logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Zasady sprawozdawczości budżetowej. „RB-tka” za trzeci kwartał 2022 roku

Cele i korzyści ze szkolenia:

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zasad sporządzania sprawozdań budżetowych typu „RB” określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2022 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej oraz w rozporządzeniu MFFIPR z 17 grudnia 2020 w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych, z uwzględnieniem zmian zawartych w rozporządzeniu Ministra Finansów z 20 grudnia 2021 roku.

Na szkoleniu omówione zostaną obowiązujące w roku 2022 zasady wyceny aktywów i pasywów oraz zasady rachunkowości i zasady budżetowe wpływające na rzetelność (zgodność ze stanem faktycznym) danych budżetowych wykazywanych w sprawozdaniach typu „RB”.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie dla państwowych i samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, gmin, powiatów, województw, urzędów gmin i miast, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, urzędów pracy, ministerstw i urzędów centralnych, urzędów wojewódzkich i administracji zespolonej, inspekcji i inspektoratów, sądów i prokuratury, krajowej administracji skarbowej, wojska i służb mundurowych, dysponentów państwowych funduszy celowych i rachunków dochodów własnych oraz centrów usług wspólnych, a także organów kontroli państwowej.

Program nauczania:

 1. Obowiązki sprawozdawcze jednostek sektora finansów publicznych za III kwartał 2022 roku – rodzaje i typy sprawozdań budżetowych, wykaz terminów sprawozdawczych obowiązujących za III kwartał, identyfikacja podmiotu sprawozdawczego w systemie REGON na sprawozdaniu typu „RB” a zastosowanie numeru NIP na dokumentach źródłowych.
 2. Obowiązki i odpowiedzialność kierownika jednostki i głównego księgowego oraz kierownika centrum usług wspólnych za rzetelność danych prezentowanych w sprawozdawczości budżetowej.
 3. Nadrzędne zasady rachunkowości budżetowej obowiązujące w Polsce w roku 2022 oraz specyfika księgowości budżetowej w poszczególnych rodzajach jednostek sektora finansów publicznych.
 4. Zasady wyceny aktywów i pasywów dla sprawozdań: RB-27, RB-27S, RB-27ZZ, RB28, RB28UE, RB28S oraz sprawozdań: RB-30S, RB-33, RB-34, RB-34S, RB-35, RB-40, RB-50 – sposób zbierania danych do sprawozdań typu „RB” w ujęciu kasowym i zasady dotyczące układu memoriałowego.
 5. Zasady prezentacji dochodów i wydatków budżetowych (aktywów pieniężnych) w poszczególnych rodzajach sprawozdań typu „RB” – zasada kasowa, podatek VAT, problemy w zakresie wykazywania dochodów budżetowych w kwotach netto i wydatków budżetowych w kwotach bez podlegającego odliczeniu podatku VAT, zwroty i refundacje wydatków, wydatki bieżące a wydatki majątkowe.
 6. Zasady prezentacji należności i zobowiązań budżetowych oraz zaangażowania w poszczególnych rodzajach sprawozdań typu „RB” – pojęcie wartości nominalnej należności i zobowiązania, zaangażowanie a zobowiązanie.
 7. Zasady prezentacji przychodów i kosztów oraz rozliczeń międzyokresowych w poszczególnych rodzajach sprawozdań typu „RB” – konto 840 i konto 640 oraz ich związek z danymi prezentowanymi w sprawozdawczości.
 8. Zasady wyceny aktywów i pasywów dla sprawozdań: RB-Z i RB-N oraz RB-ZN – specyfika sprawozdań w zakresie operacji finansowych.
 9. Układ przedmiotowy i układ podmiotowy sprawozdań RB-Z i RB-N.
 10. Zobowiązania według tytułów dłużnych w RB-Z i dane dodatkowe.
 11. Należności oraz wybrane aktywa finansowe w Rb-N, należności wymagalnie i niewymagalne oraz dane dodatkowe – nowe regulacje dot. ujmowania należności z podatkiem VAT.
 12. Zadania zlecone w kwartalnym sprawozdaniu o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych w Rb-ZN, dane części A i B sprawozdania.
 13. Analiza zgodności danych pomiędzy poszczególnymi rodzajami sprawozdań typu „RB” – problem odmiennych instrukcji, zasad i interpretacji dotyczących jednostek państwowych i jednostek samorządowych.
 14. Odpowiedzi na pytania – w tym min. problem szczególny dot. środków pieniężnych w drodze.

Osoba prowadząca kurs:

doświadczony wykładowca z ponad 20 letnią praktyką, specjalista od trudnych tematów, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. Autor podręcznika „Podstawy rachunkowości budżetowej”. Współautor raportu Banku Światowego „Porównanie polskich przepisów rachunkowości sektora publicznego z międzynarodowymi standardami rachunkowości sektora publicznego (MSRSP)”.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Zasady sprawozdawczości budżetowej. „RB-tka” za trzeci kwartał 2022 roku (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 12.10.2022 r. (środa), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 11.10.2022 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń