logo

Ośrodek Szkoleniowy KURSOR

on-line

OBLICZANIE DOTACJI OŚWIATOWYCH na 2022 r. i ich aktualizacje, w tym dodatkowe obowiązkowe aktualizacje dotacji oświatowych wynikające ze zwiększenia subwencji oświatowej

Cel szkolenia:

Szkolenie wyjaśni zasady obliczania wysokości i wypłacania dotacji oświatowej po ostatniej aktualizacji. Zostaną omówione zasady dotowania uczniów z Ukrainy. Podczas szkolenia omówiony zostanie projekt ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Dodatkowe miejsce przypadnie omówieniu i rozwiązaniu problemów napotykanych w trakcie kontroli liczby uczniów oraz kontroli poprawności wykorzystania dotacji oświatowych.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie adresujemy do skarbników, pracowników urzędów gmin, miast i starostw powiatowych zajmujący się naliczaniem, przekazywaniem, rozliczaniem i kontrolą prawidłowości wykorzystania dotacji oświatowych, pracowników jednostek obsługujących jednostki oświatowe, naliczający dotacje, osób prowadzące albo reprezentujące dotowane – publiczne i niepubliczne – szkoły, placówki wychowania przedszkolnego i placówki oświatowe.

Program nauczania:

 1. Obliczanie dotacji na 2022r.:
  • Zasady udzielania dotacji w okresie ograniczenia funkcjonowania szkoły/placówki w związku z epidemią COVID-19
  • Obliczanie wysokości kwot przewidzianych w części oświatowej subwencji ogólnej dla JST, zmiany wag na 2022r., proponowany sposób obliczenia – PRAKTYCZNE PRZYKŁADY
  • Obliczanie wysokości podstawowej kwoty dotacji: definicja pojęcia wydatków bieżących, rodzaje wydatków przyjmowanych do obliczenia podstawy udzielenia dotacji.
  • Proponowany sposób obliczenia wysokości podstawowej kwoty dotacji – PRAKTYCZNE PRZYKŁADY
  • Zasady AKTUALIZACJI PODSTAWOWEJ KWOTY DOTACJI i DOTACJI obliczanych na podstawie subwencji, w tym różne warianty postępowania z wyrównaniem dotacji lub potrącaniem przeliczenie dotacji po aktualizacji – PRAKTYCZNE PRZYKŁADY w tym uwzględniające zmiany liczby uczniów
  • Ograniczenia zmiany wysokości miesięcznej kwoty dotacji: maksymalny dopuszczalny wzrost/ spadek wysokości dotacji – PRAKTYCZNE PRZYKŁADY
  • Aktualizacja: w szczególnie uzasadnionych przypadkach
  • Ustalanie rzeczywistej liczby uczniów dotowanych
 2. DODATKOWE AKTUALIZACJE DOTACJI W 2022 r.:
  1. Obowiązek przeprowadzenia – do końca czerwca 2022 r., dodatkowej aktualizacji wszystkich dotacji dla niesamorządowych przedszkoli, szkół i placówek, obliczanych zarówno na podstawie części oświatowej subwencji ogólnej jak i podstawowej kwoty dotacji – w związku z otrzymaniem przez samorządy dodatkowej subwencji oświatowej na 2022 rok na podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli.
  2. Zwiększenie limitów wynagrodzeń finansowanych z dotacji od 1 maja do 31 grudnia 2022 r., o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, w związku z podwyższeniem o 4,4 % średniego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego określonego w art. 30 ust. 3 pkt 4 ustawy Karta Nauczyciela
  3. Dodatkowa aktualizacja dotacji obliczanych na podstawie subwencji dla szkół, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych – do końca sierpnia – w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej na zatrudnienie minimalnej liczby nauczycieli specjalistów, zgodnie z wprowadzonym ustawowym limitem.
  4. Dodatkowa aktualizacja wszystkich dotacji – do końca października – w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej związanym z zastosowaniem od dnia 1 września 2022 r. 120%-go wskaźnika, o którym mowa w zmienianym art. 30 ust. 3 pkt 1 ustawy – Karta Nauczyciela, który spowoduje wzrost wynagrodzenia nauczycieli nieposiadających jeszcze stopnia nauczyciela mianowanego lub nauczyciela dyplomowanego.
 3. ZASADY ZWROTU DOTACJI ZA UCZNIÓW PRZEDSZKOLI, NIEBĘDĄCYCH MIESZKAŃCAMI JST UDZIELAJĄCYCH DOTACJI
  • Sposób obliczania kwoty kosztów wychowania przedszkolnego w samorządowych placówkach wychowania przedszkolnego – podlegających rozliczaniu.
  • Obliczanie zwrotu za dzieci uczęszczające do dotowanych placówek wychowania przedszkolnego.
  • Wpływ przepisów dotyczących aktualizacji dotacji i ograniczeń wzrostu lub spadku dotacji na rozliczenia między gminami.
 4. Rozliczenie przez podmioty dotowane dotacji za 2022r. na realizację specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.
  1. PRZYKŁADOWE SPOSOBY WYLICZENIA I ROZLICZENIA PRZEZ PODMIOT DOTOWANY wydatków w przedszkolach i szkołach w podziale na uczniów pełnosprawnych i niepełnosprawnych, w tym rozliczenie wydatków wg wzoru określonego w ustawie.
  2. Obowiązek zwrotu dotacji otrzymanej na uczniów z orzeczeniami, niewykorzystanej do końca roku.
 5. Zasady obliczania dotacji oświatowej na uczniów z Ukrainy w tym nieudzielanie dotacji na obywateli Ukrainy w szkołach dla dorosłych, licea ogólnokształcące dla dorosłych, branżowych szkoły II stopnia oraz szkołach policealnych.
 6. Projektowane od 1 stycznia 2023 r. – zmiany ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Osoba prowadząca szkolenie:

Doświadczona trenerka w zakresie dotacji oświatowych, z wieloletnim doświadczeniem w kontroli jednostek samorządu terytorialnego (ponad 29 lat) w tym kontroli udzielania dotacji. Specjalista z zakresu rachunkowości i finansów publicznych, wieloletni wykładowca w szkole wyższej z przedmiotu Finanse i zamówienia publiczne i w latach 2016-2021 wykładowca na podyplomowych studiach z przedmiotu Rachunkowość budżetowa i sprawozdawczość finansowa jednostek samorządu terytorialnego.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 622).

OBLICZANIE DOTACJI OŚWIATOWYCH na 2022 r. i ich aktualizacje, w tym dodatkowe obowiązkowe aktualizacje dotacji oświatowych wynikające ze zwiększenia subwencji oświatowej (szkolenie on-line)

Rozpoczęcie: 12.10.2022 r. (środa), godz. 09.00

Szkolenie przez Internet (czytaj więcej o szkoleniach on-line)

Liczba godzin: 6

Cena: 450 PLN

W ramach ceny zapewniamy: przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe (przesyłane przez e-mail) oraz zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem MEN.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 11.10.2022 r.

zapisy »

Dodatkowych informacji o szkoleniu można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 81 442 08 09.

« powrót do listy szkoleń