logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Fundusz Pomocy i pomoc dla obywateli Ukrainy po zmianach klasyfikacji budżetowej

Cele i korzyści ze szkolenia:

Ustawa z 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oprócz przepisów legalizujących pobyt obywateli Ukrainy w Polsce reguluje również zasady udzielania pomocy obywatelom Ukrainy przez wojewodów, jednostki samorządu terytorialnego oraz przez inne jednostki sektora finansów publicznych.

Utworzono Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy oraz zdefiniowano nowe zadania własne i zlecone jednostek samorządu terytorialnego. W związku z ustawą z wsteczną mocą od 24 lutego dokonano w czerwcu 2022 roku zmian w klasyfikacji budżetowej, które umożliwią identyfikację środków przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy. Z uwagi na szeroki zakres działań, które mogą być realizowane w ramach pomocy przyjęte rozwiązanie (tj. utworzenie nowych paragrafów) umożliwi również identyfikację obszarów w jakich udzielana jest pomoc obywatelom Ukrainy poprzez zastosowanie rozdziałów właściwych dla rodzaju działalności. Część wprowadzonych paragrafów wydatków, tj. 328, 329, 435, 437, 474, 475 i 483-486 znajdzie zastosowanie wyłącznie w jednostkach samorządu terytorialnego. Natomiast w zakresie wydatków na wsparcie społeczności lokalnych i regionalnych innych państw, o którym mowa w art. 98 ust. 2 ustawy zastosowanie znajdzie istniejący paragraf „274 Pomoc zagraniczna”.

Celem szkolenia jest podniesieni kwalifikacji w zakresie prawidłowego ujęcia pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy w budżecie, w planie finansowym, w rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej i finansowej jednostek realizujących zadania wynikające z nowych przepisów. Na szkoleniu omówione zostaną również zasady funkcjonowania Funduszu Pomocy, który działa analogiczne jak fundusz przeciwdziałania Covid-19, a zatem część jednostek realizuje zadania finansowane z tego funduszu w systemie budżetowym, a część pozabudżetowo..

Adresaci szkolenia:

Szkolnie dla ministerstw, urzędów wojewódzkich, urzędów gmin i miast, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, jednostek pomocy społecznej, szkół, przedszkoli, placówek, żłobków, urzędów pracy, OHP, PFRON, Państwowej Straży Pożarnej i innych służb mundurowych, a także innych jednostek sektora finansów publicznych, w tym dla instytucji kultury.

Program nauczania:

 1. Ustawa z 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i jej cel oraz termin wejścia w życie i ostatnie zmiany.
 2. Nowe zadania własne i zlecone dla jednostek samorządu terytorialnego wynikające z przepisów ustawy z 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i ich omówienie oraz ich źródła finansowania oraz zwiększonego ponad 80 procent limitu.
 3. Nowa kompetencja dla jednostki samorządu terytorialnego w ramach własnej inicjatywy i własnych środków do udzielania pomocy obywatelom Ukrainy i rola organu stanowiącego – uchwała o zakresie pomocy, jej formach i trybie.
 4. Zasady zlecania organizacjom pozarządowym, podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, związkom zawodowym realizację zadania publicznego.
 5. Pomoc zapewniana przez Wojewodę i jej ujęcie w budżecie wojewody oraz w planie finansowym urzędu i jednostki realizującej zadanie.
 6. Pomoc Ministra właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz jednostki jemu podległe.
 7. Świadczenie pieniężne dla osób zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy.
 8. Fundusz Pomocy i zasady jego funkcjonowania w BGK – zasady tworzenia wyodrębnionych rachunków pomocniczych Funduszu, sposób i terminy przekazywania, rozliczania i zwrotu środków oraz ich sprawozdawczości.
 9. Zlecania i finansowanie zadań z środków Funduszu Pomocy podległym i nadzorowanym jednostkom sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5–10 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
 10. Zasady gromadzenia środków z Funduszu Pomocy w państwowych jednostkach budżetowych i w jednostkach samorządu terytorialnego – system pozabudżetowych a system budżetowy analogicznie do środków funduszu przeciwdziałania Covid-19.
 11. Obowiązki informacyjne dla jednostek realizujących zadania finansowane z Funduszu Pomocy – informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku.
 12. Świadczenia rodzinne, świadczenie wychowawcze, dobry start, rodzinny kapitał opiekuńczy, dofinansowanie obniżenia opłaty i inne zadania dla obywateli Ukrainy – świadczenia pieniężne i niepieniężne.
 13. Jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy – finansowanie i koszty obsługi.
 14. Pozostałe formy pomocy dla obywateli Ukrainy.
 15. Cell i charakter zmian w klasyfikacji budżetowej z wsteczną mocą częściowo od 1 stycznia a częściowo od 24 lutego 2022 roku – utworzenie nowych paragrafów w związku z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz powstaniem na jej mocy Funduszu Pomocy.
 16. Nowe paragrafy: 072, 207-208, 253, 638-640 w załączniku nr 3 do rozporządzenia o klasyfikacji budżetowej oraz ich zastosowanie w praktyce
 17. Nowe paragrafy: 207-208, 234-235, 253, 328-329, 435, 437, 474-475, 483-486, 638-640, 646-649 w załączniku nr 4 do rozporządzenia o klasyfikacji budżetowej oraz ich zastosowanie w praktyce.
 18. Wykaz paragrafów obowiązujących wyłącznie w jednostkach samorządu terytorialnego.
 19. Nowe paragrafy jako analityka na kontach księgowych – typowe księgowania operacji gospodarczych związanych z pomocą dla obywateli Ukrainy, stornowanie dochodów i wydatków z mocą od 24 lutego 2022.
 20. Sprawozdawczość budżetowa i finansowa z udzielanej pomocy.
 21. Odpowiedzi na pytania.

Osoba prowadząca kurs:

doświadczony wykładowca z ponad 20 letnią praktyką, specjalista od trudnych tematów, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. Autor podręcznika „Podstawy rachunkowości budżetowej”. Współautor raportu Banku Światowego „Porównanie polskich przepisów rachunkowości sektora publicznego z międzynarodowymi standardami rachunkowości sektora publicznego (MSRSP)”.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Fundusz Pomocy i pomoc dla obywateli Ukrainy po zmianach klasyfikacji budżetowej (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 14.10.2022 r. (piątek), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 13.10.2022 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń