logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

Klasyfikacja budżetowa w praktyce - zasady prawidłowego klasyfikowania wydatków bieżących i wydatków majątkowych

Cele i korzyści ze szkolenia:

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji osób zajmujących się finansami, budżetem, księgowością i sprawozdawczością budżetową w zakresie prawidłowego stosowania podziałek klasyfikacji budżetowej w roku 2022 zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości budżetowej, zasadami gospodarki budżetowej określonymi przepisami ustawy o finansach publicznych oraz standardami statystyki publicznej (ESA 2010) pod względem treści ekonomicznej zdarzeń i operacji gospodarczych dotyczących podziału wydatków na wydatki bieżące i wydatki majątkowe. Problem jest przecież fakt, że istotna część inwestycji czyli środków trwałych w budowie, finansowana jest z wydatków bieżących, tak jak np. sprzęt komputerowy, urządzenia wielofunkcyjne, monitory.

Na szkoleniu omówione zostanie praktyczne ujęcie w ewidencji księgowej i w sprawozdawczości budżetowej kasowo zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych, memoriałowo ujmowanych przychodów i kosztów, należności i zobowiązań, z uwzględnieniem zmian aktualniej klasyfikacji budżetowej wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Finansów z 15 lipca 2022 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych z wsteczną mocą w części od 1 stycznia 2022, w części od 12 stycznia 2022, w części od 24 lutego 2022 roku, w części od 23 kwietnia 2022, w części od 28 lipca 2022 i w części od 1 stycznia 2023 (Dz.U. z 27 lipca 2022 poz.1571).

Nowe podziałki umożliwią ewidencjonowanie i monitorowanie wykorzystania środków otrzymywanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Krajowego Planu Odbudowy, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Rządowego Funduszu Mieszkaniowego oraz Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego w danym roku, jak również w okresie wieloletnim. Na szkoleniu omówiona zostanie również ustawa z dnia 23 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska, która od soboty 20 sierpnia 2022 roku sporo zmienia w zakresie procedur budżetowych określonych przepisami ustawy o finansach publicznych. Art. 4 ustawy definiuje w jaki sposób zostanie zastosowana klauzula inwestycyjna w szacunkach dokonywanych na potrzeby SRW (Stabilizująca Reguła Wydatkowa), zarówno na poziomie nieprzekraczalnego limitu wydatków, jak i w ramach wydatków nim ograniczonych. Nowy sposób ujmowania wydatków inwestycyjnych ma sprawić, że w ramach wyznaczonych limitów będzie możliwość zwiększania wydatków inwestycyjnych, bez zmniejszania pozostałych wydatków objętych SRW.

Czas zatem zweryfikować praktykę w zakresie liczenia nakładów inwestycyjnych, czyli nakładów brutto na środki trwałe, gdyż mogą pojawić się kłopoty z przygotowaniem budżetu na rok 2023 i być może z rozliczeniem wykonania roku 2022, jeśli kontrolujący odniosą się do obowiązującego od 2014 roku rozporządzenia ESA 2010 i zdefiniowanych tam nakładów brutto na środki trwałe. Zmiany klasyfikacji budżetowej w powiązaniu ze zmianami ustawy o finansach publicznych są zatem sporym wyzwaniem dla praktyki, szczególnie w aspekcie obowiązującej od 1995 roku ustawy o rachunkowości.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie dla wszystkich państwowych i samorządowych jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, a szczególnie dla: ministerstw, urzędów centralnych, urzędów wojewódzkich, administracji zespolonej, urzędów gmin i miast, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, zarządów nieruchomościami, jednostek oświaty, jednostek pomocy społecznej, urzędów pracy, sądów, prokuratury, służb mundurowych, wojska, KAS, RIO, NIK, ZUS, KRUS, dysponentów państwowych funduszy celowych, agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej, państwowych osób prawnych i pozostałych jednostek sektora finansów publicznych.

Program nauczania:

 1. Klasyfikacja budżetowa i jej zastosowanie w planowaniu i wykonywaniu budżetu – plany kasowe a plany memoriałowe oraz ich ujęcie w księgowości i sprawozdawczości budżetowej roku 2022.
 2. System Monitorowania Usług Publicznych (SMUP) – rozdziały podmiotowe i rozdziały usługowe i ich nowy opis, nieprawidłowości wynikające z innych przepisów dot. wykazywania wynagrodzeń w rozdziałach innych jednostek budżetowych oraz wyjaśnienie dlaczego i kiedy SMUP zostanie zlikwidowany w związku z akceptacją KPO.
 3. KPO i reforma systemu budżetowego – nowa ogłoszona przez Ministra Finansów koncepcja nowej klasyfikacji budżetowej zintegrowanej z nowym jednolitym planem kont dla wszystkich JSFP.
 4. Zmiany klasyfikacji budżetowej 2022 – cel i zakres zmian klasyfikacji budżetowej w rozporządzeniu Ministra Finansów z 15 lipca 2022 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych z wsteczną mocą w części od 1 stycznia 2022, w części od 12 stycznia 2022, w części od 24 lutego 2022 roku, w części od 23 kwietnia 2022, w części od 28 lipca 2022 i w części od 1 stycznia 2023.
 5. Nowa klasyfikacja środków funduszu przeciwdziałania COVID-19 oraz dofinansowania z środków BGK, klasyfikacja Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz klasyfikacja Funduszu Pomocy Ukrainie po zmianach rozporządzenia MF z 15 lipca 2022 – kiedy obowiązuje ujęcie budżetowe (w samorządowych jednostkach budżetowych), a kiedy pozabudżetowe (w państwowych jednostkach budżetowych).
 6. Nowa klasyfikacja dla służb mundurowych w związku z nowymi przepisami ustawy z 11 marca 2022 roku o obronie Ojczyzny.
 7. Nowe działy, rozdziały, paragrafy dochodów i wydatków oraz inne zmiany w klasyfikacji budżetowej oraz ich zastosowanie ze wsteczną mocą w poszczególnych rodzajach jednostek – przykłady praktyczne.
 8. Klasyfikacja budżetowa a statystyka publiczna – co to jest ESA 2010.
 9. Obowiązujące od 2013/2014 roku zmiany w zakresie ujmowania nakładów brutto na środki trwałe wynikające z uchylenia ESA 95 i wdrożenia ESA 2010 – wyjaśnienie dlaczego GUS wg. ESA 2010 zalicza niektóre wydatki z paragrafu 425, 424, 421 do nakładów brutto na środki trwałe i jaki ma z tym związek Dyrektywa 2013/34 oraz ustawa o rachunkowości, ustawa PIT, ustawa CIT i ustawa o finansach publicznych, aktualna definicja środków trwałych oraz środków trwałych w budowie wg. prawa materialnego i sprzecznych z tym prawem interpretacji urzędników MF i RIO.
 10. Grupy wydatków bieżących w świetle art. 236 ustęp 3 ustawy o finansach publicznych – wydatki bieżące samorządowych jednostek i zakładów budżetowych wg. nowej tabeli z załącznika nr 4 rozporządzenia.
 11. Grupy wydatków majątkowych w świetle art. 236 ustęp 4 ustawy o finansach publicznych – wydatki majątkowe samorządowych jednostek i zakładów budżetowych wg. nowej tabeli z załącznika nr 4 rozporządzenia.
 12. Wydatki bieżące a wydatki majątkowe w świetle art. 124 ustawy o finansach publicznych i ich zastosowanie w państwowych jednostkach budżetowych oraz problem wynikający z paragrafu 3 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa i obowiązującego w państwowych jednostkach budżetowych zakazu finansowania inwestycji na środki trwałe o wartości do 10 tys. złotych – wyjaśnienie dlaczego w budżecie państwa z wydatków bieżących finansuje się tzw. niskocenne środki trwałe i dlaczego takie postępowanie łamie prawo materialne.
 13. Wzajemnie sprzeczne stanowiska Ministerstwa Finansów w zakresie finansowania inwestycji i stosowania art. 7 ustawy o rachunkowości oraz opisu zamieszczonego pod paragrafem 614 klasyfikacji budżetowej w 2001 roku i jego wpływu na grupowanie wydatków bieżących i majątkowych.
 14. Przypadek szczególny dotyczący zastosowania w praktyce paragrafu 453 klasyfikacji wydatków do podatku VAT, przypadek szczególny dotyczący zastosowania w praktyce paragrafu 472 Amortyzacja, przypadek szczególny dotyczący funduszu przeciwdziałania COVID-19 w Komendach Powiatowych PSP błędnie gospodarujących środkami w systemie pozabudżetowym.
 15. Klasyfikacja budżetowa jako analityka na kontach księgowych w roku 2022 – dekretowanie treści ekonomicznej zdarzeń i operacji gospodarczych i wątpliwości związane z ich treścią prawną oraz wyjaśnienia typowych wątpliwości interpretacyjnych w zakresie zastosowania poszczególnych podziałek klasyfikacji budżetowej w roku 2022.
 16. Klasyfikacja budżetowa w sprawozdawczości budżetowej typu „RB” – przykłady dobrej i złej praktyki.
 17. Cel zmian ustawy o finansach publicznych ustawą z dnia 23 czerwca 2022 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz 1747).
 18. Klauzula inwestycyjna a rekomendacje aby w 2023 r. zwiększyć inwestycje publiczne na zielone inwestycje, cyfrową transformację i bezpieczeństwo energetyczne – specjalne traktowanie przyrostu wydatków podmiotów objętych SRW przeznaczanych na cele inwestycyjne (art. 4 ustawy).
 19. Jak dostosować politykę rachunkowości klasyfikację budżetową do siebie w zakresie podziału wydatków na wydatki bieżące i wydatki majątkowe – przykład.
 20. Odpowiedzi na pytania

Osoba prowadząca kurs:

doświadczony wykładowca z ponad 20 letnią praktyką, specjalista od trudnych tematów, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. Autor podręcznika „Podstawy rachunkowości budżetowej”. Współautor raportu Banku Światowego „Porównanie polskich przepisów rachunkowości sektora publicznego z międzynarodowymi standardami rachunkowości sektora publicznego (MSRSP)”.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

Klasyfikacja budżetowa w praktyce - zasady prawidłowego klasyfikowania wydatków bieżących i wydatków majątkowych (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 07.10.2022 r. (piątek), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 350 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 06.10.2022 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń