinien postąpić organ? Do tej pory była to jedna z przesłanek umorzenia. Teraz jej nie ma.
  • kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku postanowienia o przybiciu?
 4. Podatnik w upadłości, w tym:
  • czy można prowadzić egzekucję wobec tego podmiotu,
  • skutki dla organu podatkowego w przypadku sprzedaży egzekucyjnej nieruchomości należących do podatnika w upadłości,
  • czy nabywca przejmuje długi podatnika?,
  • kiedy odpisać z ewidencji księgowej zaległości pochodzące od podmiotów w upadłości?,
  • czy istnieje możliwość egzekucji zaległości po zakończeniu postępowania upadłościowego?,
  • czy możemy dokonać odpisu aktualizującego należności wobec podatnika w restrukturyzacji/upadłości? Kiedy?,
 5. Podatnik w restrukturyzacji, w tym:
  • czy istnieje możliwość prowadzenia egzekucji wobec podatnika w restrukturyzacji,
  • czy otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego przerywa bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego?,
  • co z należnościami, które powstały przed otwarciem i po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego?,
  • czy możemy ich dochodzić w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego?,
  • czy sprzedaż nieruchomości w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego wywołuje skutki sprzedaży egzekucyjnej?,
  • czy objęcie zaległości podatkowej postępowaniem restrukturyzacyjnym daję podstawę do wydania zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach wobec urzędu skarbowego
 6. Czy kwoty wyegzekwowane przez poborcę skarbowego stanowią dobrowolną wpłatę podatnika?
 7. Czy dobrowolna wpłata podczas egzekucji to środek egzekucyjny?
 8. Czy umorzenie postępowania egzekucyjnego przez urząd skarbowy przerywa bieg terminu przedawnienia oraz czy jest podstawą do dokonania odpisu zaległości podatkowej na koncie podatnika?,
 9. Problematyka inkasenta i inkasa:
  • najczęściej występujące nieprawidłowości w praktyce nadzorczej w zakresie inkasentów,
  • czy pobór podatków i opłat w drodze inkasa może obejmować należne odsetki, koszty upomnienia a także zaległości podatkowe?,
  • czy inkasent może znać dane podatników, od których ma pobrać podatek i czy może znać kwotę podatku do pobrania,
  • czy inkasent może pobierać podatki lokalne od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie?,
  • czy można zapłacić podatek u inkasenta kartą?,
  • czy można – w uchwale – uzależnić wysokość wynagrodzenia za inkaso od terminowych wpłat?
 10. Najnowsze orzecznictwo w zakresie:
  • rozliczania wpłat podatkowych,
  • odpowiedzialności członka zarządu za zaległości spółki,
  • terminu zawieszenia biegu terminów procesowych,
  • terminu odmrożenia terminów procesowych (jakich?),
  • zwrotu nadpłaty,
  • zobowiązań podatkowych zabezpieczonych hipoteką – co dalej? Najnowszy wyrok TK,
  • egzekucji bez doręczenia decyzji – czy jest legalna?,
  • wpisu hipotecznego przy podaniu błędnego adresu dłużnika– czy taki wpis będzie skuteczny,
  • zasadności zawieszenia biegu terminu przedawnienia przez wszczęcie postępowania karno-skarbowego,
  • egzekucji wobec podatnika w upadłości,
  • skuteczności zastosowanego środka egzekucyjnego w przypadku ogłoszenia upadłości,
  • wykreślenia wpisu hipotecznego,
  • momentu powstania obowiązku podatkowego przy przybiciu,
  • legalności wszczynania postępowań tuż przed przedawnieniem.
 11. Pytania i odpowiedzi.

Osoba prowadząca kurs:

radca prawny, z wieloletnim doświadczeniem w kontroli jednostek samorządu terytorialnego, doświadczony trener w zakresie podatków i opłat lokalnych, w tym wymiaru, ewidencji księgowej i egzekwowania podatków i opłat, a także pomocy publicznej, wykładowca w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w zakresie finansów publicznych, w tym Ordynacji podatkowej.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Jak skutecznie egzekwować podatki, w tym od podatnika trudnego – wybrane aktualne i praktyczne problemy (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 31.10.2022 r. (poniedziałek), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 30.10.2022 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń