logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Inwestycje i środki trwałe oraz środki dydaktyczne szkół, przedszkoli, placówek, żłobków

Cele i korzyści ze szkolenia:

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie zasad finansowania, księgowania i rozliczania inwestycji, środków trwałych, środków dydaktycznych oraz remontów szkół, przedszkoli, placówek, żłobków.

Szczegółowo omówione zostaną zasady ewidencji księgowej nowych środków trwałych w budowie – inwestycji, ulepszeń istniejących środków trwałych, środków trwałych o wartości do i powyżej 10 tys. złotych, w tym tzw. wyposażenia, środków dydaktycznych będących i nie będących środkami trwałymi oraz remontów, wraz z obowiązującymi z wsteczną mocą od 1 stycznia lub 24 lutego 2022 zmianami klasyfikacji budżetowej (Dz.U. z 27 lipca 2022 poz.1571).

Ponadto na szkoleniu omówione zostaną programy inwestycyjne MEiN w świetle obowiązujących od 27 maja 2022 roku przepisów art. 90x ustawy z 7 września 1991 roku o systemie oświaty, przepisów art. 75a i 75b ustawy z 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych oraz nowych przepisów zawartych w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2022 roku w sprawie przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji remontów i inwestycji.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie dla wszystkich państwowych i samorządowych jednostek budżetowych oświaty, szkół, przedszkoli, placówek, żłobków oraz SCUW

Program nauczania:

 1. Nadrzędne zasady rachunkowości budżetowej oraz zasady wyceny aktywów i pasywów obowiązujące w roku 2022 w szkołach, przedszkolach, placówkach i żłobkach – aktywa trwałe i aktywa obrotowe w świetle dyrektywy 2013/34 i ustawy o rachunkowości.
 2. Nowa definicja nakładów brutto na środki trwałe w świetle tzw. rozporządzenia ESA 2010.
 3. Inwestycje w ustawie o finansach publicznych i w jej aktach wykonawczych a inwestycje w świetle ustawy CIT, do której odwołuje się UoFP – problem szczególny związany z szczegółowym sposobem i trybem finansowania inwestycji z budżetu państwa blokującym co do zasady finansowanie obiektów inwentarzowych do 10 tys. złotych w rozumieniu nowego rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2022 roku w sprawie przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji remontów i inwestycji.
 4. Programy inwestycyjne MEiN w świetle obowiązujących od 27 maja 2022 roku przepisów art. 90x ustawy z 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz przepisów art. 75a i 75b ustawy z 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych oraz nowe rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2022 roku w sprawie przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji remontów i inwestycji.
 5. Fundusz Pomocy Ukrainie i dodatkowe zadania oświatowe – specyfika funkcjonowania Funduszu Pomocy jako środków w BGK oraz ich ujęcie w budżetach jednostek realizujących zadania inwestycyjne finansowane z funduszu (programu).
 6. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych oraz Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – specyfika funkcjonowania RFIL i RFPŁPIS jako środków funduszu Covid w BGK oraz ich ujęcie w budżetach jednostek realizujących zadania inwestycyjne.
 7. Laboratoria Przyszłości – specyfika funkcjonowania LP jako środków funduszu Covid w BGK oraz ich ujęcie w budżetach jednostek realizujących zadania inwestycyjne.
 8. Aktywna Tablica i Zdalna Szkoła – specyfika funkcjonowania środków AT i ZS jako środków budżetu państwa lub budżetu środków europejskich oraz ich ujęcie w budżetach jednostek realizujących zadania inwestycyjne.
 9. Zmiany klasyfikacji budżetowej z wsteczną mocą oraz ich zastosowanie do rozliczania inwestycji i remontów szkół, przedszkoli, placówek, żłobków z wsteczną mocą od 1 stycznia lub 24 lutego 2022.
 10. Wydatki bieżące a wydatki majątkowe w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych – problemy z finansowaniem remontów (paragraf 427) w sytuacji gdy dochodzi do ulepszenia obiektu inwentarzowego, problemy z finansowaniem środków dydaktycznych (paragraf 424) w sytuacji gdy dochodzi do zakupu nowego środka trwałego amortyzowanego jednorazowo, problemy z finansowaniem obiektów o wartości do 10 tys. zł (paragraf 421) w sytuacji gdy dochodzi do zakupu nowego środka trwałego amortyzowanego jednorazowo z wydatków bieżących.
 11. Krajowy standard rachunkowości nr 11 „Środki trwałe” i jego zastosowanie w szkołach, przedszkolach, placówkach, żłobkach – sposób przyjęcia standardu do polityki rachunkowości.
 12. Rozliczanie inwestycji rozumianych jako środki trwałe w budowie na obiekty inwentarzowe – zasady prowadzenia ewidencji analitycznej i zasady identyfikacji obiektów inwentarzowych stanowiących środki trwałe w roku 2022.
 13. Problem dolnej granicy wartości środków trwałych, zasady jej ustalania (np.100zł, 500zł, 1500zł) oraz typowe nieprawidłowości występujące w praktyce związane z kwotą 10 tys. zł limitu wartości środków trwałych amortyzowanych jednorazowo.
 14. Ustalanie wartości początkowej środka trwałego – cena nabycia, koszt wytworzenia a podatek VAT i jego korekty oraz centralne zaopatrzenie i darowizny środka trwałego, a zakres zastosowania konta 800 i 840 do nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych oraz do dotacji inwestycyjnych i płatności, a także do grantów, pożyczek, zaliczek i finansowania zewnętrznego.
 15. Szczególna rola paragrafu 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w zakresie dotacji i płatności raz ich ujęcia jako dochodów budżetu i jako przychodów urzędu oraz kosztów w jednostkach bezpośrednio realizujących zadania inwestycyjne i remontowe.
 16. Rozbudowy, przebudowy, modernizacje, rekonstrukcje – nakłady ponoszone w okresie użytkowania istniejących środków trwałych jako wydatki majątkowe i zadania inwestycyjne, ulepszenia w obcych środkach trwałych, miary wartości użytkowej.
 17. Remonty – konserwacje a remonty, remonty bieżące, remonty nadzwyczajne.
 18. Części zakupione w celu wykorzystania do konserwacji, remontu lub ulepszenia środka trwałego.
 19. Amortyzacja środka trwałego i zastosowanie paragrafu 472 klasyfikacji budżetowej do księgowania amortyzacji planowej i amortyzacji jednorazowej.
 20. Typowe nieprawidłowości związane z kasowym rozliczeniem wydatków po przeksięgowaniu równowartości VAT naliczony podlegający odliczeniu z konta dochodów na konto wydatków i zaniżaniem wartości faktycznie kasowo zrealizowanych wydatków z dotacji budżetowej.
 21. Bilans i zakres informacji prezentowanych w informacji dodatkowej oraz zakres danych wykazywanych w sprawozdaniu typu „RB” dot. inwestycji i środków trwałych.
 22. Rejestr umów a umowy inwestycyjne – problem niezgodności danych pomiędzy zaangażowaniem, zobowiązaniem wydatkiem a kwotami jakie będą prezentowane w rejestrze umów.
 23. Odpowiedzi na pytania.

Osoba prowadząca kurs:

doświadczony wykładowca z ponad 20 letnią praktyką, specjalista od trudnych tematów, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. Autor podręcznika „Podstawy rachunkowości budżetowej”. Współautor raportu Banku Światowego „Porównanie polskich przepisów rachunkowości sektora publicznego z międzynarodowymi standardami rachunkowości sektora publicznego (MSRSP)”.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Inwestycje i środki trwałe oraz środki dydaktyczne szkół, przedszkoli, placówek, żłobków (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 17.10.2022 r. (poniedziałek), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 16.10.2022 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń