logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Zasady stosowania klasyfikacji budżetowej do prawidłowej ewidencji dochodów i wydatków budżetowych z podatkiem VAT

Cele i korzyści ze szkolenia:

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji w zakresie zasad prowadzenia prawidłowej ewidencji księgowej dochodów i wydatków budżetowych oraz zasad wykonywania budżetu i planu finansowego z podatkiem VAT w samorządowych jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych oraz rachunkach dochodów własnych oświaty objętych centralizacją rozliczeń w VAT, a także w państwowych jednostkach budżetowych uznanych za samodzielnych podatników VAT. Na szkoleniu omówione zostaną nowe interpretacje MF, RIO, NIK oraz obowiązujące w sprawozdawczości budżetowej i finansowej zasady wyceny aktywów i pasywów z podatkiem VAT.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie dla wszystkich samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych objętych centralizacją rozliczeń w VAT, a szczególnie dla urzędów gmin, urzędów miast, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich i samorządowych centrów usług wspólnych, a także państwowych jednostek budżetowych uznanych za samodzielnych podatników VAT, w tym ministerstw, urzędów wojewódzkich, urzędów centralnych, administracji zespolonej i innych jednostek sektora finansów publicznych.

Program nauczania:

 1. VAT w państwowych jednostkach budżetowych, a VAT w samorządowych jednostkach i zakładach budżetowych objętych centralizacją rozliczeń w VAT – uznawanie i nie uznawanie jednostek za podatnika VAT.
 2. Zastosowanie numeru NIP na księgowych dokumentach źródłowych dla celów VAT, PIT, CIT, ZUS a identyfikacja podmiotu sprawozdawczego w systemie REGON na sprawozdaniu budżetowym i na sprawozdaniu finansowym – problemy z identyfikacją podatnika za pomocą numeru NIP i numeru mikrorachunku podatkowego w jednostkach posługujących się innym numerem NIP dla celów VAT, niż NIP jednostki.
 3. Zasady prowadzenia rachunkowości jednostek oraz zasady wyceny aktywów i pasywów obowiązujące w księgowości i sprawozdawczości budżetowej typu „RB” w świetle nowych przepisów na rok 2022.
 4. Konta księgowe organu budżetowego, konta księgowe organu podatkowego, konta księgowe jednostek budżetowych wykonujących budżet (z uwzględnieniem rachunku dochodów własnych oświaty), konta księgowe samorządowych zakładów budżetowych – zasady funkcjonowania kont, dzielenie i łączenie kont księgowych a zasady budżetowe: zasada „brutto” a zasada „netto”, zasada „kasowa” a zasada „memoriału” oraz ich zastosowanie w praktyce w zakresie ewidencji VAT.
 5. Podatek VAT i jego odmienne ujęcie w budżecie państwa od ujęcia w budżecie jednostek samorządu terytorialnego w świetle przepisów normujących wykonywanie budżetu – szczególna rola rozporządzenia Ministra Finansów z 15 stycznia 2014 roku w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa w zakresie krajowych środków finansowych oraz zakresu i terminów udostępniania informacji o stanach środków na tych rachunkach oraz szczególny zakres zastosowania paragrafu 453 Podatek VAT w państwowych jednostkach budżetowych.
 6. Centralizacja rozliczeń w VAT w gminach, powiatach i województwach – kto podlega a kto nie podlega centralizacji rozliczeń w VAT w świetle ustawy z dnia 5 września 2016 roku o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego.
 7. Centralizacja rozliczeń w VAT w jednostkach samorządu terytorialnego – rozliczenia wewnętrzne i specyfika funkcjonowania tzw. konta VAT do centralizacji rozliczeń, a wzorowane na budżecie państwa refundacje z konta dochodów na konto wydatków równowartości VAT naliczony podlegający odliczeniu w jednostkach objętych centralizacją rozliczeń w VAT i błędne wzorowane na budżecie państwa zastosowanie paragrafu 453 Podatek VAT.
 8. Klasyfikacja budżetowa i przykłady księgowań – ewidencja księgowa podatku VAT i mechanizmu podzielonej płatności w gminach, powiatach, województwach i samorządowych jednostkach budżetowych, w rachunkach dochodów własnych oświaty, w samorządowych zakładach budżetowych objętych centralizacją rozliczeń w VAT oraz jego rozliczenie w księgach urzędu i budżetu w świetle przepisów ustawy o finansach publicznych
 9. Klasyfikacja budżetowa i przykłady księgowań – ewidencja księgowa podatku VAT i mechanizmu podzielonej płatności w państwowych jednostkach budżetowych uznanych za samodzielnych podatników VAT oraz jego rozliczenie w księgach organu podatkowego KAS i w budżecie państwa.
 10. Przykłady nieprawidłowości występujące w około 90 procentach gmin, powiatów i województw i w jednostkach objętych centralizacją rozliczeń w VAT i ich analiza oraz skutki dla systemu finansów publicznych – typowe nieprawidłowości w zakresie zastosowania klasyfikacji budżetowej.
 11. Sprawozdania typu „RB” – wymogi ustaw i rozporządzeń normujących sprawozdawczość budżetową a wzajemnie sprzeczne wyjaśnienia MF, RIO i KRRIO oraz NIK w zakresie zasad prezentowania danych budżetowych i zastosowania klasyfikacji budżetowej.
 12. Wzory i schematy prawidłowej klasyfikacji budżetowej i prawidłowej księgowości budżetowej z podatkiem VAT dla samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz RDWO objętych centralizacją rozliczeń w VAT – zasady rzetelnej prezentacji danych budżetowych z podatkiem VAT w zakresie budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
 13. Wzory i schematy prawidłowej klasyfikacji budżetowej i prawidłowej księgowości budżetowej z podatkiem VAT dla państwowych jednostek budżetowych, RDWO, dysponentów PFC czyli jednostek uznanych za samodzielnych podatników VAT – zasady rzetelnej prezentacji danych budżetowych z podatkiem VAT w zakresie budżetu państwa, budżetu środków europejskich, RDWO i dysponenta PFC.
 14. Odpowiedzi na pytania i przykłady praktyczne.

Osoba prowadząca kurs:

doświadczony wykładowca z ponad 20 letnią praktyką, specjalista od trudnych tematów, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. Autor podręcznika „Podstawy rachunkowości budżetowej”. Współautor raportu Banku Światowego „Porównanie polskich przepisów rachunkowości sektora publicznego z międzynarodowymi standardami rachunkowości sektora publicznego (MSRSP)”.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Zasady stosowania klasyfikacji budżetowej do prawidłowej ewidencji dochodów i wydatków budżetowych z podatkiem VAT (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 11.10.2022 r. (wtorek), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 10.10.2022 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń